Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 11:11 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν Panagi16

Ψαλμός 142
Κύριε εισάκουσον της προσεύχης μου…


Οι μάρτυρες Σου Κύριε...

Η μήτηρ Σου Κύριε πηγή ελέους στη γη εφάνη δωρίζουσα χο μέγα Σου έλεος. Όχι με την ισχύν Της τους εχθρούς μας νικώμεν, θραύομεν τας παγίδας των δαιμόνων απάσας. Αυτής ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός σώσον τας ψυχάς ημών.

Μέγαν εύρατο...

Νέκταρ εύοσμον της Θεοτόκου, Θρόνος τίμιος Παμβασιλέως, ευωδιάζεις Παρθένε τους δούλους Σου τον γαρ Θεόν εν γασχρί Σου βαστάσασα πληρείς ημάς άπαντας θείας χάριτος. όθεν νυν πάντες Θεού αληθώς Μητέρα Σε κηρύττομεν αεί και δοξάζομεν.

Δόξα Πατρί και Υιώ...

Και νυν και αεί...


Ου αιωπήσωμεν, Γιάτριασα Θεοτόκε, τας δυναστείας Σου λαλείν οι ανάξιοι...

Ψαλμός Ν' (50ός).

Υγράν διοδεύσας.

Γιάτρισσα Παναγία σώσον ημάς.


Γιάτρισσα Μητέρα, μόνη αγνή. αυτήν προσκυνούμεν και αιτήσωμεν ευλαβώς ιάσεις των νόσων των ποικίλων ότι Αΐ'τη εδόθη η χάρις άφθονος!

Γιάτρισσα Παναγία σώσον ημάς.

Φθάσετε και ίδετε πάντες νυν. Παρθένον Μαρίαν ήτις έλαβεν εκ Θεού την χάριν ουρανίων ιαμάτων ήτις ημίν νυν παρέχει η σκέπη Της.

Δόξα Πατρί και Υιώ

Ως νέφος της δρόσου εξ ουρανού, η χάρις κατήλθεν της Παρθένου και Γιάτρισσας ίνα οι λυπούμενοι εν βίω βοήθειας τύχωσι της Απειράγαθου!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν

Ως τρέχει το ύδωρ εις την πηγήν, ούτως και η χάρις Ιατρίσσης μας της Μητρός πηγή ιαμάτων, σωτηρία των προστρεχόντων πάντων τη θεία σκέπει Της.

Γιάτρισσα Παναγία σώσον ημάς.

Ουρανίας αψίδος


Προστασία και σκέπη, η Ση εικών Πάναγνε, Παναγία Παρθένε, η μόνη Γιάτρισσα πηγή γαρ γέγονας, βλύζουσα πάσιν ιάσεις τοις επικαλουμένοις Σου το θείον όνομα.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς.

Δείτε ευφημήσωμεν οι πιστοί Γιάτρισσα Παρθένο, την Υ¬πέρμαχο Στρατηγό, ιαμάτων βρύσιν, ίασιν ασθενούντων, παρηγορίαν πάντων των εν ταις θλίψεσιν!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Η καταφυγή μας και χαρμονή, ήτις σπεύδει πάντα αρωγός μας και βοηθός - εις πάσας τας θλίψεις και πάντας τους κινδύνους  ποιούσα τας αιτήσεις εις τους προστρέχοντας.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν

Θαυμαστός ωραιώθη η Ση εικών Πάναγνε, η ισχύς και ελπίς μας η ακαταίσχυντος, Μητέρα Γιάτρισσα, τις ουν αυτήν επαινέσει, ήνπερ και οι άγγελοι φόβω καλύπτουσι.

Επάκουσον, Μητέρα Γιάτρισσα τας ικεσίες των δούλων Σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Επίβλεψον εν ευμενεία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΘΕΡΜΗ


Κινδύνοις πολλοίς νυν απειλούμενοι, προστρεχυμεν εις Σε βοήθειαν αιτούμενοι, και εκτενώς βοώμεν Σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Εισακήκοα Κύριε

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι


Εις τα πέρατα άπαντα, η θαυματουργός εικών Σου τεθρύληται, Γιάτρισσα Μήτερ Πανύμνητε, και τα θαύματά Σου μνημονεύονται !

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν

Σκοτισμόν μου του πνεύματος, λύσον μοι Αγνή και χορήγησον, φως το θείον του προσώπου Σου, και παθών και θλίψεων απάλλαξον!

Φώτισαν ημάς

Φώτισον ημάς, του τηρείν τας εντολάς Σου Κύριε και τω βραχίονί Σου τω ισχυρώ, την Σην ειρήνην παράσχου ημίν φιλάνθρωπε!

Κάθαρον ημάς, Γιάτρισσα Μήτερ Πανύμνητε και λύσον τους αλύτους δεσμούς μου, συ Θεοτόκε μόνη εύσπλαχνε Δέσποινα.


Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Έμπλησον Αγνή, Σης γαλήνης την καρδίαν μου,-η παρά Θεού λαβούσα δωρεά, και της ψυχής μου την ασθένειαν νυνίασε!

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Λύτρωσε ημάς, εις παγίδων του αλάστορος, ότι έχεις την ισχύν εκ του Θεού, τον Χριστόν γαρ εν αγκάλαις Σου εξέθρειμας!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Αύσον τα δεσμά των αμαρτιών μου Δέσποινα. τω φώτισμω της Σης λαμπρότητας, ω Παναγία, η γιατρός η παντοδύναμος!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν

Ίασε Αγνή, σώματός μου την κατάπτωσιν, και ευφροσύνης και θείας χαράς, έμπλησον μου την ψυχήν, Μητέρα Γιάτρισσα.

Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον

Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον και Αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι παρέλυσε νυν μου το σώμα και η ψυχή μου οδύνης πεπλήρωται και δέομαι ως Ιωνάς  εκ του σκότους ο Θεός με ανάγαγε!

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Η μόνη τον Λυτρωτήν κυήσασα και τον Κύριον Ζωής και Θανάτου, Συ μητρικώς Παναγία Παρθένε αντιλαβού των Σοι καταψευγόντων νυν και προσκυνούντας Σε πιστώς, προστασία τη Ση περιφρούρησον!

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Προστάτιν Σε της ζωής επίσταμαι και ζωής ασφαλή προστασίαν, των πειρασμών τας παγίδας Συ θραύεις απομακρύνεις κακών την επήρειαν, και δέομαι Σου εκτενώς εκ κολάσεως, Γιάτρισσα, σώσον με!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Φυγάδευσον εκ της αθλίας σαρκός μου τα πάθη και θεραπείαν τελείαν μου δώρησον και σώσον με τον επί Σοι πεπεισμένον ταις θείαις πρεσβείας Σου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν

Εν ασθενεία νυν υπάρχω Παρθένε, Γιάτρισσα θαυματουργή Θεοτόκε, αλλ’ η Θεόν εν τω κόσμω τεκούσα των τε ψυχών και σωμάτων τον ιατρόν, Σου δέομαι της αγαθής, εκ φθοράς νοσημάτων ανάστησον!

Κατεύνασον πειρασμών τα κύματα τα χειμάζοντα ημάς ολεθρίως και προς λιμένα της Σης προστασίας και της Σης Σκεπής τον όρμον σωτήριον, οδήγησόν μας αγαθή, ως Μητέρα Θεού του φιλάνθρωπου!

Την δέησιν της ψυχής μου πρόσδεξε, ως θυμίαμα ευώδες Παρθένε και δυσωδίαν παθών ακαθάρτων, την ρυπανθείσαν
καρδίαν μου κάθαρον, και δώρησόν μοι, αγαθή εκ Θεού την πταισμάτων συγχώρησιν!


Άχραντε...

Κύριε ελέησον (12 φορές).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ


Προστασία των υμνούντων Σε Γιάτρισσα, μεσιτεία προς τον Ποιητήν μας και Κύριον, μη παρίδης τους προσκυνούντας Μήτερ Σε πιστώς, αλλά πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστώς κραυγαζόντων Σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί. Θεοτόκε των τιμίόντων Σε!

Εκ νεότητάς μου

Οι μισούντες Σιών


Δόξα Πατρί Και Υιώ Και Αγίω Πνεύματι

Το Ευαγγέλιον

Εκ του κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα.
Πρόσχωμεν.


Εν ταις ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν: Ευλογημένη ου εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η Μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γαρ, ως ε¬γένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσα- σα. ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ, από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί, ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ωσεί μήνας τρεις, και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα

Καί νυν και αεί καί εις τους αιώνας

Ταις της Θεοτόκον

Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός


Μη εγκαταλείπεις με, των ανθρώπων προστασία, ω Μητέρα Γιάτρισσα, αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου Σου  θλίψις γαρ έχει με φέρειν ου δύναμαι των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκεπήν ου κέκτημαι ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, Δέσποινα του κόσμου ελπίς και σωτηρία των πιστών μη μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον!

Δεύτε οι Ορθόδοξοι ευφρανθώμεν  δεύτε την ακήρατον πάντες καταστέψωμεν θείοις άσμασιν προς Αυτήν κραυγάζοντες ω.παναμώμητε Μήτερ-Ιατρέ άριστε, νόσους εκ βροτών απελαύνουσα, πάντων ορθοδόξων υπάρχουσα λιμένας εν Χριστώ, ω παρρησία πρεσβεύουσα υπέρ των ψυχών ημών.


Σώσον ο Θεός τον λαόν Σου ...

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Οι εκ της Ιουδαίας


Την ημών σωτηρίαν ...

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Θελητήν του ελέους ...

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι


Σωμάτων ασθενείας και ψυχών αμαρτίας, Μήτερ αφαίρεσον την πίστει προσιόντων τη Σκέπη Σου τη Θεία, Μητέρα Γιάτρισσα - τη βοηθεία Σαυ αυτούς αξίωσον σωθήναι!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν

Κυρίως Θεοτόκον Σε ομολογούμε, ότι παντοιων κινδύνοη• σώζεις ημάς, ταις μητρικαίς προς τον Τόκον τον Σων πρεσβείαις Σου.


Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

τον Βασιλέα των Ουρανών

Τους βοήθειας της παρά Σου δεομένους...


Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Μαρία, σωτηρίας λιμένα. Σε ειδότες, τη παναχράντω Σου σκέπη προστρέχομεν και εκ των νόσων ρυσθήναι Σε ικετεύομεν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Παρθένε μη παρίδης δειλήν μου ικεσίαν, εν της κρίσεως ώρα Πανάχραντε, αλλ’ ευμενώς τον Σωτήρα, εξιλέωσε, Δέσποινα.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Των πειρασμών Συ τα βέλη εκδιώκεις, Γιάτρισσα Πανάμω¬με Παρθένε, όθεν Σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας.

Γ ιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Κυρίως Θεοτόκον


Νυν πόνων λύτρωσέ με, Γιάτρισσα Μητέρα, τον ευλαβώς καταφεύγοντα ταις πρεσβείαις Σου και εκ κινδύνων και νόσων απάλλαξον. Παναμώμητε.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Εκ θλίψεως και πόνων ρύσε τους Σους δούλους, ω Παναγία Μητέρα μας Γιάτρισσα, και εκ κινδύνων και νόσων απάλλαξον ταις πρεσβείαις Σου!

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον Παρθένε...

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Λιμήν ο γαληνεύων, γαλήνευσον. ω Κόρη, τάραχον της ψυχής μου ότι Συ ει μου καταφυγή και σκέπη και αγαλλίαμα.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν

Υιμίστον Θεού θρόνε, Κεχαριτωμένη εκ συμφορών των πα-
Οών μου διάσωσον, προς αρετών αναβάσεις τη Ση χρηστύτητι.


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

Άξιον εστίν ...


Γιάτριοσας εικόνα την θαυμαστήν ήτις φως σκορπίζει προσκυνήσωμεν οι πιστοί, ότι πάσας νόσους και μάστιγας διώκει και δωρεάς παρέχει εις τους προστρέχοντας!

Των ασθενειών μας η Ιατρός και της αμαρτίας ο διώκτης και λυτρωμός ότι τον Σωτήρα απάντων των ανθρώπων έτεκεν η Μητέρα ημών η Γ ιάτρισσα.

Οσμήν ευωδίας πνευματικής, Μήτερ αποπνέει η εικών Σου η θαυμαστή ήτις αποδιώκει δαιμόνων τας παγίδας τη χάριτι τη θεία, ω Παναμώμητε.
Τη Ση προστασία τη μητρική παράσχου ω Κόρη των θαυμάτων τας δωρεάς και πλήρου τας αιτήσεις των ευλαβώς τιμώντων θείαν Σου εικόνα, ω Παναμώμητε.

Παρρησίαν έχουσα προς Θεόν, των Σοί προσιόντων τα αιτήματα συμπαθώς τα προς σωτηρίαν δίδου ταις σαις πρεσβείαις, Πανάχραντε Παρθένε Μητέρα Γιάτρισσα!

Της Μητρός Σου Κύριε Ιησού τας δεήσεις δέξαι υπέρ πάντων Χριστιανών ότι Αυτή ως πύργος φρουρεί και προστατεύει πάσης φθοράς και βλάβης πιστούς τους δούλους της!

Εισάκουσον Μήτερ πάντων πιστών, παρακλήσεις ζώντων στην επίγεια τη ζωή, αυτοί γαρ πολεμούνται υπό παθών ποικίλων κινδύνων και πταισμάτων και περιστάσεων!

Έχει το Σον Πνεύμα ο ουρανός ημείς δε πλουτούμεν την ει¬κόνα Σου την σεπτήν, ήτινα προσκυνούντες μετ' ανεικάστου πόθου νυν ευλαβώς τιμώμεν την θείαν μνήμην Σου!

Χαίροις Ορθοδόξων η καλλονή, πάντων των πιστών Σου η ταχεία αναψυχή, ότι αυτών τα πάθη και νόσους θεραπεύεις Παρθένε του Υιού Σου τη θεία χάριτι.

Φύλαττε και σκέπε ταις σαις ευχαίς, πάντας ορθοδόξους τους τιμώντας Σε ευλαβώς και πίστει τιμώντας εικόνα Σου Αγίαν και ρύσε, Θεοτόκε, εκ της κολάσεως!

Νυν της Θεοτόκου την θαυμαστή, Γιάτριοσας Μητέρας την εικόνα της την σεπτή άπαντες πιστοί της τιαήσωμεν εν πόθω την θαύματα τελούσαν, βρύουσαν χάριτας!

Δέσποινα Φιλάνθρωπε Βασιλεύ, μη ακούσω τότε εν ημέρα τη φοβερά, φωνήν της οργής Σου, εις πυρ αποπέμπουσα, αλλ’ οίκτειρον πρεσβείαις της Κυηοάσης Σε!

Ρώσιν δος τοις δούλοις Σου Μαριάμ, Γ ιάτρισσα Μητέρα, ως την χάριν παρά Θεού, του σώζειν λαβούσα αξίως εκ κινδύνων τους τη σεπτή Εικόνι Σου πιστώς προστρέχοντας!

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί


Τρισάγιον
Ότε εκ του ξύλου..


Σκέπη, καταφύγιον φρουρός, των ειλικρινώςΣε τιμώντων, υπεράγαθε, σκέπε και διάσωζε ημάς εκάστοτε, ολέθριων συμπτώσεων και πάσης οδύνης και πταισμάτων άφεσιν πάσιν νυν διόριζε, μνήμην γαρ την Σην επιτελούμεν, ω Μητέρα Γιάτρισσα θεία, Συ υπάρχεις Άχραντε, σπεύσον δυοο^πούμεν σκέπασε τους δούλους Σου!

Δέσποινα πρόσόεξε ...

Την πάσαν ελπίδα μον ...

Δ ι' ευχών ...
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης