Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γοργουπήκοον Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γοργουπήκοον

Την / Το Δευ Δεκ 10, 2012 2:40 pm
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Κατέβασε την παράκληση
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γοργουπήκοον

Ποίημα άγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γοργουπήκοον 09_pan10

«Ευλογητός...»

«Κύριε είσάκουσον τής προσευχής μου...»

καί «Θεός Κύριος...».

Ειτα τό παρόν τροπάριον.


"Ήχος δ '. Τη θεοτόκω έκτενώς.

Τής Θεοτόκου τή είκόνι προσδράμωμεν οί έν κινδύνοις καί Αυτή νΰν προσπέσωμεν, από βαθέων κράζοντες και πόνου ψυχής· τάχος ήμών άκουσον, τής δεήσεως Κόρη, ώς Γοργοϋπηκοος, φερωνυμως κληθεΐσα' Συ γάρ υπάρχεις πρόμαχος ήμών, καί έν άνάγκαις έτοιμη βοήθεια.

Δόξα Πατρί.. . Τη Θεοτόχω έκτενώς νΰν προσδράμωμεν.

Καί νΰν... Οϋ σιωπήσομέν ποτέ Θεοτόκε...

'Ο Ν' Ψαλμός.

Εϊτα άρχόμεθα τοϋ Κανόνος.


Ωδή α'. "Ηχος πλ. δ'. Ύγράν διοδεύσας.
Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σωσον ημάς.

Θαυμάτων των Θείων Σου την πληθυν, καί τών τεραστίων, ευφημήσαι επιχειρών, Σοϋ δέομαι Κόρη έκ καρδίας, Γόργοϋπήκοε χάριν παράσχου μοι.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, οώοον ήμάς.
Τίς οΰκ έκπλαγείη τής Σής Μορφής, τά θαύματα Κόρη, έκ γάρ ταύτης τω λειτουργώ, Τραπέζης έφωνησας τρισσάκις, Γοργοϋπηκοος όθεν ώνόμασαι.

Δόξα Πατρί...
Πώς Σου το τεράστιον έξειπείν, δυνησομαι Κόρη ; Συ γάρ πρώην τον απειθή, Μοναχόν άόμματον είργάσω, καί πάλιν τούτον κατέστησας βλέποντα.

Καί νυν...
Χαϊρε καί εύφραίνου θεία Μονή, τοΰ Δοχειαρίου· Συ γάρ εσχες την τοΰ παντός, Κυρίαν καί προστάτιδα καί σκέπην, καθάπερ Αΰτη σαφώς έπηγείλατο.


Όδή γ'. Ούρανίας άψίδος.
Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, οώσον ήμάς.

Τους άτεκνους εύτέκνους, Συ Μαριάμ εδειξας, καί τάς στειρευούσας μητέρας, Κόρη έποίησας, Γοργοϋπήκοε, εύφραινομένας έν τέκνοις· τίς συν οΰκ έξίσταται τά μεγαλεΐά Σου.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σωσον ήμάς.

Πάσα χώρα κηρύττει, τής Σής Μορφής θαύματα, ώ Γοργοϋπήκοε Κόρη. Δύσις Έώα τε κρήνη γάρ γέγονας, βλύζουσα χάριτας πάσι, τοΐς προσκαλουμένοις Σου, τό Θειον ’Όνομα.

Δόξα Πατρί...
Τοΰ καρκίνου τό πάθος έκ τής χειρός οΐχεται, τοϋ σεμνού γυναίου Παρθένε, τη έπισκέψει Σου όθεν ή πάσχουσα, έκ τής οδύνης λυθεΐσα, χαίρουσα έκήρυττε τά χαριστήρια.

Καί νυν...
Θαυμαστώς ώραιώθη, ή Σή Είκών Πάναγνε, καί υπέρ ακτίνας ήλίου, φωτίζει άπαντας, Γοργουπηκοε, τίς ουν αυτήν έπαινέσει, ήν περ καί οί "Αγγελοι, φόβω καλύπτουσιν.


’Επάκουσον, Γοργοϋπήκοε Κόρη Θεογεννήτορ, τάς ικεσίας Παρθένε τών δούλων Σου, καί λύτρωσαι έκ παντοίων κινδύνων.

Άπέλασον, τής άθυμίας τά νέφη έκ τής ψυχής μου, καί χαράν άγνη τω Σω ικέτη παράσχου μοι, ώς τής χαράς τo δοχείον ύπάρχουσα.


Ό Ίερεύς μνημονεύει έκείνων, δι’ οΰς ή παράκλησις τελείται.
0ι ψάλται τό «Κύριε, έλέησον». Μετά την έκφώνησιν τό Κάθισμα.

"Ηχος β ’. Πρεσβεία θερμή.

Πολέμοις 'Αγνή, πολλοϊς περικυκλούμενοι, εχθρών ορατών καί άοράτων Δέσποινα· Σοί θερμώς κραυγάζομεν, θραΰσον τά τούτων όπλα τω κράτει Σου, καί είρηναίαν δός ήμΐν ζωήν, τοΐς Σοίς οίκέταις, Γοργοϋπηκοε.


Όδή δ'. Είσακήκοα Κύριε.
Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπηκοε, σώσον ημάς.

Εις τά πέρατα άπαντα, ή Θαυματουργός Σου Είκών τεθρύληται, καί νΰν πάντες εν τω στόματι, την Γοργοϋπήκοον προφέρουσι.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σωοον ημάς.
Καί κατ’ όναρ, Παντάνασσα, άλλά καί καθ’ ΰπαρ. Γοργοϋπηκοε, φαινομένη τά θαυμάσια, έκτελείς έν κόσμω τά παράδοξα.

Δόξα Πατρί...
Τίς Σου, Κόρη, το όνομα, έν ανάγκη πάση έπεκαλέσατο, καί γοργώς αύτοΰ ούκ ήκουσας, ώς Γοργοϋπήκοος ύπάρχουσα.

Καί νΰν...
Μακαρία γεγένησαι, ώ Δοχειαρίου Μονή έπίσημε. την εικόνα γάρ έπλούτησας, Γοργοϋπηκόου την πανσέβαστον.


'Οδή ε'. Φώτιοον Ημάς.
Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.

Πώς Σου την μορφήν, ό ανάξιος θεάσωμαι, Γοργοϋπηκοε Παντάνασσα, μεμολυσμένοις όφθαλμοΐς μου την πανάσπιλον.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.
Θάλασσα καί γη, τής είκόνος Σου τά θαύματα, Γοργοϋπηκοε, κηρΰττουσι· των Σών χαρίτων γάρ ταΰτα άμφω άπηλαυσαν.

Δόξα Πατρί...
Κλέπτην φανεροίς, τον τά χρήματα συλήσαντα, τά τοΰ πλησίον, Μητροπάρθενε, και άποδίδως δικαίως ταΰτα τω έχοντι.

Καί νϋν...
Είδος τό σεπτόν, έμφερείας Σου Πανυμνητε, ώς φώς λαμπρύνει πάντας βλέποντας, και προσκυνείν αυτό, πείθει καί κατασπάζεσθαι.


Όδή στ'. Την δέησιν έκχεώ.
'Υπεραγία Θεοτόκε Γοργοΰπήκοε, σώοον ήμάς.

Φιλόστοργος ώσπερ Μήτηρ Δέσποινα, όραθεΐσα προσεκάλεις τον παίδα, πρός έαυτήν, εως ου έλυτρώσω, έκ τής χειρός των ληστών Μητροπάρθενε· άλλ’ εΰροιμέν Σε καί ημείς, οί Σοί δοΰλοι Μητέρα φιλόστοργον.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπηκοε, σώσον ήμάς.

Ούκ εχομεν οί οίκτροί οϊκέται Σου, άλλην πλήν Σοΰ προστασίαν και σκεπήν διό 'Αγνή, εκ καρδίας βοώμεν, άπό κινδύνου παντός έλευθέρωσον, την Μάνδραν σου τήν 'Ιεράν, καί πιστούς, τούς πρός Σέ καταφεύγοντας.

Δόξα Πατρί...
'Ως έσωσας θαλαττίου κλύδωνος, τούς φωνησαντας τήν θείαν Σου κλήσιν, ούτως ήμάς, αισθητού ναυαγίου, και νοητού, Θεοτόκε, διάσωσον, και όρμισον εις γαληνούς σωτηρίας λιμένας τούς δούλους σου.

Καί νύν...
Ό κόσμος Σέ σωτηρίαν κέκτηται, και θέρμην έν πειρασμοίς προστασίαν όθεν 'Αγνή, τή σεπτή σου είκόνι, άπανταχόθεν προστρέχουσιν άνθρωποι, και πάντες Σέ καταφυγήν, και παράκλησιν Κόρη εύρίσκουσι.


Έπάκουσον, Γοργοϋπήκοε Κόρη Θεογεννήτορ, τάς ικεσίας Παρθένε των δούλων Σου, και λύτρωσαι έκ παντοίων κινδύνων.

Άπέλασον, τής άθυμίας τά νέφη έκ τής ψυχής μου, και χαράν αγνή τω Σω Ικέτη παράσχου μοι, ώς τής χαράς τό δοχείον ύπάρχουσα.


Ό Ίερεΰς μνημονεύει ώς συνήθως.
Οί Φάλται τό «Κύριε έλέησον» ιβ'. Μετά τήν έκφώνησιν τό Κοντάκιον.

Ήχος β'. Τά άνω ζητών.

Πελάγει δεινώ, τού βίου χειμαζόμενοι, και παντοίων παθών, τρικυμίας ποντούμενοι, καί σάλω περιπίπτοντες, Παρθένε πειρασμών, εις μορφήν Σου τήν σεπτήν καταφεΰγομεν θερμώς, ώς είς λιμένα εΰδιον, εκτεινον ήμίν χεΐρα, ώς Πέτρω ό Ύίός σου, καί κλυδωνίου έκ παντός ήμάς Κόρη λυτρωσαι.

Εΐτα τό Προκείμενον καθώς καί τό ' Ιερόν Ευαγγέλιον.

Μετά τό ' Ιερόν Εϋαγγέλιον λέγομεν τό «Δόξα Σοι, Κύριε,
Δόξα σοι» καί εΐτα τά παρόντα.

Δόξα Πατρί...

Πάτερ, Λόγε, Πνεΰμα, Τριάς ή έν Μονάδι, έξάλειψον τά πλήθη, των έμών έγκλημάτων.

Καί νΰν...
Γοργοϋπηκόου, ταίς θείαις ίκεσίαις, έξάλειψον τά πλήθη τών έμών έγκλημάτων.


Στίχ. Έλέησόν με ό Θεός κατά τό μέγο έλεός Σου, καί κατά τό πλήθος τών οίκτιρμων Σου έζάλειψον τό άνομημά μου.

"Ηχος πλ. β'. 'Όλην άποθέμενοι.
Τήν Γοργοϋπηκοον, τής Θεοτόκου εικόνα, πάντες εΰφημήσωμεν, Σελήνην τήν ένδοξον, καί όλόφωτον, τήν λαμπράν άλωνα, σφαίραν τήν ουράνιον, καί πολΰαστρον ύπάρχουσαν άρκτον έπτάστερον, δι’ ής πρός Θεόν όδηγούμεθα· Παρθένον άγλαόμορφον, άστροις τε πολλοΐς διαυγάζουσαν.

Πλειάδα ώραίαν, και Ιριν ποικιλόχροον, δι’ ής, κατακλυσμού ήμάς ρύεται, πάντοτε ό Κύριος.

"Ομοιον.
Πάντων τά αιτήματα, Γοργοϋπήκοε Κόρη, πλήρωσον τών δούλων σου, τών εις Σέ έκ πίστεως, προσίόντων Σοι, καί τήν Σήν Άχραντε, έπικαλουμένων, άρωγήν τε και άντίληψιν έκ πάσης θλίψεως, καί ασθενειών καί κακώσεων, ψυχής όμού καί σώματος, άπαντας ήμάς έλευθερωσον ϊνα Σέ ύμνώμεν, δοξάζοντες Χρίστον τον Σον Υίόν, ον έκδυσώπει Πανύμνητε, σώσαι τάς ψυχάς ήμών.

"Ο Ίερεύς τό «Σώσον ό Θεός τόν λαόν Σου...»

οί Ψάλται τό «Κύριε έλέποον» ιβ'. Μετά τό «’Ελέει καί οίκτιρμοίς...» άποπληρούμεν τάς λοιπός ώδός τοϋ κανόνος.


Όδή ζ'. Οί έκ τής Ιουδαίος.
Υπέρ αγία Θεοτόκε Γοργοϋπηκοε, σώσον ήμάς.

Τοίς τυφλοίς έχαρίσω οφθαλμών τήν τού βλέπε ιν, ,Κόρη ενέργειαν, άλλά καί ψυχής τάς κόρας, ήμών καταφωτίσας καί τού σώματος ’Άχραντε, όπως ύμνώμεν αεί σεπτά σου μεγαλεία.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.

Τοίς κωφοΐς τό άκούειν έδωρήσω, Μαρία Γοργοϋπήκοε· άλλά καί ήμών πάντων, διάνοιξον τά ώτα τής ψυχής καί τού σώματος, όπως ύμνώμεν αεί σεπτά Σου μεγαλεία.

Δόξα Πατρί...
Τής πληγής τής άκρίδος, ώσπερ πάλαι έρρύσω τούς προσφυγόντας Σοι, ούτως ήμάς έκ ταύτης, καί πάσης άλλης βλάβης άπολύτρωσαι, Δέσποινα, όπως ύμνώμεν άεί σεπτά Σου μεγαλεία.

Και νϋν...
Ως ήνωρθωσας πρώην τον παράλυτον, Κόρη Γοργοϋπήκοε. οΰτως ήμάς κατ' άμφω θερμή σου προστασία, παρειμένους άνόρθωσον, όπως ύμνώμεν άεί σεπτά Σου μεγαλεία.


Όδή η'. Των Βασιλέα των Ουρανών.
'Υπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.

Άπο παντοίων άρρωστημάτονν, Παρθένε, ήμάς ρΰσαι θερμή Σου προστασία, ώσπερ τούτων. Κόρη, πολλούς έρρύσω πάλαι.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.
Πηγή θαυμάτων, Γοργοϋπήκοε Κόρη, ή Είκών σου δέδεικται τω κόσμω, έξ ής οί διψώντες άρύονται εις κόρον.

Δόξα Πατρί...
Απολωλότα Σύ φανεροίς, Θεοτόκε, καί παρέχεις χαράν τοίς εύροϋσιν ώς πολλή υπάρχει Είκόνος Σου ή χάρις.

Καί νϋν...
Τη προσταγή Σου, Γοργοϋπηκοε Κόρη, πειθαρχούσι πάντα τά στοιχεία, εξ ών πάντας ρΰη τούς Σέ προσκαλούμενους.


Όδή Θ'. Κυρίως Θεοτόκον.
Ύηεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.

Συνάχθητε προθύμως, προ τής σεπτής Είκόνος, Δοχειαριτίσσης νοσούντων τά συστήματα, ό Ιατρός γάρ έν ταύτη μένει ό άμισθος.

Ύπεραγία Θεοτόκε Γοργοϋπήκοε, σώσον ήμάς.
Είκών ή Ιερά Σου, άλλη άνεδείχθη, τοϋ Σιλωάμ κολυμβήθρα, Πανυμνητε, άποκαθαίρουσα νόσους ψυχής και σώματος.

Δόξα Πατρι...
Μονής Δοχειαρίου, ώς λαμπάς έξήλθε, τής Θεοτόκου Είκών ή πανσέβαστος, καί καταλάμπει τούς Ταύτην πιστώς γεραίροντας.

Καί νυν...

Εΐκόνι τή άγια, Γοργοϋπηκόου οί έν κινδύνοις προσπεΰσατε άπαντες, καί τών θαυμάτων τήν χάριν άφθονον λήψεσθε.


Καί εϋθύς, τό «"Αξιόν έστιν» καί τήν «Ύψηλοτέραν τών Ουρανών»

Εΐτα τά έπόμενα Μεγαλυνάρια.

Γοργοϋπηκόου τήν θαυμαστήν, καί σεπτήν Εικόνα. προσκυνήσωμεν αδελφοί, θαύματα τελούσαν, καί βρύουσαν ίάσεις, καί ταύτην μετά πόθου κατασπασώμεθα.

Έχοντες Εικόνα Σου την σεπτήν, ανύμφευτε Κόρη, ώς προπύργιον όχυρόν, προσφεύγομεν ταύτη, καιρω τώ τών κινδύνων, και έπηρείας πάσης άπολυτρουμεθα.

Νϋν καιρός ανάγκης ήλθεν ήμίν, νϋν παρέστη χρεία, βοήθειας Κόρη τής Σής, λύτρωσαι ουν πάσης, ανάγκης καί κινδύνου, καί χεϊρα βοήθειας τάχιστα ορεξον.

Έχει μέν Παρθένε ό Ουρανός, σώμα καί ψυχήν Σου. έξαστράποντα φαεινώς, εχει δε μορφήν Σον Μονή Δοχειαρίου, τήν έπικαλουμένην Γοργοϋπήκοον.

Αρόν σου τά ομματα Μαριάμ, καί ϊδε εΰσπλάγχνως, τους Είκόνι Σου τη σεπτή, παρεστώτας Κόρη. καί Σέ παρακαλοϋντας, καί πλήρωσον αιτήσεις τούτων Πανυμνητε.

Ίδοιμι Παρθένε ψυχορραγών, έν καιρφ θανάτου, τήν Εικόνα Σου τήν σεπτήν, παραμυθουμένην, καί ίλαρώς όρώσαν, καί όψεις τών δαιμόνων άποδιώκουσαν.

Τέτρωμαι τω πόθω Σου Μαριάμ, φλέγει με ό' ερως, καθοράν Σου τής ίερας, Είκόνος Παρθένε, τό κάλλος καί τήν δόξαν, καί κόρον ου λαμβάνω τοϋ μεγαλύνειν Σε.

Τί άνταποδωσομεν οί οΐκτροί, δοϋλοί Σου, Παρθένε, αντί χάριτος τής πολλής, ήνπερ άνεδείξω, ήμίν χαρισαμένη, εικόνα Σου τήν θείαν πλοϋτον ουράνιον.

Πάσαι των Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων ή δωδεκάς, οί "Αγιοι Πάντες μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.


ΕΙτα: Τo Τρισάγιον κλπ.  
Μετά τήν «άπόλυσιν» ψάλλομεν άρνώς τά κάτωθι τροπάρια.

Ήχος β'. Πάντων προστατεύεις άγαθή“.

Πάντας τους την θείαν και σεπτήν, Σοϋ άσπαζομένους Εικόνα, Γοργοϋπήκοε, νόσων έλευθέρωσον ψυχής καί σώματος· έξ εθνών έπιθέσεως, λιμού, λοιμού Κόρη, πυρός τε καί σεισμού, άκρίδος χαλάζης τε κάμπης καί άλλης πληγής· ΐνα έκ παντοίων κινδύνων, πάντοτε λυτρούμενοι πάντες, Σοϋ το θειον όνομα δοξάζωμεν.

"Ηχος πλ. δ'.
Δέσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων σου, καί λύτρωσαι ήμάς άπο πάσης ανάγκης καί θλίψεως.

"Ηχος β'.
Την πάσαν ελπίδα μου, εις Σέ άνατίθημι, Μή- τερ τού Θεού, φυλαξον ήμάς ύπο την Σκέπην Σου.

Αμήν.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης