Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παράκλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο ψαλλόμενη το 1821 Empty Παράκλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο ψαλλόμενη το 1821

Την / Το Σαβ Νοε 17, 2012 3:56 am
Φήμη μηνύματος : 100% (2 ψήφοι)
Κατέβασε την παράκληση
Παράκλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο ψαλλόμενη το 1821 επί τω κατά των χριστιανών διωγμώ

Ποίημα Ίωάννου

«Εύλογητός...», «Κύριε είσάκουσον...» και «Θεός Κύριος...».
Είχα τό παρόν τροπάριον.


Ήχος δ' Ό ύψωθεις έν τω Σταυρω.

Τή Θεοτόκω οι πιστοί, νυν προσπέσωμεν. τών ιερέων λαϊκών τε ό σύλλογος, έν μετανοία κράζοντες και δάκρυσι θερμοϊς. λύτρωσον τούς δούλους σου τού παρόντος κινδύνου, τής αιχμαλωσίας τε και σφαγής και αγχόνης καν γάρ ήμεϊς ήμάρτομεν πρός σέ, σύ δέ. Παρθένε. τά νήπια οίκτειρον.

Ό Ν' Ψαλμός και ό Κανών.


Ώδή α. Ήχος πλ. δ'. Πολλοΐς συνεχόμενος.


Πολλοϊς συνεχόμενοι πειρασμοϊς, τοϊς έξ αλλοφύλων απειλούντων νύν καθ' ημών. φόνον και δεινήν αιχμαλωσίαν, σοί. Θεοτόκε, καταφεύγομεν.

Παθών και κινδύνων με προσβολή, απειλή σφαγής τε και άγχόνης όδυνηράς. θορυβούσιν ήδη τήν ψυχήν μου. σύ δέ με λύτρωσαι. Πανάμωμε.

Σωτήρα τεκούσα σύ καί Θεόν, σώσον παν τό γένος τών άθλιων Χριστιανών, φόνου και δεινής αιχμαλωσίας, τά παρ άλλοφύλων άπειλούμενα.

Νοσούντες τό σώμα και τήν ψυχήν, διά φόβον, Μήτερ. τού παρόντος νύν διωγμού, ώς παραφρονούντες έν σπηλαίοις και έν τοϊς όρεσι κρυπτόμεθα.


Ώδή γ΄ Ούρανίας άψΐδος.

Προστασία και σκέπη πάντων ημών πέφυκας. σύ, θεογεννήτορ Παρθένε, όθεν διάσωσον ξίφους, άγχόνης τε. δί ών ήμάς θανατούσιν οί τής 'Άγαρ έκγονοι οι άγριώτατοι.

Ίκετεύομεν, Κόρη, τού διωγμού λύτρωσαι και αιχμαλωσίας και φόνου ήμάς τούς δούλους σου. οϊκτειρον νήπια και άπειρόκακα βρέφη τών καταφευγόντων σοι μόνη Πανύμνητε.

Εύεργέτις και ρύστης χριστιανών πέλουσα. Κόρη άπειρόγαμε. σύ διαφύλαξον τής αιχμαλωσίας, άπειρογάμους παρθένους άμολύντους . Δέσποινα, προσκαλούμένας σε.

Χαλεπαϊς τυραννίαις καί συμφοραίς άπαντες νύν περιπεσόντες. Παρθένε, σοι καταφεύγομεν. πρόφθασον. λύτρωσαι, αιχμαλωσίας και φόνου οϊκτειρον, έλέησον ήμάς. Πανύμνητε.


Ώδή δ'. Είσακήκοα, Κύριε.

Τών παθών καί τού κλύδωνος τού καταλαβόντος ήμάς διάσωσον έπί σοι γάρ άνεθέμεθα πάσαν τήν έλπίδα μας. Θεονύμφευτε.

Εύσπλαγχνίας άξίωσον τούς τυραννουμένους ήμάς. Θεόνυμφε, τούς πικρώς τυραννουμένους τε. καί βουλάς τής Άγαρ διασκέδασον.

Έπί κλίνης δακρύοντες τήν ήμών στρωμνήν κλαυθμοϊς καταβρέχομεν. τής ρομφαίας ήμάς λύτρωσαι ταύτης. Θεοτόκε ικετεύομεν.

Οί έλπίδα σε έχοντες έν τοϊς πειρασμοϊς άεί. Θεόνυμφε. πρός σε πάλιν καταφεύγομεν καί έν τή παρούση συμφορά ήμών.


Ώδή ζ. Φώτισον ήμάς.

Έμπλησον, άγνή. παρακλήσεως τούς δούλους σου. άπηλπισμένους όντας. Δέσποινα, καί πλήν σου καταφύγιον ούκ έχοντας.

Λύτρωσαι ήμάς τού παρόντος διωγμού, άγνή. φόνου, άγχόνης καί δουλείας πικράς. χριστιανών ή έτοιμη άντίληψις.

Λύσον τήν δεινήν άγριότητα. Πανύμνητε. έχθρών τών διωκόντων ήμάς. καί σωτηρίαν τή πρεσβεία σου χορήγησον.

'Ίασαι ψυχών τάς όδύνας καί σωμάτων ήμών. έκάστη ώρα γάρ πτοούμεθα ξίφη τής 'Άγαρ καθ' ήμών έτοιμαζόμενα.


Ώδή στ'. Τήν δέησιν έκχεώ.

Θανάτου τού έξ έχθρών νύν λύτρωσαι. ορθοδόξων σύ τό γένος. Παρθένε, ώς γάρ δεινοί αίμοβόροι τε κύνες πολλούς φονεύουσιν ουτοι χωρίζοντες τέκνα μητρός. καί μητέρας τών τέκνων, οί άσπλαγχνοι.

Προστάτιν σε τών πιστών γινώσκομεν. σύ ουν φρούρησον ήμάς. Θεομήτορ. τού διωγμού, καί οίκτίστου θανάτου, καταπιεϊν γάρ τό αίμα βουλεύονται άλλόφυλοι πάντων ήμών. ώς γάρ Θήρες ήμάς κατεκύκλωσαν.

Ώς τείχος καταφυγής σε έχομεν. καί λιμένα σωτηρίας. Παρθένε, σοι τοιγαρούν καταφεύγομεν πάντες. άνδρών. γυναικών, παιδιών ό σύλλογος, οϊκτείρησον τούς στεναγμούς τών εις σε έλπιζόντων. Θεόνυμφε.

Έν κλίνη ώς τεθνηκότες κείμεθα έκ τού φόβου. Θεοτόκε Παρθένε. πώς γάρ αύτοϊς άντιστώμεν ένόπλοις τοϊς δυσσεβέσιν ήμεϊς όντες άοπλοι; σύ ούν γενού ήμϊν. Άγνή. όπλον καί τείχος άπόρθητον.

Διάσωσον άπό κινδύνων τούς δούλους σου...

Έπίβλεψον. έν εύμενεία. πανύμνητε Θεοτόκε...


Αΐτησις καί τό Κοντάκιον. Ταχύ προκατάλαβε.


Έπίβλεψον. Δέσποινα, έπί τούς δούλους τους σούς. φυλάττουσα άπαντας από έχθρών δυσμενών καί πρόφθασον. λύτρωσαι φόνου, αιχμαλωσίας καί δεινής τυραννίας, τής νύν άπειλουμένης καθ' ήμών τών άθώων. τών καταφευγόντων. Παρθένε, υπό τήν σκέπην σου.
Ειτα τό Εύαγγέλιον καί τά λοιπά συνήθη τής Παρακλήσεως.Ώδή ζ΄ Οί έκ τής Ίουδαίας.


Τήν ήμών σωτηρίαν, ώς έθέλουσα. Μήτερ θεοχαρίτωτε. ίκέτευσον τον κτίστην Θεόν τε καί Υιον σου. διασώσαι τούς δούλους σου. από έχθρών δυσμενών, άγχόνης τε καί ξίφους.

Θελητήν τού έλέους καί πηγήν εύσπλαγχνίας. Αγνή. σέ έγνωμεν. διάσωσον πάν τάγμα λαού. καί ιερέων, ένδεών καί πλουσίων τε φονευομένων πικρώς παρά τών άλλοφύλων.

Θησαυρός σωτηρίας τών πιστών σύ υπάρχεις. Θεοχαρίτωτε. έπίβλεψον έξ ύψους, έπάκουσον. Παρθένε, στεναγμούς τών βοώντων σοι σώσον ήμάς τούς πιστούς, πικρώς φονευομένους.

Σωμάτων τυραννίας καί ψυχών τάς όδύνας σύ παραμύθησον. γο- νέων άτεκνίαν. καί τέκνων όρφανίαν νύν οίκτείρησον . Δέσποινα, σύ γάρ θερμή τών πιστών υπάρχεις προστασία.


Ώδή η'. Τον Βασιλέα.

Τούς βοήθειας τής παρά σού δεομένους, ρύσαι φόνου καί πικράς τυραννίας, ϊνα σε ύμνώμεν. Άγνή. εις τούς αιώνας.

Τή άσθενεία τή ήμετέρα. Παρθένε, άναλόγους τάς όδύνας παρέ χου οίδας γάρ άνθρώπων ήμών τήν άτονίαν.

Τών πειρασμών νύν έλευθέρωσον. Κόρη. καί πικράς αιχμαλωσίας καί φόνου• σοι γάρ τήν έλπίδα έχομεν εις αιώνας.

Τούς φονευθέντας μέχρι τούδε πιστούς σου έν χορώ κατάταξον μαρτύρων, ώς όμολογούντας. Παρθένε, τον Υιόν σου.


Ώδή θ' Κυρίως Θεοτόκον.


Ροήν τήν τών δακρύων βλέπουσα. Παρθένε, τών ήμετέρων έλέησον. οϊκτειρον. διοτκομένους τούς πίστει σοι καταφεύγοντας.

Αιμήν καί όρμος τών τυραννουμένων ύπό έχθρών άλλοφύλων. Πανύμνητε. καί διατήρησον πάντας ύπό τήν σκέπην σου.

Φωτός τού άνεσπέρου πλήρωσον. Παρθένε, τούς φονευθέντας πιστούς σου ύπό έκφύλων έχθρών καί τοϊς τών μαρτύρων συγκαταρίθμησον.

Χαράς. Παρθενομήτορ. καί παρηγορίας τον σόν λαόν τον πανάθλιον έμπλησον. τού διωγμού και τού φόνου διαφυλάττουσα.

Μεγαλυνάρια, ών ή άκροστιχις τό τού ποιητοό όνομα.
Τήν ύψηλοτέραν.


Ίλεως. Παρθένε, ήμϊν γενού. καί έν τάχει σώσον ήμάς πάντας τού διωγμού, φόνου καί άγχόνης. πικράς αιχμαλωσίας καί βουλάς τής 'Άγαρ διασκέδασον.

Ώς έβόα πάλαι πρός τον Θεόν τό αιμα τού Άβελ τό άθώον καί καθαρόν. ούτω. Θεοτόκε, βοά καί νύν τό αιμα τών δούλων σου. άδίκως ώς έκχυνόμενον.

Άγχόνης καί ξίφους οί δυσσεβεϊς έργον έκτελούσι τούς προκρίτους καί ιερείς, πολλούς δέ πενήτων καί έν βυθώ θαλάσσης συνάμα. Θεομήτορ. καταποντίζουσι.

Νύν άγριωθέντες οί δυσσεβεϊς. παγγενή ζητούσιν. έξαλεϊψαι τούς ευσεβείς, ώ ήλιε φρϊξον άνομων τήν μανίαν, σύ δέ. Παρθενομήτορ. τούτους έκδίκησον.

Νεύσον παρακλήσεσιν ικετών, οϊκτειρον καί ρύσαι. Θεοτόκε, τον σόν λαόν. τού παρόντος φόνου καί τής αιχμαλωσίας καί μη παρα- τηρήσης τάς άνομίας ήμών.

Οιδα. Δέσποινά μου. ότι ήμεϊς οί έν άμαρτίαις έσμέν άξιοι σής οργής σύ δέ. Θεοτόκε, οίκτείρησον καί σώσον τά νήπια καί βρέφη τά άπειρόκακα.

Ύφωσον τό κέρας Χριστιανών, τών τυραννουμένων έξ άγριων άλλογενών καί γάρ άμαρτίας έσμέν πεποιηκότες άλλ έν σοί. Θεοτόκε. πάντων έλπίζομεν

Πρός τον "Αγιον Νικόλαον.
Ώσπερ έν όνείρω τώ βασιλεϊ έρρύσω έκ θανάτου έν φυλακή τούς τρεις στρατηλάτας. ούτω καί νύν λυτρώσης ήμάς τής καταδίκης, πάτερ Νικόλαε.

Υπέρ τών φονευθέντων.
Ψυχάς τών σών δούλων. Χριστέ Σωτήρ. τών πεφονευμένων νύν έν τούτω τώ διωγμώ. έν χοροϊς μαρτύρων συναρίθμησον. ότι τεθνήκασιν έν πίστει σή προσκυνούντές σε.

Έν όρεσι φεύγων ό δυστυχής, φόβω τού θανάτου, έν σπηλαίοις. όπαϊς τής γης, προσφέρω σοι. Σώτερ. θερμώς τούς ύμνους τούτους, υπέρ έμού καί πάντων τών προσκυνούντων σε.

Τό Τρισάγιον καί ειτα τά παρόντα.

Τροπάριον. Ότε έκ τοϋ ξύλου σε.


Πάντας διαφύλαξον, άγνή. τούς ύμνολογοΰντάς σε. Κόρη. άπό τού νύν διωγμού, σφαγής και άγχόνης τε αιχμαλωσίας πικράς. καί βουλάς διασκέδασον άγριων βαρβάρων ούτοι γάρ βουλεύοντες έκχέειν αιμα ήμών φεϊσαι τού λαού σου. Παρθένε, οϊκτειρον παιδία και βρέφη, σκέπασον ήμάς ύπό τήν σκέπην σου.

"Ετερον.

'Άφνω νύν κατέλαβε ν ήμάς διωγμός, σφαγή και άγχόνη ύπό βαρβάρων έχθρών. ούτοι γάρ έκύκλωσαν ήμάς ώς κύνες πολλοί και τό αιμα έκχέουσιν ήμών τών άθώων. καταιχμαλωτίζοντες ήμών τά τέκνα πικρώς. πού ούν καταφύγωμεν. Κόρη. πλήν πρός σέ Θεού τήν Μητέρα, τών Χριστιανών τό καταφύγιον;

Ό ίερευς μνημονεύει καί ποιεί τήν Άπύλυσιν.

Έλα. Ιησού Χριστέ μου, και θέσε σέ ένέργεια τά σχέδια τής Θείας Προστασίας Σου.Αμην.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης