Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1634
https://www.proseyxi.com

Προσευχή διαφόρων αιτημάτων Empty Προσευχή διαφόρων αιτημάτων

Την / Το Παρ Οκτ 19, 2012 8:55 am
Προσευχή διαφόρων αιτημάτων


Κύριε, Σέ παρακαλοΰμε:
Ειρήνευσε τήν τρικυμισμένη άπό τά πάθη καί τίς άμαρτίες ψυχή μας.
Γαλήνευσε τό ταραγμένο άπό τίς ατελείωτες άναζητήσεις  πνεύμα μας.
Φώτισέ μας μέ τό φωτισμό της θείας γνώσεως καί εύσεβείας.
Υπόταξε, Κύριε, στό ειρηνικό θέλημά σου Όλα τά βάρβαρα εθνη, Όσα άγαποΰν τούς πολέμους.
Θεμελίωσε ειρηνική τή διαβίωση μεταξύ όλων τών λαών της γης.
Μετάβαλε τούς θανατηφόρους πολεμικούς έξοπλισμούς τών ισχυρών τής γης σε έργαλεϊα άνακουφίσεως τοΰ σωματικού πόνου καί τών άνθρώπινων άναγκών.
Σέ παρακαλούμε, Κύριε, γιά κάθε ’Επισκοπή ’Ορθοδόξων.
Μνήσθητι, Κύριε, τού Οικουμενικού μας Πατριάρχου...
Τών Πατριαρχών, τών ’Αρχιεπισκόπων, τών Ιεραρχών τής ’Εκκλησίας τής πατρίδας μας καί του ’Αρχιεπισκόπου μας...
Μνήσθητι, Κύριε, τών Ιερέων, ίερομονάχων, ίεροδιακόνων καί μοναχών, μαζί με τούς συγγενείς καί συνεργάτες τους.
Μνήσθητι, Κύριε, τής αγίας σου καθολικής καί άποστολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.
Παϋσε τά σχίσματα τών ’Εκκλησιών.
Τίς έπαναστάσεις τών αιρέσεων διάλυσε τες γρήγορα μέ τή δύναμη τού 'Αγίου σου Πνεύματος.
Τούς διασκορπισμένους συγκέντρωσέ τους, τούς πλανημένους έπανάφερέ τους καί σύνδεσέ τους μέ τήν αγία σου καθολική καί άποστολική ’Εκκλησία.
Μνήσθητι, Κύριε, όλων αυτών πού κοπιάζουν καί διακονοΰν στούς ένοριακούς ιερούς Ναούς, σέ φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωνικούς συλλόγους καί ένοριακά φιλόπτωχα ταμεία.
Εύλόγησε τό έργο των έργαζομένων μέσα στήν κοινωνία μοναχικών ’Αδελφοτήτων.
Προστάτευσε, Κύριε, τούς απανταχού τής γης ’Ορθοδόξους Ιεραποστόλους' διευκόλυνε τό έργο τους παραμέρισε τά έμπόδια χάρισέ τους τά άναγκαΐα υλικά μέσα' δώσε τους πλούσια τήν πνευματική καρποφορία.
Ένθάρρυνε καί ένίσχυσε, Κύριε, δσους διακονοΰν στά ’Ορθόδοξα ιερά Προσκυνήματα τών 'Αγίων Τόπων, στήν Παλαιστίνη καί στό Σινά.
Ευλόγησε ιό πνευματικό έργο τών έργατών τοϋ θείου Λόγου καί τών συνεργατών στη διάδοση καί την έπικράτησή του.
Εύλόγησε τό εργο τών Κατηχητών, 'Ομαδαρχών καί όλων όσων παιδαγωγούν κατά Χρίστον τή νεότητα.
Ευλόγησε, Κύριε, τούς ευσεβείς άρχοντες καί κυβερνήτες τής πατρίδας μας.
Χάρισε τους βαθιά καί άναφαίρετη ειρήνη.
Μίλησε μέσα στήν καρδιά τους, ώστε νά αποφασίζουν καλά πράγματα γιά τήν ’Εκκλησία σου καί γιά όλο τόν λαό σου.
Εύλόγησε όσους έργάζονται καί φροντίζουν νά έπικρατήσει ή δικαιοσύνη, ή ειρήνη καί ή ελευθερία μεταξύ τών άνθρώπων.
Προστάτευσε καί διαφύλαξε τούς στρατευμένους άδελφούς μας.
Μέ τή δύναμη τού Τιμίου Σταυρού σύντριψε ορατούς καί αοράτους εχθρούς.
Σε παρακαλοΰμε γιά όλους τούς καθηγητές καί τούς μαθητές των σχολείων, των άνωτέρων σχολών καί τών Πανεπιστημίων τής πατρίδας μας.
Χορήγησέ τους πνεΰμα σοφίας καί συνέσεως καί άνάδειξέ τους υιούς φωτός καί άληθείας.
Φώτισε καί διαφύλαξε, Κύριε, τά αδέλφια μας πού σπουδάζουν σέ ξένες χώρες.
Θυμήσου, Κύριε, τούς ασθενείς, τούς άναπήρους, τά καθυστερημένα παιδιά' τούς γέροντες πού ζοΰν στά γηροκομεία χάρισε σέ όλους αυτούς υπομονή, ελπίδα καί θεραπεία.
Ευλόγησε, φώτισε καί ένίσχυσε τούς ιατρούς, τίς αδελφές νοσοκόμες όλων τών νοσηλευτικών καί ευαγών ιδρυμάτων, καί χάρισε υπομονή, έλπίδα καί άγάπη στούς συγγενείς τών άσθενών.
Στήριξε καί παρηγόρησε τούς άδελφούς μας πού βρίσκονται σέ όποιαδήποτε θλίψη, ανάγκη, πένθος, φυλακή, εξορία, αιχμαλωσία καί δουλεία
Προστάτευσε, Κύριε, όσους συνανθρώπους μας χτυπήθηκαν από σεισμούς καί πλημμύρες, όσους μαστίζονται από πείνα καί άλλες συμφορές σέ κάθε σημείο της γης.
Βοήθησε, Κύριε, τούς έργαζομένους, τούς ευσεβείς οικογενειάρχες καί ιδιαίτερα τούς πολυτέκνους.
Ένωσε μέ τήν αγία σου άγάπη τούς συζύγους πού βρίσκονται σέ ψυχρότητα, δυσαρμονία καί διάσταση.
Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, όδοιπορούντων, ορφανών, χηρών, άπροστατεύτων γερόντων καί έγκαταλελειμμένων νηπίων σέ όλους χάρισε τό πλούσιό σου ελεος.
Χάρισέ' μας καιρούς ειρηνικούς, κατάλληλους άνέμους, ευφορία τών καρπών τής γης καί τή διατήρηση τής άρμονίας στή φύση.
Μήν έπιτρέψεις, Κύριε, έξαιτίας τού έγωισμοΰ, τής φιλαυτίας καί τών άμαρτιών μας, τή διατάραξη τής φυσικής ισορροπίας καί ομορφιάς, πού ή σοφία σου έθεσε στόν φυσικό κόσμο.
Σέ παρακαλοϋμε γιά τήν ανάπαυση τών ψυχών:
τών υπέρ τής πίσιεως καί παιρίδος πεσόντων
των κτητόρων καί δωρητών τών άγίων τού Θεού Εκκλησιών τών διδασκάλων του γένους μας τών εθνικών ευεργετών τών γονέων, άδελφών, συγγενών, άναδόχων, διδασκάλων, ευεργετών, πνευματικών πατέρων καί άδελφών καί πάντων τών ορθοδόξων χριστιανών.
Κατάταξε τά πνεύματα αυτών καί τά ονόματα εν βίβλω ζωής, έν χώρα ζώντων, στή βασιλεία τών ουρανών.
Μνήσθητι, Κύριε, τών κατά σάρκα συγγενών μας, τών αναδοχών καί άναδεκτών μας μαζί μέ τούς συγγενείς τους,
τών φίλων καί γνωστών μας,τών πνευματικών μας πατέρων καί διδασκάλων,
αυτών πού φροντίζουν τούς φτωχούς, αύτών πού μάς σπλαχνίζονται καί μάς βοηθούν,
όσων μάς μισούν καί δσων μάς άγαπούν,
όσων μάς παρακάλεσαν, έμάς τούς άναξίους, νά προσευχόμαστε για αύτούς, τών άποδήμων άδελφών μας καί δσων κατοικούν μακριά άπό τήν πατρίδα.
Χάρισέ μας, Κύριε, χριστιανά τά τέλη της ζωής μας, άνώδυνα, άνεπαίσχυντα, ειρηνικά, καί καλήν άπολογίαν επί τού φοβερού βήματός σου.
Όλα αυτά σού τά ζητάμε, πανάγαθε Πατέρα, όχι γιατί είμαστε άξιοι νά τά ζητήσουμε αφού έξάλλου δέν κάναμε τίποτε αγαθό πάνω στή γή άλλά γιά τά έλέη σου, γιά τήν πατρική σου άγάπη, γιά τούς οικτιρμούς τού μονογενούς σου Υιού, πού σταυρώθηκε γιά τή σωτηρία μας.
Σε παρακαλοϋμε, Κύριε, άκόμη καί γιά όσα έμεϊς παραλείψαμε νά σοϋ αναφέρουμε άπό άγνοια ή Λησμοσύνη ή πλήθος ονομάτων.
Διότι σύ είσαι, Κύριε, ή βοήθεια των άβοηθήτων, ή έλπίδα των άπελπισμένων, ό σωτήρας των ναυαγών, τό λιμάνι αυτών πού ταξιδεύουν, ό ιατρός τών άσθενών.
Έσύ ό Ίδιος γίνε τά πάντα στούς πάντες, έσύ πού γνωρίζεις τόν καθένα καί τό αϊτημά του, τήν οικογένεια καί τήν άνάγκη του.
Πάντας ημάς πρόσδεξαι εις τήν βασιλείαν σου. ’Αμήν.
(Άρχιμ. Χριστοδούλου Φάσσου)

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης