Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1271
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών είς την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας Empty Παρακλητικός Κανών είς την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Την / Το Τετ Οκτ 24, 2012 6:10 am
Κανών Παρακλητικός Είς την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.

       Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ’ο το Θεός Κύριος ως συνήθως και το εξής:


Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

   Τους ανυμνούντας σου την Κοίμησιν Κόρη, δι’ης ανήλθες προς ζωήν την αγήρω, και δεξιόθεν του Υιού σου έστηκας, σκέπε και διάσωζε, από πάσης ανάγκης, χάριν τε και έλεος, και πταισμάτων την λύσιν, εξαιτουμένη Δέσποινα ημίν, τοις προσκυνούσι, την άφραστον δόξαν σου.

Δόξα, και νύν. Όμοιον.

   Εκ των περάτων Αποστόλων ο δήμος, παραγενόμενος Αγνή εν νεφέλαις, τω σω οικήματι αθρόοι έσπευσαν όθεν και κηδεύσαντες, το σόν άχραντον σώμα, ύμνησαν της δόξης σου, το απόρρητον ύψος, ών ταις πρεσβείαις φύλαττε ημάς,τους ανυμνούντας, την θείαν σου Κοίμησιν.

Ο Ν΄ Ψαλμός και ο Κανών ού η ακροστιχίς:
<<Θεογεννήτρια ημάς σκέποις . Γερασίμου>>.

Ωδή α΄. Υγράν διοδεύσας.

   Θεόν η τεκούσα σωματικώς, σωμάτων οδύνης, και κινδύνων επιφοράς, απάλλαξον Πάναγνε Παρθένε, τους ανυμνούντας την θείαν σου Κοίμησιν.

   Επήρθης προς δόξαν των ουρανών, και έλιπες πάσι, την σην χάριν την μητρικήν, τοις πίστει Παρθένε ανυμνούσι, την θαυμαστήν σου και θείαν Μετάστασιν.

   Ολόφωτον σκήνωμα του Θεού, ήδη μεταστάσα, προς σκηνώματα ουρανών, ουράνωσον πάντων τας καρδιάς, Θεογεννήτορ των πόθω τιμώντων σε.

   Γαλήνην ειρήνην και φωτισμόν, ημίν δίδου Κόρη, τοις υμνούσιν ειλικρινώς την γηθέν σου άνοδον Παρθένε, ην και Αγγέλων διξάζουσι τάγματα.

Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδος.

   Εκ περάτων συνήλθον, θεαρχικώ νεύματι, και το σον ακήρατον σώμα, Αγνή εκήδευσαν, οι Μαθηταί του Χριστού ων παρακλήσεσι Κόρη, δίδου ημίν άπασι, την σην βοήθειαν.

   Νοσημάτων παντοίων και πειρασμών λύτρωσαι, τους υμνολογούντας Παρθένε, την σην Μετάστασιν, και κατακοίμησον, τας δολεράς επιθέσεις, του δολίου δράκοντος, κατά των δούλων σου.

   Νάμα ένθεον βλύσον, και γλυκασμόν άυλον, οία χαριτόβρυτος κρήνη, θείας χρηστότητος, τοις εορτάζουσι, της σής Κοίμησεως Κόρη, την λαμπράν πανήγυριν, και σε γεραίρουσιν.

   Ηλιόμορφε Κόρη, η τον Χριστόν τέξασα, της δικαιοσύνης τον μέγαν, Παρθένε Ήλιον, τον ζόφον σκέδασον, της ταλαιπώρου ψυχής μου, και φωτί με λάμπρυνον, της σής λαμπρότητος.

   Την σεπτήν σου και θείαν, και θαυμαστήν Κοίμησιν, ύμνοις ιεροίς ευφημούντες, αναβοώμεν σοι. Έσο ακοίμητος, ημίν προστάτις Παρθένε, άπασαν κοιμίζουσα, εχθρών επίθεσιν.

   Διάσωσον πάσης ανάγκης και θλίψεως Θεοτόκε, τους υμνούντας την παναγίαν σου Κοίμησιν, πάσι παρέχουσα Κόρη παθών την λύσιν.

              Επίβλεψον εν ευμενεία…..


Αίτησις και το Κάθισμα.

Ήχος β΄. Πρεσβεία θερμή.

   Μετέστης εκ γής, προς δόξαν υπερκόσμιον, ως Μήτηρ Θεού, και πάντων υπερέχουσα, Παρθένε Παναμώμητε διά τούτο απαύστως βοώμεν σοι. Τον σον Υιόν και Θεόν εκτενώς, δυσώπει υπέρ των ανυμνούντων σε.

Ωδή δ΄. Εισακήκοα Κύριε.

   Ρώσιν δίδου και ίασιν, τοις τετρυχωμένοις νόσοις και πάθεσι, τοις υμνούσι σου την Κοίμησιν, Κεχαριτωμένη Αειπάρθενε.

   Ιερώς ανελήλυθας, προς τα υπέρ λόγον θεία σκηνώματα, ιλασμόν ημίν παρέχουσα, τοις δοξολογούσι σου την Κοίμησιν.

  Αποστόλων ο θίασος, τη ση Μεταστάσει Αγνή συνέδραμε, και τα θεία μεγαλεία σου, θεολήπτω γλώσση εμεγάλυνεν.

   Η σκηνή η αμόλυντος, της υπερφυούς του Λόγου σαρκώσεως, Θεοτόκε Αειπάρθενε, πάσης αλογίας ημάς λύτρωσαι.

Ωδή ε΄. Φώτισον ημάς.

   Μένει σου κενός, του σου σώματος Πανάχραντε, ο σός τάφος και παρέχει τοις πιστοίς, φωτισμόν αγιασμόν και θείον έλεος.

   Αλυπον ζωήν, και ειρήνην δίδου άτρεπτον, Παντευλόγητε Παρθένε Μαριάμ, τοις υμνούσι σου την ένδοξον Μετάστασιν.

   Σε προς ουρανόν, ανίουσαν τα στρατεύματα, των Αγγέλων ανευφήμουν εν χαρά ών λιταίς ημάς Παρθένε λύπης λύτρωσαι.

   Σύντριψον Αγνή, του εχθρού τα μηχανήματα, ά τεκταίνει καθ’ημών διηνεκώς, Θεοτόκε των ανθρώπων καταφύγιον.

Ωδή στ΄. Την δέησιν.

   Κυμάτων, και χαλεπών καταιγίδων, των του βίου απολύτρωσαι Κόρη, τους εορτάζοντας πίστει και πόθω, την ιεράν σου και θείαν Μετάστασιν, δι’ης ως πάντων βασιλίς, είς τα άνω ανήλθες βασίλεια.

   Επέστη, των Αποστόλων ο δήμος, υπό θείων νεφελών τω σώ οίκω, Γεσθημανή δε εν τάφω Παρθένε, το σόν ακήρατων σώμα εκήδευσαν ών ταίς δεήσεσιν ημάς, φωτισμού ουρανίου αξίωσον.

   Πηγάζει, αγιασμόν ο σός τάφος, κατεθέσει του αχράντου σου σκήνους, και αγιάζει αεί Θεοτόκε, τους προσιόντας αυτώ μετά πίστεως διό αγίασον καμού, και ψυχήν και καρδίαν ση χάριτι.

   Ο Λόγος, ο του Πατρός ώσπερ οίδε, σαρκωθείς εκ των αγνών σου αιμάτων, από της γής προς ουράνιον δόξαν, σε Θεομήτορ ενδόξως μετέστησεν όν καθικέτευε αεί, των πταισμάτων διδόναι μοι άφεσιν.

   Διάσωσον πάσης ανάγκης και θλίψεως Θεοτόκε, τους υμνούντας την παναγίαν σου Κοίμησιν, πάσι παρέχουσα Κόρη παθών την λύσιν.

                     Άχραντε η διά λόγου τον Λόγον…..

Αίτησις και το Κοντάκιον.

Ήχος β΄. Τοίς των αιμάτων σου.

Τη αθανάτω Κοιμήσει σου Άχραντε, ο ουρανός και η γή συναγάλλονται διό και ημάς νύν απάλλαξον, εξ’αθυμίας και πάσης στενώσεως, ως πέλαγος θείας χρηστότητος.

Προκείμενον.

Μνησθήσομαι του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά.

Στίχ.: Άκουσον θύγατερ και ίδε….


Ευαγγέλιον έκ του κατά Λουκάν.

Εν ταίς ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη είς την ορεινήν μετά σπουδής, είς πόλιν Ιούδα και εισήλθεν είς τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος έν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνευματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη, και είπεν Ευλογημένη σύ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου είς τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλιάσε το πνεύμα μου, επί τω Θεώ τω Σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού γάρ, από του νύν μακαρίουσι με πάσαι αι γενεαί ότι εποίησε μοι μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού.Έμεινε δε Μαριάμ σύν αυτή ωσεί μήνας τρείς και υπέστρεψεν είς τον οίκον αυτής.

Δόξα. Ταίς της Θεοτόκου….
Και νύν. Ταίς της Παναχράντου…

Προσόμοιον.

Ήχος πλ, β΄. Όλην αποθέμενοι.

Στίχ.: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου…

   Γήθεν ανελήλυθας, προς την ουράνιον δόξαν, ως πάντων βασίλισσα, και δεξιά έστηκας του Παντάνακτος, Φωτισμόν νέμουσα, και χαράν και λύσιν, τοις την θείαν σου Μετάστασιν, ύμνοις γεραίρουσι, και πανευλαβώς εκβοώσι σοι Παρθένε Παναμώμητε, μη ελλίπης πάντοτε σκέπουσα, και περιφρορούσα, εκ πάσης λυπηράς επαγωγής, και νοσημάτων και θλίψεων, τους σε μεγαλύνοντας.

Ο Ιερεύς: Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…

Ωδή ζ΄. Οι εκ της Ιουδαίας.

   Ιλασμόν ημίν αίτει, και παθών πολυτρόπων την απολύτρωσιν, τοις πίστει ανυμνούσι, την Κοίμησιν σου Κόρη, και θερμώς ανακράζουσι χαίρε Παρθένε Αγνή, ημών η προστασία.

   Συναγάλλονται Κόρη, ουρανός και γη πάσα εν τη Κοιμήσει σου, εν η καμού την θλίψιν, διάλυσον Παρθένε, της ψυχής ίνα ψάλλω σοι χαίρε Αγγέλων χαρά, και των ανθρώπων σκέπη.

   Γήθεν ήρθης εν δόξη, δεξι’οθεν δε έστης του σου Υιού και Θεού διό καμέ Παρθένε, τοις δεξιοίς προβάτοις, συναρίθμησον δέομαι, εν ώρα τη φοβερά, της αδεκάστου δίκης.

   Εκ γαστρός σου ετέχθη, ο το παν ουσι’ωσα Λόγος το πρότερον αυτόν ούν εκδυσώπει, οικτείραι Θεοτόκε, τους εν πίστει κραυγάζοντας Ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητός εί.

Ωδή η΄. Τον βασιλέα.

   Ρώσιν παράσχου, κατά ψυχή ντε και σώμα, τοις προσπίπτουσι τη ιερά Εικόνι, της Κοιμήσεως σου, Παρθένε Θεοτόκε.

   Από περάτων, Χριστού οι μύσται συνήλθον, του κηδευσαί σου το σώμα Θεοτόκε, μεθ’ών ανυμνούμεν, την θείαν Κοίμησίν σου.

   Σκέπασον Κόρη, εκ των βελών του δολίου, τους προστρέχοντας τη θαυμαστή σου σκέπη, και δοξολογούντας, την θείαν Κοίμησίν σου.

   Ισχύν μοι δίδου, κατά παθών ολεθρίων, και απάλλαξον πικράς με συνηθείας, Κεχαριτωμένη, τον σον οικτρόν ικέτην.

Ωδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

   Μετέστης προς τα άνω, ως Μήτηρ Κυρίου, και ανύψοις προς ουράνιον έρωτα, τους ανυμνούντας Παρθένε την σήν Μετάστασιν.

   Ολόφωτε Λυχνία, Κεχαριτωμένη, τους την σεπτήν σου γεραίροντας Κοίμησιν, τω φωτισμώ της σής χάριτος καταλάμπρυνον.

   Υμνούμεν σύν Αγγέλοις, Κεχαριτωμένη, την ιεράν σου και θείαν Μετάστασιν, επιβοώμενοι Κόρη την σήν βοήθειαν.

   Υπέρτερον τον νούν μου, δείξον Θεοτόκε, χαμαιπετών εννοιών τη ση χάριτι, και της μανίας με λύτρωσαι του αλάστορος.

Το Άξιον εστί και τα μεγαλυνάρια

   Γήθεν μετετέθης προς ουρανόν, Κεχαριτωμένη, ως βασίλισσα του παντός, και δεξιά έστης, του σου Υιού Παρθένε, παρέχουσα τω κόσμω, την ευλογίαν σου.

   Από των περάτων πάσης της γής, συνήλθον Παρθένε, οι Απόστολοι του Χριστού, Πνεύματος δυνάμει, υπό νεφών αρρήτως, και το σεπτόν σου σώμα, τάφω παρέδωκαν.

   Άγγελοι και άνθρωποι εν ωδαίς, την Μετάστασιν σου, ανυμνούσι Μήτερ Θεού συ γάρ τω σω τόκω, συνήψας παραδόξως, την γην και τα ουράνια, Παναμώμητε.

   Εν χωρίω κόρη Γεσθημανή, το ζωαρχικόν σου, μετεκόμισαν εν χαρά, σώμα Θεοτόκε, οι Μαθηταί Κυρίου, και ευλαβώςτω τάφω, τούτο κατέθεντο.

   Την σήν προστασίαν δίδου αεί, τοις υμνολογούσι, την σήν Κοίμησιν την σεπτήν, Κεχαριτωμένη, Παρθένε Θεοτόκε, πταισμάτων αιτούμενη, ημίν συγχώρησιν.

   Ωςτης συμπαθείας θείος κρουνός, επίβλεψον Κόρη, ουρανόθεν νύν εφ’ημάς, και ειρήνην αίτει, ημίν και σωτηρίαν, τοις ανυμνολογούσι, την σην Μετάστασιν.

             Πάσαι των Αγγέλων…..

  Το τρισάγιον, τα συνήθη τροπάρια, εκτενής και απόλυσις μεθ’ην ψάλλομεν το εξής:

Ήχος β΄. Ότε εκ του ξύλου.

Πάντας τους υμνούντας ευάβώς, την σήν Παναγία Παρθένε, θείαν Μετάστασιν, σώζε και απάλλαττε, εκ πάσης θλίψεως, και πταισμάτων συγχώρησιν, και έλεος θείον, οία Μήτηρ αίτησαι, παρά Χριστού του Θεού, πάσι τοις αεί αφορώσι, προς την θερμοτάτην πρεσβείαν, της σης αγαθότητος Πανύμνητε.


Δι ευχών.


Δίστιχον.
Φέρων τη Κοιμήσει σου δέησιν Κόρη.
Την σήν εξαίτούμαι Γεράσιμος χάριν.

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης