Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Παλιουριώτισσαν Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Παλιουριώτισσαν

Την / Το Τρι Οκτ 30, 2012 9:56 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Παλιουριώτισσαν
Ευλογήσαντος του Ιερέως αρχόμεθα του ψαλμού.

Ψαλμός ΡΜΒ΄(142)

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου…

Ευθύς εις Ήχον Δ΄.


Θεός Κύριος και επέφανεν υνμίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. (τετράκις)

Και τα τροπάρια. Ήχος  ο αυτός.

Της Θεοτόκου την εικόνα προσπέσωμεν, εν κατανύξει και αυτή εκβοήσωμεν, οι εν πολλαίς αμαρτίαις πανάθλιοι, Χαίρε Παλιουριώτισσα Παναγία Παρθένε, τάχος ημών άκουσον της δεήσεως Κόρη, Συ γάρ υπάρχεις πρόμαχος ημών, και εν’ ανάγκαις ετοίμη βοήθεια.

Ήχος Α΄. Δόξα Πατρί….

Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλιπες, Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Ήχος Δ΄. Και νυν….

Ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε τας δυναστίας Σου λαλείν οι ανάξιοι, ειμή γαρ συ προίστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τις δε διαφύλαξεν εως νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν ,Δέσποινα, εκ σου σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ειτα ο Ν΄. Ψαλμός (50).

Ελέησον με , ο Θεός, ….

Ειτα αρχόμεθα του Κανόνος.

Ωδή Α΄. Ήχος πλ.δ΄. Αντί πολλοις συνεχόμενος….

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Θαυμάτων των θείων σου την πληθήν, και των τεραστίων ευφημήσαι επιχειρών , σου δέομαι Παρθένε Παναγία, Παλιουριώτισσα, χάριν παράσχου μοι.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Ως Μήτηρ φιλεύσπλαχνος του Θεού, φιλάγαθε Κόρη, ευσπλαγχνίσθητι επ’εμοί, και βλάβης με πάσης και μανίας του αοράτου απάλαξον όφεως.

Δόξα….

Αγίασμα δόξης της θεικής, αγίασον Κόρη μολυνθείσαν μου την ψυχήν, και της χαλεπής μου αμαρτίας ως ελεήμων απάλαξον Άχραντε.

Και νυν….

Συνέτισον τον δούλον σου Μαριάμ, άνοιξον μοι πύλας μετανοίας και εκ πυλών της θανατηφόρου αμαρτίας, τη μεσιτεία σου ρύσαι με Δέσποινα.

Ωδή Γ΄. Αντι Προστασίαν και σκέπην….

Καταφύγιον κόσμου, και αραγές στήριγμα κεχαριτωμένη Παρθένε, τους καταφεύγοντας υπό την σκέπην σου, των πολυπλόκων σκανδάλων, του δολίου δράκοντος σκέπε και φύλατε.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Ως Πανάμωμος Μήτηρ του ποιητού Άχραντε, ως αγιωτέρα απάντων, Συ Παλιουριώτισσα, ως πάντων Άνασα, Ευλογημένη Μαρία, ρύσαι τους υμνούντας σε Αειμακάριστε.

Δόξα. Πατρί….

Τον βυθώ αμαρτίας διηνεκώς κείμενον δούλω σου αθλίω Παρθένε, ευσπλαγχνως έγειρον σωσον με, οικτιρον, Συ γαρ λιμήν των εν ζάλη, και των πεπτοκότων θεία αντίληψις.

Και νυν….

Ιασαί μου το τραυμα, το της ψυχής Άχραντε και της συνεχούσης με λύπης, απελευθέρωσον. Των πολλών μου κακών την πολυτάραχον ζάλην, κόπασον, Θεόνυμφε, όπως σωθήσωμαι.

Προς το διάσωσον….

Επάκουσον, Παλιουριώτισσα, Κόρη Θεογενήτωρ, ταις ικαισίαις, Παρθένε, των δούλων σου και λύτρωσαι εκ παντοίων κινδύνων.

Απέλασον της αθυμίας τα νέφη εκ των ψυχών μας, και χαράν, Αγνή, τους σους ικέτας παράσχου μας, ως της χαράς υπάρχουσα το δοχείον.


Ήχος Β΄. Αντί Πρεσβεία θερμή.

Πολέμοις, Αγνή, πολλοίς περικυκλούμενοι, εχθρών ορατών και αοράτων, Δέσποινα, Σοι θερμώς κραυγάζομεν σωσόν μας, θραυσαι τα τούτων όπλα τω κράτει Σου, και ειρήνην δος ημίν, τους σους ικέτας, Κόρη Παλιουριώτισσα.

Ωδή Δ΄. Αντι Των Παθών μου τον τάραχον….

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Η Θεόν σωματώσασα, υπέρ νουν και λόγον Θεωχαρίτωτε, Παναγία Παλιουριώτισσα, πάθη σώματος μου εξάλειψον.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Παναγία Παλιουριώτισσα, η θεόν ασπόρως κυήσασα, τους σους δούλους διαφύλαξον καταποντισθήναι ημάς τοις πταίσμασιν.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Θεραπεύεις, Παλιουριώτισσα, πάντας τους προς σε καταφεύγοντας, μετά πίστεως Θεόνυμφε, όθεν σε υμνούμεν Αειπάρθενε.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Ρύσαι, Μητερ, τους δούλους σου, εκ των κατεχόντων δεινών μας θλίψεων, επί συ γαρ ανατίθημοι πάσαν την ελπίδα μας, Θεόνυμφε.

Δόξα Πατρί…

Ράμδον θείαν ο ένδοξος, πάλαι Ησαίας σε κατωνόμασεν, άνθος φέρουσα τον Κύριον, Θεοτόκε Μήτερ Απειρόγαμε.

Και νυν….

Ρυπωθέντας ημάς κάθαρον, και νενεκρωμένους συ εξενάστησον, Παναγία Παλιουριώτισσα, Τον νεκρούς ζωόσαντα κυήσασα.

Ωδή Ε΄. Αντι Έμπλησον Αγνή….

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Άχραντε Αγνή, τους ικέτας σου χορήγησον, τους κατεχομένους υπό των θλίψεων, την σωτηρίαν, μεσητείαις σου προς Κύριον.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Φώτισον ημάς Παναγία Παλιουριώτισσα, φωτί τω μεγάλω νυν προσεγγίζουσα, και φωτοφόρους τας ψυχάς ημών απέργασαι.

Δόξα Πατρί….

Ρύπον μας παθών, μεσητεία σου καθάρίσον και την σκοτισθείσαν ψυχήν μας φώτισον, ινα υμνούμεν και δοξάζομεν Σε Πάναγνε.

Και νυν….

Νέφη των παθών, αποσόβησον Πανάχραντε, ως φωτός νεφέλη υπάρχουσα, εκ της ψυχής μας, και Ση αιγλη ημάς καταύγασον.

Ωδή ΣΤ΄. Αντί Θανάτω και της φθοράς ως έσωσεν….

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Πνάμωμε, Παναγία Δέσποινα, Παλιουριώτισσα, Παρθένε Μαρία, η τον Θεόν και Σωτήρα τεκούσα, εκ των του δράκου χειρών με εξάρπασον. Σου δέομαι της αγαθής, εκ παθών και κινδύνων διάσωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Ουκ έχομεν, οι οικτροί ικέται σου, άλλην πλήν Σου προστασίαν και σκέπην, διο Αγνή εκ καρδίας βοώμεν, από κινδύνου παντός ελευθέρωσον, την μάμδρα σου την ιεράν, και πιστούς τους προς Σε καταφεύγοντας.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Ο έμψυχος, του Σωτήρος θάλαμος, ο λαμπραίς της Παρθενίας ακτίσι, φωτοειδώς ώσπερ κρίνος εκλάμπων, της ακανθώδους εν μέσω συγχύσεως, η Πάναγνος και ευπρεπής, Θεοτόκος Παρθένος δοξάζεται.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Ο κόσμος Σε σωτηρία κέκτηται, και θερμήν εν πειρασμοίς προστασίαν, όθεν Αγνή τη Σεπτή τη Μονή Σου, απανταχόθεν προστρέχουσιν άνθρωποι, και πάντες Σε καταφυγήν και παράκλησιν Κόρη ευρίσκουσι.

Δόξα Πατρί….

Το πλήθος των θαυμάτων σου, Κόρη τις ημπορεί απαριθμήση Παρθένε, ως ιατρόν, ως προστάτην, ως σκέπην, ως πονεμένων η θεία αντίληψις, Διο και πάντες οι πιστοί, ευφημούμεν Σε Πάναγνε Δέσποινα.

Και νυν…

Τον πάντων κυοφορήσασα Κτίστην, εξ αγνών σου υπέρ φύσιν αιμάτων, εν της φθοράς ανακτώμενον κόσμον, φθοροποιών λογισμών μας απάλαξον, και ρύθμισόν μας την ζωήν, Θεοτόκε Αγνή Παλιουριώτισσα.

Προς το Διάσωσον….

ΕπάκουσονΠαλιουριώτισσαΚόρη Θεογενήτωρ, τας ικεσίας Παρθένε των δούλων Σου, και λύτρωσαι εκ παντοίων κινδύνων.

Απέλασον της αθυμίας τα νέφη εκ των ψυχών μας και χαράν Αγνή, τους σους ικέτας χορήγησον, ως της χαράς υπάρχουσα το δοχείον.


Κοντάκιον. Ήχος Β΄. Αντι Προστασία…

Πελάγη δεινών του βίου χειμαζόμενοι, και παντοίων παθών τρικυμίας ποντούμενοι, και σάλωπεριπίπτοντες Παρθένε πειρασμών, εις μορφήν Σου την σεπτήν καταφεύγομεν θερμώς, ως εις λιμένα εύδιον. Έκτεινον ημίν χείρα ως Πέτρω ο Υιός Σου, και κλυδωνίου εκ παντος ημάς, κόρη, λύτρωσαι.

Το Α΄. Αντιφωνον του Δ΄. Ήχου.

Εκ νεοτητος μου πολλά πολεμει με πάθη….

Και ευθύς το Προκείμενον.

Μνησθήσομαι του ονοματός Σου εν παση γενεα και γενεα (δις).

Στιχ. Άκουσον, Θυγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους Σου, και επιλάθου του λαού Σου, και του οίκου του πατρό Σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς του κάλλους Σου.

Του ονοματός Σου μνησθήσομαι, εν πάση γενεά και γενεά.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Εκ του κατά Λουκάν.
(Κεφ. Α΄, 39-56)Εν ταίς ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη είς την ορεινήν μετά σπουδής, είς πόλιν Ιούδα και εισήλθεν είς τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος έν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνευματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη, και είπεν Ευλογημένη σύ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου είς τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλιάσε το πνεύμα μου, επί τω Θεώ τω Σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού γάρ, από του νύν μακαρίουσι με πάσαι αι γενεαί ότι εποίησε μοι μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού.Έμεινε δε Μαριάμ σύν αυτή ωσεί μήνας τρείς και υπέστρεψεν είς τον οίκον αυτής.


Ο Χορός. Δόξα Σοι ,Κύριε δόξα Σοι.
Δόξα  Ήχος Β΄.

Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριάς η εν Μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Και νυν…

Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγλημάτων.

Στιχ. Ελεημον, ελεησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός Σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου εξάλειψον το ανομημά μου.


Ήχος πλ. β΄. Όλη αποθέμενοι…
Αντι Μη καταπιστεύσης με….


Πάντες ευφημήσωμεν, την Θεοτόκον Μαρίαν, την και Παλιουριώτισσαν, Σελήνην την ένδοξον, και ολόφωτον. Την λαμπράν άλωναν, σφαίραν την ουράνιον και πολύαστρον υπάρχουσα, άρκτον επτάστερον δι’ης προς Θεον οδηγούμεθα. Παρθένον αγλαόμορφον, άστροις τε πολλοίς διαυγάζουσαν, πλειάδα ωραίαν, και ίριν ποκιλόχροον δι’ης, των πειρασμών ημάς ρύεται, πάντοτε ο Κύριος.

Πάντων τα αιτήματα, Ση Παλιουριώτισσα Κόρη, πλήρωσον των δούλων σου, των εις Σε εκ πίστεως προσιόντων σοι. Και την Σην  Άχραντε, επικαλουμένων αρωγήν τε και αντίληψιν εκ πάσης θλίψεως και ασθενειών και κακώσεων ψυχής ομού και σώματος, άπαντας ημάς ελευθέρωσον. Ινα Σε υμνούμεν, δοξάζοντες Χριστόν τον Σον Υιον, ον εκδυσόπει Πανύμνητε, σώσαι τας ψυχάς ημών.


Ο Ιερευς Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…

Κύριε, ελέησον (ιβ΄.). Ελέει και οικτιρμοίς…

Ωδή Ζ΄. Αντι Την ημων σωτηρίαν…

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Παλιουριώτισσα Μήτηρ, Θεανθρώπου Χριστού του Θεού ημων, Αυτόν ουν εκδυσώπει, ρυσθήναι των πταισμάτων, τους εν πίστει κραυγάζοντας. Οτων πατέρων ημων Θεός ευλιγητός ει.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Σωτηρίας λιμένα, Θεοτόκε Παρθένε Σε νυν γνωρίζοντες, του βίου τους κινδύνους εκφεύγομεν και ζάλας, τω Υιώ σου κραυγάζοντες. Ο των Πατέρων ημων Θεός ευλογητός ει.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Εν τω βίω τον χρόνον, εν αμελεία Παρθένε δαπανήσας πολύ, προσπίπτω και βοώ σοι, διεγείρον με, σώσον τω Υιώ Σου κραυγάζοντα. Οτων Πατέρων ημων Θεός ευλογητός ει.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Σωτηρίας προς τρίβον, εκ παθών ανοδίας ημας κυβέρνησον, και δίδου Θεοτόκε, ως Μήτηρ του ελέους, φωτισμόν ταις ψυχαίς ημων, ινα το φως Αγαθή ίδωμεν του Υιού σου.

Δόξα Πατρί…

Νάμα θείον μοι βλύσον, χαριτόβρυτε κρήνη θεουργικών δωρεών, δρισίζον την ψυχήν μου, την καταφλεγομένην, της αμαρτίας την φλόγωσιν, ινα υμνώ σε αεί Υπερδεδοξασμάνη.

Και νυν….

Επιληψίαν παιδούλας, και διάνοιαν ταύτης θεραπεύης Αγνή, καρκίνου δε το πάθος, γυναικός εξαλείφης, Παλιουριώτισσα Νύμφη Ανύμφευτε.Όθεν υμνούμεν αεί, σεπτα σου μεγαλεία.

Ωδή Η΄. Αντι Τους βοηθείας της παρά Σου….

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Πηγή θαυμάτων, ο ναός σου υπάρχει, Παλιουριώτισσα Αγία Παρθένε, και ιαται πάντας, τους πίστει προσελθόντας.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Την ευτεκνίαν γυναικών Συ χαρίζεις, τους πίστει ζητούντας έλεος σου, και ίασιν παρέχεις εις νόσους ανιάτους.

Δόξα Πατρί…

Δαιμόνων πλήθη, φυγαδεύης Παρθένε Παλιουριώτισσα, εν τω ονοματί Σου, και ίασιν παρέχεις, τους πίστει Σε τιμώντας.

Και νυν…

Ούτω δοξάζω και προσκυνώ μετά δέους, Παλιουριώτισσαν την Πάνσεπτον Κόρην, θλίψεως με πάσης εκλύτρωσαι και βλάβης.

Ωδή Θ΄. Αντι Κυρίως Θεοτόκον….

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.


Μαρία Θεοτόκε, Μήτηρ του Δεσπότου, των ψυχοφθόρων παθών μας απάλλαξον, και αιωνίου πυρός, ρύσαι και σώσον ημας.

Υπεραγία Θεοτόκε Παλιουριώτισσα σώσον ημάς.

Τον υπέρ νουν και λόγον, ον έτεκες δυσώπει, υπέρ των πίστει και πόθω τιμόντων Σε, του λυτρωθήναι κινδύνων και περιστάσεων.


Δόξα….

Υφάπλωσον την Χάριν, της Σης προστασίας και περισκέπασον Κόρη τους δούλους σου, των πειρασμών γαρ νυφάδες περικυκλούσιν ημας.

Και νυν….

Υμνούμεν σε Παρθένε και δοξολογούμεν και προσκυνούμεν την Χάριν Σου, Ευλογημένη Πανάμωμε Παλιουριώτισσα.

Είτα τα Μεγαλυνάρια, ων ψαλλομένων ο Ιερεύς θυμία.

Μεγαλυνάρια.


Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξατέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως, Θεον Λόγον τεκούσαν την όντων Θεοτόκον Σε μεγαλύνομεν.

Πύλη σωτηρίας, Μήτερ Αγνή, Ανύμφυτε Κόρη, Παλιουριώτισσα Μαριάμ, Άνθος αφθαρσίας, και στέφος εγκρατείας, πρέσβευε τω Υιώ σου υπέρ των δούλων Σου.

Πανύμνητε Μήτερ, σκέπε ημας, χρυσήλατε πύλη, Παλιουριάτισσα Μαριάμ, ηλιοστάλακτε Νύμφη, αμόλυντε Παρθένε, ω Δέσπινα του κόσμου, γενού μεσίτρια.

Καθέδρα υπάρχεις βασιλική, απείρανδρε Νύμφη, και Αγγέλων η χαρμονή, αστραπηφόρον άρμα πολύφωτος λυχνία, η τους πιστούς απαύστως επισκιάζουσα.

Ηδύπνοον κρίνον, Παρθέν’Αγνή, Πο λύτιμον Μύρον, Κυρία πάντων ημών, η άφλεκτος βάτος, θησαύρισμα αγνείας, χαίρε των απαστόλων το εγκαλλώπισμα.

Νύν καιρός ανάγκης ήλθεν ημίν, νυν παρέστει χρεία βοηθείας, Κόρη της Σης, Λύτρωσαι μας πάσης ανάγκης και κινδίνου, και χείρα βοηθείας τάχιστα έκτεινον.

Αρόν σου τα ονόματα Μαριάμ, και ίδε ευσπλάγχνως, τους εικόνα Σου την σεπτήν, παρεστώτας, Κόρη, και Σε παρακαλούντας, και πλήρωσον αιτήσεις τούτων πανύμνητε.

Πάλιουρα ευφραίνου θεία Μονή, έχεις την Παρθένον την Πανάμωμον Μαριάμ, Κυρίαν Προστάτιδα και Σκέπην, καθάπερ Αυτή σαφως επηγγείλατο.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δώδεκας, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαςν εις το σωθήναι ημας.


Είτα το Τρισάγιον.
Παναγία Τριάς….
Πάτερ Υμών….
Ότι σου εστί…

Είτα τα Τροπάρια ταυτα.

Ήχος πλ.β΄.


Ελέησον ημας, Κύριε ελέησον ημας πάσης γαρ απολογίας απορούντες, ταυτην Σοι την ικεσίαν, ως Δεσπότη, οι αμαρτωλοί προσφέρομεν ελέησον ημας.

Δόξα….

Κύριε, ελέησον ημάς επί Σοι γαρ πεποίθαμεν μη οργισθής ημιν σφόδρα, μηδέ μνησθής των ανομιων ημων, αα’επίβλεψονκαι νυν ως ευσπλαγχνος, και λύτρωσαι ημας εκ των εχθρων ημων. Συ γαρ ει Θεος ημων, και ημεις λαός Σου πάντες έργα χειρών Σου, και το όνομα Σου επικεκλήμεθα.

Της ευσπλαγχνιας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε ελπίζοντες εις Σε, μη αστοχήσαιμεν ρυσθείημεν δια Σου των περιστάσεων Συ γαρ ει η σωτηρία του γένους των Χριστιανών.


Ο Ιερευς Ελέησον ημας ο Θεος… Έτι δεόμεθα…
Μνημονεύοντος δε του Ιε΄ρως των ονομάτων ψάλλομεν το :Κύριε, ελέησον.

Ο Ιερευς μνημονεύει και πάλιν υπέρ των πιστών και ποιεί απόλυσιν.

Μετά ψάλλονται τα επόμενα Εξαποστειλάρια.
Όμοιν.

Ήχος Β΄. Ότε εκ του ξύλου…


Δεύτε ευφημήσωμεν πιστοί, την ηλιοστάλακτον Κόρην, ψυχών διάσωσμα, Νύμφην την Απειρανδρον, πιστων το στήριγμα, Θεοκόσμητον Σκήνωμα, αστραπηφόρον άρμα, άνθος το αμάραντον, η εξανθήσασα.Τείχος των εις Σε προστρεχόντων, πρέσβευε προς Κύριον πάσης, λυτρωθήναι βλάβης τους υμνούντας ΣΕ.

Πάντων προστατεύεις Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει, τη κραταιά Σου χειρί άλλην γαρ ουκ έχομεν, αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν, οι κατακαπτόμενοι, υπο πταισμάτων πολλων,Μήτερ του Θεού του Υψίστου, όθεν Σοι προσπίπτομεν ρύσαι, πάσης περιστάσεως τους δούλους Σου.

Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτις, και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψις και ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεου του Υψίστου, Συ υπάρχεις Άχραντε, σπεύσον,δυσωπύμεν, ρύσασθαι τους δούλους Σου.


Ήχος πλ. δ΄.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων Σου,και λύτρωσαι ημας, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Ήχος β΄.

Την πάσαν ελπιδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην Σου.

Ο Ιερευς η ο Προεστώς.

Δι’ευχων των Αγιων Πατερων ημων, Κύριε Ιησου Χριστε ο Θεος ημων, ελεησον ημας.

Αμην.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης