Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Τριχερούσαν Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Τριχερούσαν

Την / Το Τετ Νοε 14, 2012 4:19 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Τριχερούσαν

Την εύρισκομένην έν τη Σεβασμία καί Τερα Μονή τοΰ Χιλανδαρίου "Αγίου "Ορους "Αθω
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Τριχερούσαν Trixer10

Μετά το, Ευλογητός, Κύριε είσάκουσον, Θεός Κύριος καί τά τροπάρια.

Ηχος δ. Ό υψωθείς


Ως τής Τριάδος κυησάση τον "Ενα, καί ώς έκ τούτου παρρησίαν έχούση, σοί έκτενώς προσπίπτομεν Παρθένε "Αγνή, καί κατασπαζόμεθα τής μορφής τον τύπον, Τριχεροΰσα ένδοξέ, έκ ψυχής έκβοώντες, παντοίας ρΰσαι Μήτερ απειλής, τά σά τεκνία, Χρίστον ικετεύουσα.

Δόξα, καί νΰν. "Ομοιον

Χριστιανών ή κραταιά προστασία, και μοναστών ή γλυκυτάτη ήδύτης, Σύ έκ Θεοΰ δεδώρησαι τοΰ Λόγου σκηνή, οθεν πάντων πλήρωσον τάς αιτήσεις Κυρία, και Χριστώ προσάγαγε Τριχεροϋσα τούς οσοι, σοί ώς Μητρί προστρέχομεν θερμώς, καί ευλογίαν τήν σήν έξαιτούμεθα.

Ό Ν' Ψαλμός, Έλέησόν με ό Θεός,μεθ’ όν ψάλλεται Ό Κανών, ού ή άκροστιχίς:
« Ώ Τριχεροϋσα ορεξον τη ση ποίμνη χεϊρα!» Α (θανάσιος)

Ωδή α . ’Ηχος πλ. δ'. Ύγράν διοδεύσας


Ως Μήτηρ ύπάρχουσα άγαθοΰ, Θεοΰ Λόγου Κόρη, καί προσφύγιον τών πιστών, δεήσεις τάς νΰν προσαγομένας, ώ Τριχεροϋσα σεμνή πάσας πλήρωσον.

Τοΰ κλήρου σου Άθω εί χαρμονή, καί Χιλανδαρίου ή παντέφορος αρωγή, πανύμνητε Μήτερ Τριχεροϋσα, καί πρός Θεόν ή αείποτε πρέσβειρα.

Ρητόρων τά πλήθη ούκ έξαρκεΐ, τον πλοΰτον Παρθένε χαρισμάτων σου έξειπεΐν, διό τοΰ άγγέλου έκβοώμεν, χαρμονικώς Τριχεροϋσα τό, ΧαΙρέ σοι.

Ιλέωσαι Μήτερ τον σόν Υιόν, υπέρ τών καθ’ ώραν, άμαρτίαις Αυτόν πολλαΐς, πταιόντων καί μήπω ίσχυόντων, ταΐς έαυτών έπιστρέψαι δυνάμεσι.

Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδος.

Χάριν πάσαν Κυρία παρά Θεοΰ εΐληφας, οτε σεαυτήν τω άγίω Αύτοΰ θελήματι, σαφώς ύπέταξας, οθεν πηγάζεις άφθόνως, τοίς πιστώς τιμώσι σε, χάριν άείζωον.

Εύρηκυια Παρθένε, ή πανσεβάσμιος Λαύρα σου, τού Χιλανδαρίου ώς πλούτον σε πολυτάλαντον, πάσαν άνέθηκε, μέριμναν σοί ώς έφόρω, Τριχερούσα πάναγνε καί έπαγάλλεται.

Ρώσιν πάρεχε Κόρη την έκ Θεού άπασι, τοίς προσπτυσσομένοις σου πόθω σεπτόν έκτύπωμα, καί καθοδήγησον, πρός την ζωήν τήν άγήρω, Τριχερούσα Δέσποινα θεομακάριστε.

Οτε Σάββας ό θείος Θεοχαρίτωτε ήνεγκε, έκ τής Παλαιστίνης εις "Αθω σόν έξεικόνισμα, κλήρον κατέλιπε, καί άρραγή σε προστάτιν, όρθοδόξοις άπασι καί θεία Λαύρα σου.

Διάσωσον, από κινδύνων σούς δούλους ώ Τριχερούσα, ότι πάντες μετά Θεόν εις σέ καταφεύγομεν, ώς άσυλο  τείχος καί σωτηρίαν.

Επίβλεψον, εν εύμενεία πανύμνητε Τριχερούσα, επί τήν έμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, καί ϊασαι τής ψυχής μου το άλγος.

Αιτησις, μεθ’ ήν τό Κάθισμα.

Ηχος β'. Πρεσβεία θερμή


Γλυκειαν χαράν, έν θλίψεσί σε έχομεν, τάς χειρας αεί, πρός Κύριον έκτείνουσαν, Τριχερούσα πάντιμε, οί άνάξιοι δούλοι σου, διό έν πόθω πολλω, σήν μορφήν άσπαζόμεθα.

Ωδή δ΄. Εισακήκοα Κύριε.

Υετόν τής σής χάριτος, πέμψον Τριχερούσα τοΐς αίτουμένοις σου, τήν πρεσβείαν πρός Όν έτεκες, καί πλημμελημάτων τήν συγχώρησιν.

Σύναψόν μου Πανάμωμε, πάσας τάς δυνάμεις άς διεσκόρπισα, Τωάννου ώσπερ ήρμοσας, τήν κοπεΐσαν χεΐρα θείου λάτρου σου.

Αναιδώς έκπειράζει με, ό είκονομάχος σατάν Θεόνυμφε, άποστήναι τού Κυρίου μου, οθεν ικετεύω, σύ με στήριξον.

Ορατός καί αόρατος, κόσμος διά σε δεδημιούργηται, τήν κοσμήσασαν Πανάχραντε, ακοσμίαν πτώσεως τού σύμπαντος.

Ωδή ε . Φώτισον ήμάς

Ρύσαι τών δεινών, Τριχερούσα τούς ίκέτας σου, καί τρίτη χειρ γενού τοις δσοις σου πιστώς, καταφιλούσι, τό πανάγιον έκτύπωμα.

Εύρομεν "Αγνή, σέ λιμένα άσφαλέστατον, έκ κυμάτων τών τού βίου λυπηρών, καί ώς ορνιν, σά νοσσία περισκέπουσαν.

Ξύλον τής Ζωης, έφευρίσκομεν είκόνος σου, άσπαζόμενοι τό ξύλον τό σεπτόν, ώ Τριχερούσα, ό Παράδεισος ό έμψυχος.

Ολον μου τον νούν, έργαστήριον άπόδειξον, τής νοεράς εύχής γλυκέος Ιησού, διακρατούντα, Τριχερούσα θείαν έννοιαν.

Ωδή στ΄. Την δέησιν εκχέω.

Μεάζω, κεκμηκώς Πανάμωμε, προσκυνών σου τήν αγίαν εικόνα, καί έναργώς, τήν άπόδειξιν εχω, τής φιλάνθρωπου καί θείας αγάπης σου, διό θερμώς καταφιλών, Τριχεροϋσα ου παυσω τον τύπον σου.

Τριάδος, γεγονυΐα "Ασπιλε, συνεργός πρός σωτηρίαν τοΰ κόσμου, τριαδικήν, θείαν πρόνοιαν δείκνυς, τρίτη χειρί ύπαρχούση είκόνι σου, καί τοΰτο Κόρη δίκαιόν έστιν, δευτερεΐα Τριάδος έχούσης σου.

Η Λαύρα σου, Τριχεροϋσα πάντιμε σε γινώσκει Ήγουμένην έν πάσι, καί ό λαός ορθοδόξων σε έχει, τής εύλαβείας παλλάδιον τίμιον, καί πας πιστός σε κρήνην θεϊκήν, ένεργείας άκτιστους προχέουσαν.

Σαββάτισον, τον λαόν σου Δέσποινα, από πάντων τοΰ παρόντος αίώνος, καί πρός Θεόν, τάς καρδίας έκτείνειν, πώς δει Παρθένε ημάς καθοδήγησον, ή πάντοτε έν τή σεπτή, σοΰ είκόνι Χρίστον ένδεικνύουσα.

Διιάσωσον, άπό κινδύνων σούς δούλους ώ Τριχεροϋσα, δτι πάντες μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν, ώς άσυλον τειχος καί σωτηρίαν.

Αχραντε, ή διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως, επ’ εσχάτων τών ημερών τεκοΰσα δυσώπησον, ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Αϊτησις, μεθ’ ήν Κοντάκιον.

'Ηχος β'. Προστασία τών Χριστιανών


Τριχεροϋσα σεπτή λαοΰ σου έπάκουσον, τάς λιτάς και αύτάς Κυρίω άνάφερε, δτι ταχύ δεήσεις μητρικάς, έκπληροΐ ό άγαθός, καί πέμπει έλεος αύτοΰ, τοίς τιμώσι σε Πάναγνε, οθεν πιστώς βοώμεν, έκχεε τήν σήν χάριν, διαφυλάττουσα ημάς, από πάσης περιστάσεως.

Προκ. Μνησθήσομαι τοΰ ονόματος σου έν πάση γενεά καί γενεά.

Στίχ. Άκουσον θύγατερ και ιδε και κλΐνον το ούς σου...


Εύαγγέλιον, τό α θεομητορικόν

Έκ τοΰ κατά Λουκάν
Έν ταΐς ήμέραις έκείναις άναστάσα Μαριάμ...


Δόξα. Ταΐς τής Τριχερούσης πρεσβείαις Έλεήμον...

Και νΰν. Ταΐς τής Θεοτόκου πρεσβείαις Έλεήμον...


και τό στιχ. προσόμοιον. 'Ηχος πλ. β'. Ολην άποθέμενοι

Στίχ. Έλεήμον, έλέησόν με ό Θεός...Ολην σου τήν ΰπαρξιν, από νηπίου Παρθένε, τω Θεω άνέθηκας, ξένως χρηματίσασα, αύτοΰ οργανον, τον Χρίστον τέξασα, ύπέρ λόγον Κόρη, διό ειληφας Πανάμωμε, χάριν ύπέρτιμον, ήν καί μεταδίδως είκοσι σου, ώς πείρα έπεγνώκαμεν, σήν μορφήν αγίαν κατέχοντες, Τριχεροϋσα θεία, έκτύπωμα προσώπου σου σεπτοΰ, δ προσκυνοΰντες σεβόμενοι, πόθω άγαλλόμεθα.

Ωδή ζ΄. Οι εκ της Ιουδαίας


Η πάναγνος μορφή σου, Τριχεροϋσα Μήτερ, ποίμνης τής σής τό προσφύγιον πέφυκε, καί ορθοδόξων απάντων, σέβασμα τίμιον.

Πολέμησον Παρθένε, υπέρ εύσεβούντων, πολεμουμένων έχθροϋ έπιθέσεσι, καί τήν ειρήνην Υίοϋ σου, ψυχαΐς έγκαίνισον.

Ορθόδοξοι τιμώντες, θείαν σου εικόνα, ώ Τριχεροϋσα εύρίσκομεν άφεσιν, παραπτωμάτων καί άνεσιν έκ τών θλίψεων.

Ισχύς κραταιοτάτη, δέδοσαι σή ποίμνη, ώ Τριχεροϋσα έκ Σάββα θεόφρονος,καί εύλαβέσι θεόθεν, στήριγμα άρρηκτον.

’Ωδή η'.Τον Βασιλέα

Μή διαλίπης, ώ Τριχεροϋσα όρέγειν, τώ λαώ σου χεΐρα ούρανόθεν, ινα σε τιμώμεν 'Αγνή εις τούς αιώνας.

Νενεκρωμένας ψυχάς άνάστησον Κόρη, Τριχεροϋσα έκ τής αμαρτίας, δπως σε άπαύστως τιμώμεν εις αιώνας.

Η δαψιλής σου, χορηγία Παρθένε, Τριχεροϋσα μή παυσάτω πάσι, τοίς πιστώς τιμώσι, δωρεισθαι εις αιώνας.

Χρίστον τεκοϋσα, τον Σωτήρα τοϋ κόσμου, Θεοτόκε Μήτερ Τριχεροϋσα, τοϋτον έξιλέου, εις πάντας τούς αιώνας.

Ωδή θ΄. Κύριως Θεοτόκον.

Εκ πάσης με άναγκης, φύλαττε Παρθένε, τήν κληρουχίαν σου Κόρη Πανάμωμε, άσπαζομένην σεπτήν σου, εικόνα "Αχραντε.

Ιάσεις έκ παντοίας άσθενείας Κόρη, σοΐς ύμνηταΐς Τριχεροϋσα άπόστειλον, καί ούρανών βασιλείας, μετόχους ποίησον.

Ρευμάτων θείων χάριν, Τριχεροϋσα δίδου, τω σω λαω καί τη ποίμνη άείρροον, σόν χαρακτήρα τιμώντων, τον θεοτύπωτον.

Ανύμφευτε Παρθένε, κάθαρον ψυχήν μου, καί τω Νυμφίω άγνήν ταύτην άρμοσον, θείων χειρών σου πρεσβείαις, Νύμφη πανάμωμε.

Αγάλλεται καρδία, πάσα Τριχεροϋσα τών ορθοδόξων εικόνα τιμώσα σου, καί ταΐς εύχαϊς σου ελπίζει, ζωήν αιώνιον.

Αξιόν έστιν...καίτά Μεγολυνάρια

Δεΰτε μετά πόθου καί χαρμονής, Τριχερούσης τύπον καί είκόνα θαυματουργόν, προσκυνοΰντες χάριν, Θεοΰ καί εύλογίαν, πρεσβείαις ταύτης πάντες προσπορισώμεθα.

Θειε Ιωάννη Δαμασκηνέ, Θεοτόκου λάτρα, Τριχερούσης σής ίατροΰ, ώσπερ τήν κοπείσαν, χεΐρα έθεραπεύθης, ψυχής ήμών δυνάμεις, πάσας ίάτρευσον.

Συν τω Νικολάω τω θαυμαστώ, Μήτερ Τριχεροϋσα, όπισθέν σου είκονικώς, οντι ορθοδόξων τάς εκτενείς δεήσεις, προσάξατε Κυρίω, τω Παντοκράτορι.

Πάσαι τών αγγέλων...

Τρισάγιον κ.λ.π., ώς συνήθως.

Εις τήν 'Απόλυσιν ψάλλομε ν

Στίχ. Προσόμοιον. 'Ηχος β'. Πάντων προστατεύεις


Πάντας τούς τήν θείαν σου μορφήν, Τριχεροϋσα Κόρη τιμώντας εύλόγει πάντοτε, νόσων τε και θλίψεων εξαιρούμενη ταχύ, και αγάπην έμφύτευσον, πρός τον σόν Δεσπότην, και Υιόν γλυκύτατον τη μητρική σου στοργή, όπως, εύχαρίστως τον ύμνον, τής εύχαριστίας διδόντες, εύρωμεν αιώνιον άνάπαυσιν.

Δέσπονα πρόσδεξαι...

Τήν πάσαν ελπίδα μου...

Έκ παντοίων κινδύνων...


Τη πρεσβεία Κύριε...καί

Άπόλυσις

Στίχοι
Τριάδος σεπτής οίκον με δειξον Κόρη τρίτη χειρ έν βίω μου σύ φαινομένη θεία.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης