Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 11:11 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γιάτρισσαν Panagi16

Εΰλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ' (142) Ψαλμόν.
Κύριε, είσάκουσον της προσευχής μου, ένώτισαι την δέησίν μου έν τη άληθεία σου, είσάκουσον μου έν τη δικαιοσύνη σου. Και μή είσέλθης είς κρίσιν μετά τοϋ δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ό εχθρός την ψυχήν μου έταπείνωσεν είς γήν τήν ζωήν μου. Έκάθισέ με έν σκοτεινοΐς, ώς νεκρούς αίώνος, και ήκηδίασεν έπ’ εμέ τό πνεύμα μου, έν έμοι έταράχθη ή καρδία μου. Έμνήσθην ήμερων άρχαίων, έμελέτησα έν πάσι τοις έργοις σου, έν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων. Διεπέτασα πρός σε τάς χείράς μου ή ψυχή μου ώς γη άνυδρός σοι. Ταχύ είσάκουσόν μου, Κύριε, έξέλιπε τό πνεΰμά μου. Μή άποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ’ έμοΰ, και όμοιωθήσομαι τοΐς καταβαίνουσιν είς λάκκον. Άκουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό έλεός σου, ότι έπΐ σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, όδόν εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα την ψυχήν μου. Έξελοΰ με έκ των εχθρών μου Κύριε, πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοΰ ποιεΐν τό θέλημά σου, ότι σύ εί ό Θεός μου. Τό Πνεΰμά σου τό άγαθόν οδηγήσει με έν γή ευθεία ενεκεν τοΰ ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Έν τή δικαιοσύνη σου, έξάξεις έκ θλίψεως την ψυχήν μου. Καί έν τω έλέει σου έξολοθρεύσεις τούς έχθρούς μου. Και άπολεΐς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι έγώ δοΰλός σού εΐμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Οι μάρτυρες Σου Κύριε...

Η μήτηρ Σου Κύριε πηγή ελέους στη γη εφάνη δωρίζουσα το μέγα Σου έλεος. Όχι με την ισχύν Της τους εχθρούς μας νικώμεν, θραύομεν τας παγίδας των δαιμόνων απάσας. Αυτής ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός σώσον τας ψυχάς ημών.

Μέγαν εύρατο...
Νέκταρ εύοσμον της Θεοτόκου, Θρόνος τίμιος Παμβασιλέως, ευωδιάζεις Παρθένε τους δούλους Σου τον γαρ Θεόν εν γασχρί Σου βαστάσασα πληρείς ημάς άπαντας θείας χάριτος. όθεν νυν πάντες Θεού αληθώς Μητέρα Σε κηρύττομεν αεί και δοξάζομεν.

Δόξα Πατρί και Υιώ...Και νυν και αεί...

Ου σιωπήσωμεν, Γιάτριασα Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεΐν οί ανάξιοι• εί μή γάρ σύ προίστασο πρεσβεύουσα, τίς ημάς έρύσσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν εως νυν ελευθέρους; ούκ άποστώμεν Δέσποινα εκ σοΰ• σούς γάρ δούλους σώζεις άεί έκ παντοίων δεινών.

Ψαλμὸς Ν´(50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα  συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.


Ἦχος πλ. δ´. ᾨδὴ α´. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Γιάτρισσα Παναγία σώσον ημάς.

Γιάτρισσα Μητέρα, μόνη αγνή. αυτήν προσκυνούμεν και αιτήσωμεν ευλαβώς ιάσεις των νόσων των ποικίλων ότι Αυτή εδόθη η χάρις άφθονος.

Γιάτρισσα Παναγία σώσον ημάς.
Φθάσετε και ίδετε πάντες νυν. Παρθένον Μαρίαν ήτις έλαβεν εκ Θεού την χάριν ουρανίων ιαμάτων ήτις ημίν νυν παρέχει η σκέπη Της.

Δόξα Πατρί και Υιώ
Ως νέφος της δρόσου εξ ουρανού, η χάρις κατήλθεν της Παρθένου και Γιάτρισσας ίνα οι λυπούμενοι εν βίω βοήθειας τύχωσι της Απειράγαθου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν
Ως τρέχει το ύδωρ εις την πηγήν, ούτως και η χάρις Ιατρίσσης μας της Μητρός πηγή ιαμάτων, σωτηρία των προστρεχόντων πάντων τη θεία σκέπει Της.ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἁψῖδος.
Γιάτρισσα Παναγία σώσον ημάς.

Προστασία και σκέπη, η Ση εικών Πάναγνε, Παναγία Παρθένε, η μόνη Γιάτρισσα πηγή γαρ γέγονας, βλύζουσα πάσιν ιάσεις τοις επικαλουμένοις Σου το θείον όνομα.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς.
Δείτε ευφημήσωμεν οι πιστοί Γιάτρισσα Παρθένο, την Υπέρμαχο Στρατηγό, ιαμάτων βρύσιν, ίασιν ασθενούντων, παρηγορίαν πάντων των εν ταις θλίψεσιν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Η καταφυγή μας και χαρμονή, ήτις σπεύδει πάντα αρωγός μας και βοηθός  εις πάσας τας θλίψεις και πάντας τους κινδύνους  ποιούσα τας αιτήσεις εις τους προστρέχοντας.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν
Θαυμαστός ωραιώθη η Ση εικών Πάναγνε, η ισχύς και ελπίς μας η ακαταίσχυντος, Μητέρα Γιάτρισσα, τις ουν αυτήν επαινέσει, ήνπερ και οι άγγελοι φόβω καλύπτουσι.

Επάκουσον, Μητέρα Γιάτρισσα τας ικεσίες των δούλων Σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.Αἴτησις και το Κάθισμα.
Ἦχος β’. Πρεσβεία θερμή.

Κινδύνοις πολλοίς νυν απειλούμενοι, προστρέχομεν εις Σε βοήθειαν αιτούμενοι, και εκτενώς βοώμεν Σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχέως προστατεύουσα.


’Ωδή δ΄ Είσακήκοα Κύριε.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Εις τα πέρατα άπαντα, η θαυματουργός εικών Σου τεθρύληται, Γιάτρισσα Μήτερ Πανύμνητε, και τα θαύματά Σου μνημονεύονται.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν
Σκοτισμόν μου του πνεύματος, λύσον μοι Αγνή και χορήγησον, φως το θείον του προσώπου Σου, και παθών και θλίψεων απάλλαξον.


’Ωδή ε'. Φώτισον ημάς.
Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Κάθαρον ημάς, Γιάτρισσα Μήτερ Πανύμνητε και λύσον τους αλύτους δεσμούς μου, συ Θεοτόκε μόνη εύσπλαχνε Δέσποινα.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Έμπλησον Αγνή, Σης γαλήνης την καρδίαν μου, η παρά Θεού λαβούσα δωρεά, και της ψυχής μου την ασθένειαν νυνίασε.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Λύτρωσε ημάς, εις παγίδων του αλάστορος, ότι έχεις την ισχύν εκ του Θεού, τον Χριστόν γαρ εν αγκάλαις Σου εξέθρειμας.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Αύσον τα δεσμά των αμαρτιών μου Δέσποινα. τω φώτισμω της Σης λαμπρότητας, ω Παναγία, η γιατρός η παντοδύναμος.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν
Ίασε Αγνή, σώματός μου την κατάπτωσιν, και ευφροσύνης και θείας χαράς, έμπλησον μου την ψυχήν, Μητέρα Γιάτρισσα.


’Ωδή στ'. Την δέησιν.
Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον και Αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι παρέλυσε νυν μου το σώμα και η ψυχή μου οδύνης πεπλήρωται και δέομαι ως Ιωνάς  εκ του σκότους ο Θεός με ανάγαγε.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Η μόνη τον Λυτρωτήν κυήσασα και τον Κύριον Ζωής και Θανάτου, Συ μητρικώς Παναγία Παρθένε αντιλαβού των Σοι καταψευγόντων νυν και προσκυνούντας Σε πιστώς, προστασία τη Ση περιφρούρησον.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Προστάτιν Σε της ζωής επίσταμαι και ζωής ασφαλή προστασίαν, των πειρασμών τας παγίδας Συ θραύεις απομακρύνεις κακών την επήρειαν, και δέομαι Σου εκτενώς εκ κολάσεως, Γιάτρισσα, σώσον με.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Φυγάδευσον εκ της αθλίας σαρκός μου τα πάθη και θεραπείαν τελείαν μου δώρησον και σώσον με τον επί Σοι πεπεισμένον ταις θείαις πρεσβείας Σου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν
Εν ασθενεία νυν υπάρχω Παρθένε, Γιάτρισσα θαυματουργή Θεοτόκε, αλλ’ η Θεόν εν τω κόσμω τεκούσα των τε ψυχών και σωμάτων τον ιατρόν, Σου δέομαι της αγαθής, εκ φθοράς νοσημάτων ανάστησον.

Κατεύνασον πειρασμών τα κύματα τα χειμάζοντα ημάς ολεθρίως και προς λιμένα της Σης προστασίας και της Σης Σκεπής τον όρμον σωτήριον, οδήγησόν μας αγαθή, ως Μητέρα Θεού του φιλάνθρωπου.

Την δέησιν της ψυχής μου πρόσδεξε, ως θυμίαμα ευώδες Παρθένε και δυσωδίαν παθών ακαθάρτων, την ρυπανθείσαν
καρδίαν μου κάθαρον, και δώρησόν μοι, αγαθή εκ Θεού την πταισμάτων συγχώρησιν.

Άχραντε, η διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως, επ' εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον, ώς έχουσα, μητρικήν παρρησίαν.Κύριε ελέησον (12 φορές).

Αἴτησις και ευθύς το Κοντάκιον.
Ήχος β'. Προστασία.

Προστασία των υμνούντων Σε Γιάτρισσα, μεσιτεία προς τον Ποιητήν μας και Κύριον, μη παρίδης τους προσκυνούντας Μήτερ Σε πιστώς, αλλά πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστώς κραυγαζόντων Σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί. Θεοτόκε των τιμίόντων Σε.


Καί ευθύς το Προκείμενον
Εκ νεότητάς μου ...
Οι μισούντες Σιών...
Δόξα Πατρί Και Υιώ Και Αγίω Πνεύματι

Εκ του κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου.

Εν ταις ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν: Ευλογημένη ου εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η Μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γαρ, ως εγένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσα- σα. ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ, από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί, ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ωσεί μήνας τρεις, και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.

Δόξα...
Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νύν...
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός...
Ἦχος πλ. β' Ὅλην ἀποθέμενοι

Μη εγκαταλείπεις με, των ανθρώπων προστασία, ω Μητέρα Γιάτρισσα, αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου Σου  θλίψις γαρ έχει με φέρειν ου δύναμαι των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκεπήν ου κέκτημαι ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, Δέσποινα του κόσμου ελπίς και σωτηρία των πιστών μη μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον.

Δεύτε οι Ορθόδοξοι ευφρανθώμεν  δεύτε την ακήρατον πάντες καταστέψωμεν θείοις άσμασιν προς Αυτήν κραυγάζοντες ω.παναμώμητε Μήτερ Ιατρέ άριστε, νόσους εκ βροτών απελαύνουσα, πάντων ορθοδόξων υπάρχουσα λιμένας εν Χριστώ, ω παρρησία πρεσβεύουσα υπέρ των ψυχών ημών.


Σώσον ο Θεός τον λαόν Σου ...


Ωδή ζ'. Οι εκ της Ιουδαίας.
Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας Σῶτερ, οἰκονομήσασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, κατῴκησας τῷ κόσμῳ, ἣν προστάτιν ἀνέδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητός εἶ.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Θελητὴν τοῦ ἐλέους, ὃν ἐγέννησας, Μῆτερ ἁγνὴ δυσώπησον, ῥυσθῆναι τῶν πταισμάτων, ψυχῆς τε μολυσμάτων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Σωμάτων ασθενείας και ψυχών αμαρτίας, Μήτερ αφαίρεσον την πίστει προσιόντων τη Σκέπη Σου τη Θεία, Μητέρα Γιάτρισσα  τη βοηθεία Σαυ αυτούς αξίωσον σωθήναι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν
Κυρίως Θεοτόκον Σε ομολογούμε, ότι παντοιων κινδύνον• σώζεις ημάς, ταις μητρικαίς προς τον Τόκον τον Σων πρεσβείαις Σου.


Ωδή η'. Τον βασιλέα.
Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεομένους, μὴ παρίδῃς Παρθένε, ὑμνοῦντας, καὶ ὑπερυψοῦντάς σε, Κόρη, εἰς αἰῶνας.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Μαρία, σωτηρίας λιμένα. Σε ειδότες, τη παναχράντω Σου σκέπη προστρέχομεν και εκ των νόσων ρυσθήναι Σε ικετεύομεν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Παρθένε μη παρίδης δειλήν μου ικεσίαν, εν της κρίσεως ώρα Πανάχραντε, αλλ’ ευμενώς τον Σωτήρα, εξιλέωσε, Δέσποινα.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν
Των πειρασμών Συ τα βέλη εκδιώκεις, Γιάτρισσα Πανάμωμε Παρθένε, όθεν Σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας.


ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς

Νυν πόνων λύτρωσέ με, Γιάτρισσα Μητέρα, τον ευλαβώς καταφεύγοντα ταις πρεσβείαις Σου και εκ κινδύνων και νόσων απάλλαξον. Παναμώμητε.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Εκ θλίψεως και πόνων ρύσε τους Σους δούλους, ω Παναγία Μητέρα μας Γιάτρισσα, και εκ κινδύνων και νόσων απάλλαξον ταις πρεσβείαις Σου.

Γιάτρισσα Παναγία, σώσον ημάς
Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον, Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Λιμήν ο γαληνεύων, γαλήνευσον. ω Κόρη, τάραχον της ψυχής μου ότι Συ ει μου καταφυγή και σκέπη και αγαλλίαμα.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν
Υψίστον Θεού θρόνε, Κεχαριτωμένη εκ συμφορών των παθών μου διάσωσον, προς αρετών αναβάσεις τη Ση χρηστότητι.


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια
Γιάτρισσας εικόνα την θαυμαστήν ήτις φως σκορπίζει προσκυνήσωμεν οι πιστοί, ότι πάσας νόσους και μάστιγας διώκει και δωρεάς παρέχει εις τους προστρέχοντας.

Των ασθενειών μας η Ιατρός και της αμαρτίας ο διώκτης και λυτρωμός ότι τον Σωτήρα απάντων των ανθρώπων έτεκεν η Μητέρα ημών η Γιάτρισσα.

Οσμήν ευωδίας πνευματικής, Μήτερ αποπνέει η εικών Σου η θαυμαστή ήτις αποδιώκει δαιμόνων τας παγίδας τη χάριτι τη θεία, ω Παναμώμητε.

Τη Ση προστασία τη μητρική παράσχου ω Κόρη των θαυμάτων τας δωρεάς και πλήρου τας αιτήσεις των ευλαβώς τιμώντων θείαν Σου εικόνα, ω Παναμώμητε.

Παρρησίαν έχουσα προς Θεόν, των Σοί προσιόντων τα αιτήματα συμπαθώς τα προς σωτηρίαν δίδου ταις σαις πρεσβείαις, Πανάχραντε Παρθένε Μητέρα Γιάτρισσα.

Της Μητρός Σου Κύριε Ιησού τας δεήσεις δέξαι υπέρ πάντων Χριστιανών ότι Αυτή ως πύργος φρουρεί και προστατεύει πάσης φθοράς και βλάβης πιστούς τους δούλους της.

Εισάκουσον Μήτερ πάντων πιστών, παρακλήσεις ζώντων στην επίγεια τη ζωή, αυτοί γαρ πολεμούνται υπό παθών ποικίλων κινδύνων και πταισμάτων και περιστάσεων.

Έχει το Σον Πνεύμα ο ουρανός ημείς δε πλουτούμεν την εικόνα Σου την σεπτήν, ήτινα προσκυνούντες μετ' ανεικάστου πόθου νυν ευλαβώς τιμώμεν την θείαν μνήμην Σου.

Χαίροις Ορθοδόξων η καλλονή, πάντων των πιστών Σου η ταχεία αναψυχή, ότι αυτών τα πάθη και νόσους θεραπεύεις Παρθένε του Υιού Σου τη θεία χάριτι.

Φύλαττε και σκέπε ταις σαις ευχαίς, πάντας ορθοδόξους τους τιμώντας Σε ευλαβώς και πίστει τιμώντας εικόνα Σου Αγίαν και ρύσε, Θεοτόκε, εκ της κολάσεως.

Νυν της Θεοτόκου την θαυμαστή, Γιάτριοσας Μητέρας την εικόνα της την σεπτή άπαντες πιστοί της τιμήσωμεν εν πόθω την θαύματα τελούσαν, βρύουσαν χάριτας.

Δέσποινα Φιλάνθρωπε Βασιλεύ, μη ακούσω τότε εν ημέρα τη φοβερά, φωνήν της οργής Σου, εις πύρ αποπέμπουσα, αλλ’ οίκτειρον πρεσβείαις της Κυησάσης Σε.

Ρώσιν δος τοις δούλοις Σου Μαριάμ, Γιάτρισσα Μητέρα, ως την χάριν παρά Θεού, του σώζειν λαβούσα αξίως εκ κινδύνων τους τη σεπτή Εικόνι Σου πιστώς προστρέχοντας.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.


Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καί ἁγίῳ Πνεύματι,
καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον· καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.


Εἶτα τά παρόντα Τροπάρια.
Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς....Δόξα....Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς....
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην....


Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ' ἣν ψάλλομεν το ἑξῆς  Τροπάριον.

Ήχος β'. Ότε εκ του ξύλου Σε...

Σκέπη, καταφύγιον φρουρός, των ειλικρινώςΣε τιμώντων, υπεράγαθε, σκέπε και διάσωζε ημάς εκάστοτε, ολέθριων συμπτώσεων και πάσης οδύνης και πταισμάτων άφεσιν πάσιν νυν διόριζε, μνήμην γαρ την Σην επιτελούμεν, ω Μητέρα Γιάτρισσα θεία, Συ υπάρχεις Άχραντε, σπεύσον δυσωπούμεν σκέπασε τους δούλους Σου.

Δέσποινα πρόσεξαι τας δεήσεις των δούλων Σου και λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς Σὲ ἀνατίθημι, ὦ Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μὲ ὑπὸ τὴν σκέπην Σου.


Δι’ ευχών τών 'Αγίων Πατέρων ημών.
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον ημάς.
’Αμήν.
Κατεβάστε την Παράκληση


Πηγή
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης