Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Έλωνα Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Έλωνα

Την / Το Τρι Οκτ 23, 2012 8:48 am
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Έλωνα

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Έλωνα Panagi35

Εΰλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ' (142) Ψαλμόν.
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σού καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου, ἐκάθισε μέ ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος καί ἠκηδίασεν ἔπ ἐμέ τό πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πάσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. διεπέτασα πρός σέ τάς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρος σοί. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμά μου μή ἀποστρέψης τό πρόσωπόν σου ἄπ ἐμοῦ, καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. ἀκουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό ἔλεός σου, ὅτι ἐπί  σοῖ ἤλπισα γνώρισον μοί, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἤ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ἤρα τήν ψυχήν μού ἐξελού μέ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρός σέ κατέφυγον. δίδαξον μέ τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἰ ὁ Θεός μού τό πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει μέ ἐν γῆ εὐθεία. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ, ἐν τή δικαιοσύνη σου ἑξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλός σου εἰμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

καὶ τὰ εξῆς τροπάριαν.

Ἤχος δ' - Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τους προσκυνούντας την σεπτήν Σου εικόνα και την βοήθειαν Σου ζητούντας, ω Κόρη, πανευλαβώς ω Μήτερ ημών Έλωνα, πάσης ρύσε συμφοράς, ασθενείας, κινδύνου, απειλών και θλίψεων και εκ πάσης ανάγκης, και εν ειρήνη φύλαττε αυτούς ω Θεοτόκε Μαρία Πανάχραντε!

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι, εἰμὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ Σοῦ, Σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα  συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.


Και ο Κανών.

Ωδή α' - Ήχος Πλ. δ' - Υγράν διοδεύσας

Ζωήν άνευ λύπης και συμφοράς, αμέτοχον πόνων θλίψεών τε και πειρασμών, ημάς καταξίωσον ανύειν, ω Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε!

Της Σης βοήθειας της θαυμαστής πηγήν εχαρίσω την Εικόνα Σου την σεπτήν, τοις αιτουμένοις την Σην χάρην, ω Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε!


Της Πελοποννήσου η βοηθός, βοήθησον Μήτερ τοις πλουσίαις Σου δωρεαίς τους την Σην βοήθειαν ζητούντας Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε!

Ημίν τοις τιμώσι την θαυμαστήν εικόνα Σου θείαν πάσι δίδου τας δωρεάς και σώζε ημάς παντός κινδύνου Έλωνα. ημών Μήτερ Πανάχραντε!

Ωδή γ' - Ουρανίας αψίδος
Αρρωστείας και πόνου και χαλεπής θλίψεως και επηρειών ψυχοφθόρων εχθρού του δόλιου, ημάς απάλλαξον τη Ση θερμή προστασία, Μήτερ ημών Έλωνα, τους Σοι προστρέχοντας!

Ασθενοΰσιν τοις πάσιν ως συμπαθής χάριζε την υγείαν Μήτερ Παρθένε, ψυχής και σώματος  προς Σε γαρ σπεύδουσιν Έ¬λωνα ημών Μήτερ, το σεπτόν Σου όνομα επικαλούμενοι.


Τοις πιστοίς Σου παρέχεις χάριν ιάσεων εκ της Σης Αγίας Εικόνος, ω Μήτερ Έλωνα και πάσιν χορηγείς την θεία Σου ευλογία τους πυρί των θλίψεων κατακαιόμενους!

Του εχθρού τας παγίδας νυν καθ’ ημών σύντριψον τη Ση φοβερά προστασία και βοηθεία Σου, ω Έλωνα και εις λιμένα γαλή¬νια την ζωήν οδήγησον ημών δεόμεθα!


Διάσωσον, ω Έλωνα ημών Μήτερ Θεογεννήτωρ, εκ παντοίων οδυνηρών περιστάσεων τους καταφεύγοντας πίστει τη χάριτί Σου!

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.


Αίτησις ιερέως - Κύριε ελέησον (ιβ' φορές)
Ήχος β' - Πρεσβεία θερμή

Πρεσβεία θερμή και τεύχος απροσμάχητον ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον εκτενώς βοώμεν Σοι Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς η μόνη ταχέως προστατεύουσα!


Ωδή δ'.  Εισακήκοα Κύριε
Αποτίναξον αφ’ ημών βασκανίαν δεινήν, ω Πανάχραντε τους αιτούντας Σην αντίληψιν και υπό την σκέπην Σου καταφεύγοντας!

Οδυνών ελευθέρωσον των κατά ψυχήν και σώμα, ω Δέσποινα πάντας ημάς, Μήτερ Έλωνα, τους τα μεγαλεία Σου δοξάσαντας!


Μαγγανείαν εκδίωξε και υγείας δρόσον ημίν χορήγησον μητρική Σου αγαθότητι, τοις Σε μεγαλύνουσιν Πανάχραντε!

Πάσης βλάβης διάσωζε, βασκανίας πάσης και μαγγγανείας νυν Θεοτόκε αειπάρθενε, τους υπό την Σκεπήν Σου καταφεύγοντας!


Ωδή Ε' - Φώτισον ημάς
Τοις προστρέχουσιν τω ναώ Σου Αειπάρθενε πάσιν πλήρου τας αιτήσεις συμπαθώς - Συ γαρ πάντας ελεείς, ω Μήτερ Έλωνα!

Θείον θησαυρόν την Εικόνα Σου κατέχοντες εκ της χάριτος της Σης τας δωρεάς, Μήτερ Έλωνα χορηγείς ημίν πάσι νυν.


Χάριτι τη Ση τας ψυχάς ημών παραμυθείς και εν πάσαις ταις ανάγκαις βοηθείς, τους εν κόσμω θλιβομένους, Μήτερ Έλωνα.

Την βοήθειαν ουρανίου παρακλήσεως τοις εν πάσιν ταις του βίου συμφοραίς, συμπαθώς ω Μήτερ Έλωνα χορήγησον.


Ωδή στ' - Την δέησιν εκχεώ.
Μαγείας και φοβεράς βασκανίας και ποικίλων παγίδων του δολίου, Έλωνα Πανάχραντε Κόρη και μαγγανείας φρικτής ελευθέρωσον τους καταφεύγοντας πιστώς προς την Σην ταχυτάτην βοήθειαν.

Εν πίστει τη Ση εικόνι ελθόντες καθ’ εκάστην ημέραν Θεοτόκε από βαθέων κάρδίας βοώμεν ασθενειών, βασκανίας και θλίψεων ελεύθερον και καθαρόν ημών τήρει τον βίον δεόμεθα.


Τοις πάσχουσιν τας ιάσεις παρέχεις και νοσούσιν ίασιν τελείαν και βασκανίας δεινής ελευθερίαν και θλιβομένοις ταχείαν
αντίληψιν  διό τη Ση εικόνι νυν πας πιστός καταφεύγει και σώζεται.


Μανίας του εχθρού απειλούσης και πολεμούσης άθλιαν ψυχήν μου και το σώμα, τη χάρητί Σου και ευλογία θεράπευσον Άχραντε ω Μήτερ Έλωνα ημών και εκ πάσης κακίας με λύτρωσε.


Διάσωσον, ω Έλωνα ημών Μήτερ Θεογεννήτωρ, εκ παντοίων κινδύνων και περιστάσεων τους καταφεύγοντας πίστει τη χάριτί Σου.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.Αίτησις του ιερέως - Κύριε ελέησον (12 φορές).
Ήχος β' - Τοις των αιμάτων Σου

Τη προστασία Σου Μήτερ προστρέχοντες ελευθερούμεθα παντοίων απειλών - διό Σου την χάριν κηρύττομεν Έλωνα Μητέρα καλούντες Σε. Συ γαρ ημών η αντίληψις!

Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.
[coΆκουσον θυγάτερ ...
Σηχ. Το πρόσωπόν Σου λιτανευουσιν ...

Το Ευαγγέλιον
Εκ του κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα.
Πρόσχωμεν.

Εν ταις ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν: Ευλογημένη συ ενγυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η Μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γαρ, ως ε¬γένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστευσασα, ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου.  

Δόξα.
Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.


Ωδή η - Τον Βασιλέα
Σώσον με Κόρη, των επελθόντων κινδύνων και δεινής αρ¬ρώστιας με ρύσε νυν της απειλούσης ζωήν μου την αθλίαν!

Χάριτι θεία βοήθειας Σου Κόρη παραμύθησε την θλίψη της ψυχής μου ίνα Σε δοξάζω, Υπερδεδοξασμένη!


Σην προστασίαν, Έλωνα ημών Μήτερ, αποκτήσαντες εν τω παρόντι βίω, Σε ευχαριστούμεν θερμώς δοξάζοντές Σε!

Ίδε ευσπλάχνως, Έλωνα ημών Μήτερ, τουςπροστρέχοντας τη θεία Σου εικόνι, σπεύσον δώσε πάσιν το μέγα έλεός Σου!


Ωδή θ' - Κυρίως Θεοτόκον
Ναώ Σου τω Αγίω προστρέξαντες όλοι, ω Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε, την προς ημάς Σου συμπάθειαν μεγαλύνομεν!

Οι εν ασθενείαις και ποικίλαις νόσοις και αρρωστείαις εις Σε καταφεύγουσιν, ω Έλωνα ημών Μήτερ και θεραπεύονται!


Μητέρα του Θεού μας, Κυρία των Αγγέλων, τη χάριτί Σου πιστώς καταφεύγουσιν, πλήθη πιστών Ορθοδόξων και διασώζονται!

Υμνούμεν Σου την χάριν, Μήτερ Θεοτόκε, ω Έλωνα Παναγία μας Δέσποινα, ότι μας περισκέπεις και σώζεις πάντοτε!


Ἄξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί  παναμώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί  ἐνδοξοτέραν  ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ· τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν  ὄντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια,
Ω Θεού Μητέρα και θαυμαστή, Κεχαριτωμένη και πιστών Σου Μήτηρ σεπτή, εν πάσι βοήθει τοις προσερχομένοις εικόνι Σου τη θεία, ω Μήτερ Έλωνα!

Ως έχουσα χάριν εκ του Θεού και την παρρησίαν προς Υιόν Σου, ω Αγαθή, τους εξαιτουμένους την Σην επιστασίαν, ελέησον εν πάσιν, ω Μήτερ Έλωνα!

Έλωνας εικόνι τη θαυμαστή, πάντες οι πιστοί της καταφύ- γωμεν ευσεβώς, ίνα λυτρωθώμεν κινδύνων τε και νόσων και θείας πληρωθώμεν αγαλλιάσεως!

Χαίρε των Αγγέλων τέρψις, σεμνή, χαίρε των πιστών Σου η ταχεία καταφυγή, χαίρε των αρρώστων η ίασις Παρθένε, ω Έλωνα Μητέρα ημών Πανάχραντε!

Δεύτε Ορθοδόξων αι στρατιαί Άχραντον Παρθένον Παναγία την Έλωνα υμνήσωμεν πάντες ως Κεχαριτωμένην και πάντας εκ κινδύνων την διασώζουσαν.

Δέξε μου τους ύμνους, ω Έλωνα, και τους δακρυρρόους στεναγμούς μου, Μήτερ Αγνή, ω Πανάγια ημών Μήτερ εκ πάσης αρρώστιας απελευθέρωσον!

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν. εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.


Τὸ Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καί ἁγίῳ Πνεύματι,
καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον· καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

καί τά Τροπάρια ταῦτα. Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γάρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην Σοι τήν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοί  προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπί Σοί γάρ πεποίθαμεν. Μή ὀργισθῆς ἡμῖν σφόδρα, μηδέ μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Ἀλλ’ ἐπίβλεψον καί νῦν  ὡς  εὔσπλαχνος καί λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν καί ἡμεῖς λαός Σου, πάντες ἔργα χειρῶν Σου  καί  τό  ὄνομά Σου ἐπικεκλήμεθα.

Καί νῦν.
Τῆς εὐσπλαχνίας τήν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς Σέ μή ἀστοχήσομεν, ῥυσθείημεν διά Σοῦ τῶν  περιστάσεων· Σύ γάρ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.


Απολυτίκιον
Εικόνα Σου αγίαν, Έλωνα Παμμακάριστε, νυν πανευλαβώς προσκυνούντεςγεραίρομεν Παρθένε, επέστη γαρ σκέπη προς ημάς παρέχουσα θαυμάτων την πληθύν. Εκ κινδύνων και νόσων ποικίλων ημάς απαλλάττουσα ευχαρίστως βοώμεν  Δόξα τω Σε δοξάσαντι Θεώ, Δόξα τω Σε μεγαλύναντι, Δόξα τω παρέχοντί Σοι Αγνή, χάριν ιάσεων.

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ' ἣν ψάλλομεν τα ἑξῆς

Ήχος β' - Ότε εκ του ξύλου

Πάντας τους την θείαν και σεπτήν κατασπαζομένους Εικόνα την Σην, ω Έλωνα, ήνπερ πάντες έχομεν ως προστασίαν μας, πειρασμών ελευθέρωσον και νόσων παντοίων και πταισμάτων αίτησε ημίν την άφεσιν, ίνα μεγαλύνομεν πάντες τα Σα μεγαλεία Παρθένε και την φοβεράν προς ημάς προστασίαν Σου!

Δέσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ. φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.


Δι’ ευχών τών 'Αγίων Πατέρων ημών.
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον ημάς.
’Αμήν.

Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης