Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1634
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Καμαριώτισσαν Σαμοθράκης Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Καμαριώτισσαν Σαμοθράκης

Την / Το Πεμ Μάης 02, 2019 1:12 pm
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Καμαριώτισσαν Σαμοθράκης


Ποίημα 'Ιερέως Γεωργίου Ι. Γιαλαμά,
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Καμαριώτισσαν Σαμοθράκης Kamari10

ού ή Άκροστιχίς" «Υμνώ, μεγαλύνω, Καμαριώτισσαν, Γεώργιος».

Εΰλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ' (142) Ψαλμόν.

Κύριε, είσάκουσον της προσευχής μου, ένώτισαι την δέησίν μου έν τη άληθεία σου, είσάκουσον μου έν τη δικαιοσύνη σου. Και μή είσέλθης είς κρίσιν μετά τοϋ δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ό εχθρός την ψυχήν μου έταπείνωσεν είς γήν τήν ζωήν μου. Έκάθισέ με έν σκοτεινοΐς, ώς νεκρούς αίώνος, και ήκηδίασεν έπ’ εμέ τό πνεύμα μου, έν έμοι έταράχθη ή καρδία μου. Έμνήσθην ήμερων άρχαίων, έμελέτησα έν πάσι τοις έργοις σου, έν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων. Διεπέτασα πρός σε τάς χείράς μου ή ψυχή μου ώς γη άνυδρός σοι. Ταχύ είσάκουσόν μου, Κύριε, έξέλιπε τό πνεΰμά μου. Μή άποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ’ έμοΰ, και όμοιωθήσομαι τοΐς καταβαίνουσιν είς λάκκον. Άκουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό έλεός σου, ότι έπΐ σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, όδόν εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα την ψυχήν μου. Έξελοΰ με έκ των εχθρών μου Κύριε, πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοΰ ποιεΐν τό θέλημά σου, ότι σύ εί ό Θεός μου. Τό Πνεΰμά σου τό άγαθόν οδηγήσει με έν γή ευθεία ενεκεν τοΰ ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Έν τή δικαιοσύνη σου, έξάξεις έκ θλίψεως την ψυχήν μου. Καί έν τω έλέει σου έξολοθρεύσεις τούς έχθρούς μου. Και άπολεΐς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι έγώ δοΰλός σού εΐμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὀνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

και τά Τροπάρια
Ήχος δ'. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ...

Τή Θεοτόκο έκτενώς νΰν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί καί ταπεινοί, καί προσπέσωμεν έν μετανοία, κράζοντες έκ βάθους ψυχής Δέσποινα, βοήθησον, έφ’ ήμΐν σπλαγχνισθεΐσα σπεΰσον, άπολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, μή άποστρέψης σούς δούλους κενούς σέ γάρ καί μόνην έλπίδα κεκτήμεθα.

Δόξα...
Τοΰ αγίου τής ημέρας ή τοΰ Όσιου Πατρός ημών Θεοφάνους.

Όμοιον.

Των παραδόσεων Κανών και ’Επόπτης, ό των εικόνων τών 'Αγίων προστάτης, τών μοναζόντων καύχημα, πτωχών ό δοτήρ ώδε ύπερόριος, έν Σαμοθράκη τελευτά πλούτος χαρισμάτων ών και πηγή θαυμάσιων και νοσημάτων εστι ιατρός ό Θεοφάνης, ό φύλαξ τής πίστεως.

Καί νυν...

Είς τήν Καμαριώτισσαν.
"Ομοιον.

Την έπισκέπτριαν ημών άνυμνοΰμεν, την θαυματόθρυτον εικόνα τιμώμεν, τάς παρακλήσεις άκουσον, αγνή τών πιστών, πρόσδεξαι τάς Ικεσίας μου, τάς εύχάς και τά δάκρυα• αΐτησαι προς Κύριον,  άφιέναι πταίσματα καί τήν ειρήνην δώρησαι ήμίν, άχρις αίώνος, σεπτή Καμαριώτισσα.

Ό Ν' (50) Ψαλμος (χΰμα).
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Είτα: Ό Κανών τής Παναγίας τής Καμαριωτίσσης,

Ώδή α'. Ήχος πλ. δ'.
'Υγράν διοδεύσας ώσεί ξηρόν.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Υμνώ έπισκέπτριαν προσφιλή, τήν υπό ’Αγγέλων ύμνουμένην έν ούρανοίς τήν έπί κυμάτων άφιχθείσαν, τής Σαμοθράκης τό θειον αγλάισμα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Μαρία, ώ Μήτερ, χριστιανών, τών είκονομάχων διαφεύγεις τό μοχθηρόν καλώς κυβερνώσα σήν εικόνα, είς Σαμοθράκην ωθείς ασφαλέστατα.

Δόξα Πατρί...
Νοσοΰντας ίάται καί τάς ψυχάς, καί τούς έν κινδύνοις, διασώζει καί ναυαγούς σαγήνας πληρούσα άλιέων, τών τήν εικόνα τιμώντων έκ πίστεως.

Και νΰν,...
Ωραίov τό όνομα και γλυκύ, της πολυευσπλάγχνου, της Κυρίας των ουρανών συγγνώμην παράσχου μοι, Παρθένε, τω παναθλίου ικέτη σου, δέομαι.


’Ωδή γ Ουρανίας άψΐδος όροφουργέ...».
'Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Μεγαλύνω και ψάλλω, σόν θαυμαστόν όνομα• και τοϋ παραδόξου σου, Μήτερ, τής έπισκέψεως θαυμάτων ώφθης πηγή, ό ίατήρ νοσημάτων, καί λιμήν σωτήριος, ούσα, Πανάχραντε.

'Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Εκκλησίας ό λύχνος, ό φωταυγής, Άχραντε, τοϋ Θεού καί Λόγου, δοχείον τό καθαρώτατον ή μόνη έν γυναιξί, των αρετών ή άκρότης, ή μετά τον Τόκον. Παρθένος άμόλυντος.

Δόξα Πατρί...
Γηθοσύνως υμνώ σε. θεοστεφές, Δέσποινα• καί την ίεράν σου εικόνα, πίστει άσπάζομαι έν τή άγάπη τη σή. αμαρτιών μου τά πλήθη, καί πταισμάτων άφεσιν, δίδου τω δούλω σου.

Καί νΰν,...
Αποδημίαν οίδας, τών ουρανών ’Άνασσα καί τών άποδήμων ό φύλαξ, συ άναδέδειξαι τών έν θαλάσση καί γή, τούς στεναγμούς άπαλύνεις, τών πιστών τό στήριγμα, μόνη, Πανύμνητε.


Διάσωσον, άπό κινδύνων τούς δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν, εϊς σέ καταφεύγομεν ώς άρρηκταν τείχος καί προστασίαν.

Ε’πίβλεψον. έν εύμενεία, Πανύμνητε Θεοτόκε, επί την έμήν χαλεπήν τοΰ σώματος κάκωσιν, καί ϊασαι τής ψυχής μου τό άλγος.


Ό Ιερεΰς" Έλέησον ημάς, ό Θεός,... κ.λπ. Τό’ Κύριε, έλέησον (τρις) καί μνημονεύει εκείνων, δι’ ούς ή παράκλησις τελείται.
Έτι δεόμεθα καί υπέρ τοΰ είσακοϋσαι Κύριον τον Θεόν, φωνιής τής δεήσεως ημών τών άμαρτωλών, καί έλεήσαι ημάς.

Τό' Κύριε ελέησαν (τρις).
Έπάκουσον ημών, ό Θεός, ό Σωτηρ ημών, ή ελπίς... ’Αμήν.

Κάθισμα. Ήχος β'
.
Την θείαν μορφήν σου, την ίεράν και παρήγορον έδώρησας, ’Άχραντε, την Καμαριώτισσαν, ήν προσκυνοϋντες βοώμέν σοι Δέσποινα, λΰτρωσαι ήμας, και έκ κίνδυνων παντοίων κα'ι λοιμών, τους δούλους σου διαφύλαττε.


’Ωδή δ'. Είσακήκοα, Κύριε...
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Λαμπροφόρος ή έλευσις, της σεπτής είκόνος σου, Καμαριώτισσα• άνυμνοΰντες σέ δοξάζομεν. και ασμένως, τό χαΐρε βοώμέν σοι.

'Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Υποστάσα την δίωξιν, Παναγία Πάνσεπτε Καμαριώτισσα• έν . τή νήσω έπεδήμησας, καί προσήνεγκες θειον σου "Όνομα.

Δόξα Πατρί...
Νόες μέλπουσι, Πάναγνε, τής φρικτής κυήσεως τό μυστήριον προσκυνών δε την εικόνα σου, παρθενίας υμνώ την ωραιότητα.

Καί νΰν,...
Ω πανύμνητε Δέσποινα, ταπεινής αίτήσεώς μου, είσάκουσον έκδυσώπησον τον Κύριον, τοΰ πυρός τής γεέννης, ρυσθήναι με.Ώδή ε'. Φώτισον ημάς,...
'Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Κύματα δεινά, την ψυχήν μου περιέλουσαν, δι’ ό, Παρθένε Μήτερ, παρακαλώ• την σην γαλήνην, παράσχου μοι, τω Ικέτη σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ήμας.
Αγιον Θεού, καί ώραΐον περιβόλαιον, καί παραδείσου κήπος ό έν Έδέμ• τάς ευλογίας παρέχεις, τοΐς δεομένοις σου.

Δόξα Πατρί...
Μήτηρ τοΰ Χριστού, και Παρθένος άναδέδειξαι, συγκυβερνήτις άξιος θαλασσών καί σοτηρίας ό φάρος, Σύ Καμαριώτισσα.

Καί νΰν,...
Αξιόν έστιν, άνυμνεΐν τε καί δοξάζειν σε, καί πανοικτίρμονα Υίόν καί Θεόν, τού παρασχεΐν μοι, τών πταισμάτων την συγ χώρησιν.


Ώδή ς'. Τήν δέησιν έκχεώ προς Κύριον...
'Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ρανίδα μοι τού ελέους χάρισαι, τών πταισμάτων παριδοΰσα, Παρθένε• τό βδελυρόν τής ζωής μου γινώσκω, καί τής ψυχής τά δυσώδη οιδήματα καί δέομαι τής αγαθής τοΰ βορβόρου τών έργων μου, 'ρΰσαι με.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ικέτευε, έκτενώς προς Κύριον, καί Αυτόν παρακαλσΰσα μή παύση ότι Μητρός παρακλήσεις άκούει, καί τών Παθών άπαλλάττει τούς πταίσαντας καί κράτησόν μου τής χειρός τοΰ ρυσθήναι με φθοράς τον δείλαιον.

'Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ως άριστος, πλοηγός, Πανάχραντε, σήν εικόνα κυβερνώσα ώράθης ως λαμπηδών καταυγάζουσα πόντους, καί ώσεί ναΰς έν τω όρμω προσήγγισας καί γέγονας τοΐς πλοηγοίς, συνοδός, αποδήμων τό στήριγμα.

Δόξα Πατρί...
Καί νΰν,...

Την δέησιν, τών πιστών σου άκουσον, καί γαλήνευσον θαλάσσης τον σάλον Σύ τάς εύδίας, Παρθένε, χαρίζεις, καί τοΰ πελάγους τον ούριον άνεμον ίστίον, οϊαξ πλοηγών, σύ πυξίς, σύ καί τροπις καί άγκυρα.


Διάσωσον, από κινδύνων τούς δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις σέ καταφεύγομεν, ώς άρρηκταν τείχος καί προστασίαν.

’Άχραντε. ή διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως, έπ’ εσχάτων των ημερών τεκοΰσα δυσώπησον ώς εχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Μνημόνευσις ώς είθισται. Καί ψάλλεται τό Κοντάκιον

Ήχος β'. Αύτόμελον.

Την θείαν μορφήν σου. πανευλαβώς άσπαζόμεθα καί τον κρατούντα Υίόν σου. έν πίστει δοξάζομεν. Μεσίτευσον, Μήτερ, υπέρ ημών προς τον Κύριον καί ταΐς πρεσβείαις, μή διαλίπης δεόμενα. Σέ μόνην, μετά Θεόν, προστασίαν κεκτήμεθα.


Προκείμενον.
Μνησθήσομαι τού ονόματος σου έν πάση γενεά καί γενεά.

Στίχ. ’Άκουσον, Θύγατερ, καί ϊδε, καί κλΐνον τό οϋς σου. καί έπιλάθου τού λαού σου, καί τού Οίκου τού Πατρός σου καί επιθυμήσει ο βασιλεύς τού κάλλους σου.

«Καί υπέρ τοϋ καταξιωθηναι ήμάς της άκροάσεως τού αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ίκετεύσωμεν».
Κύριε, έλέησον (έκ γ')
«Σοφία ορθοί, άκούσωμεν τού αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι». Καί τω πνεύματί σου.

«Έκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου, τό Ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν».
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Εύαγγέλιον (Λουκά A' 39-49,56).

Εν ταϊς ήμέραις έκειναις, άναστάσα Μαριάμ έπορεύθη εις τήν όρεινήν μετά
σπονδής, είς πάλιν Ιούδα καί είσήλ&εν είς τόν οίκον Ζαχαρίου, και ήσπασατο τήν Ελισάβετ. Καί έγένετο,ώς ήκουσεν ή Ελισάβετ τόν άσπασμόν τής Μαρίας,έσκίρτηαε τό βρέφος έν τή κοιλία αυτής καί έπλήσθη Πνεύματος Αγίου ή Ελισάβετ, καί άνεφώνησε φωνή μεγάλη, καί εϊπεν Ευλογημένη σύ έν γυναιξί καί ευλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου. Καί πόθεν μοι τοΰτο, ϊνα έλθη ή μήτηρ τοΰ Κυρίου μου πρός με; Ιδού γάρ, ώς έγένετο ή φωνή τοΰ άσπασμοΰ σου εις τό ώτά μου, έσκίρτησε τό βρέφος έν άγαλλιάσει έν τή κοιλία μου. Καί μακαρία ή πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοΐς λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Καί είπε Μαριάμ Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον, καί ήγαλλίασε τό πνεΰμά μου έπί τώ Θεω τώ Σωτήρι μου. "Οτι έπέβλεψεν έπί τήν ταηείνωσιν τής δούλης αύτοΰ' ιδού γάρ άπό τοΰ νΰν μακαριοΰσί με πάσαι αί γενεαί. Οτι έποίησέ μοι μεγαλεία ό Δυνατός καί Αγιου τό ονομα αύτοΰ. Έμεινε δέ Μαριάμ σύν αύτή ώσεί μήνας τρεις, καί ύπέστρεψεν είς τόν οίκον αύτής.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Δόξα Πατρί καί Υιο καί Άγίω Πνεύματί.
Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριάς ή έν Μονάδι, έξάλειψον τά πλήθη, τών έμών εγκλημάτων.

Και νΰν, και αεί. και εις τούς αιώνας των αιώνων. ’Αμήν.
Ταΐς της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Έλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη, των έμών εγκλημάτων.

Στίχ. Έλέησόν με ό Θεός, κατά to μέγα έλεος σου,...

'Ηχος πλ. β'. Προσόμοιον. "Ολην άποθέμενοι...

Χαϊρε, ’Αειπάρθενε, τής Σαμοθράκης τό κλέος, προστασία άμαχε. θησαυρέ ατίμητε, Καμαριώτισσα τοϊς βροτοίς πάντοτε δωρεάς παρέχεις, τοίς νοσοΰσι τα ιάματα, πηγή ακένωτος, καί προς τον Υίόν σου μεσίτρια• ’Αγγέλων ύπερέχουσα, καί τών ουρανών ή βασίλισσα. Θεία ευλογία, τών πίστει προστρεχόντων σοι, 'Αγνή, έν παρρησία οΐν πρέσβευε, υπέρ τών ψυχών ήμών.

«Σώσον ό Θεός, τον λαόν σου...».
Κύριε, έλέησον (12κις).

«Έλέει καί οίκτιρμοΐς, καί φιλανθρωπία...». ’Αμήν.


’Ωδή ζ’. Οί έκ τής Ίουδαίας...
Υπεραγία, Θεοτόκε,...

Ιεράν σου εικόνα, ήν Μήτερ, έδωρήσω, κατασπαζόμεθα Προστάτιν γάρ τής νήσου, ταύτην έχοντες, πάντες τώ Τίώ σου κραυγάζομεν ό τών Πατέρων ήμών. Θεός, ευλογητός ει.

'Υπεραγία, Θεοτόκε,...
Σεβασμίαν εικόνα, προσκυνήσωμεν πάντες, τήν θαυματόβρυτον, έν πίστει καί έλπίδι, καί τήν ένδοξοτέραν, άνυμνήσωμεν ψάλλοντες• ό τών Πατέρων ήμών. Θεός, ευλογητός εί.

'Υπεραγία, Θεοτόκε,...
Σωτηρίας Μεσσίαν, όν έκύησας, Μήτερ αγνή, δυσώπησον τον "Ενα τής Τριάδος. Δημιουργόν καί Λόγον, όν προσκυνοΰντες ψάλλομεν ό τών Πατέρων ημών, Θεός, ευλογητός εί.

Δόξα Πατρί,...
Απορρήτως άφίκου, ώς ήθέλησας, Μήτερ Θεοχαρίτωτε, καί γέγονας Προστάτις τής νήσου διό πάντες τω Υίω σου νΰν ψάλλομεν ό τών Πατέρων ήμών, Θεός, ευλογητος ει.

Και νΰν,...
Ναμάτων θαυμάσιων, καταρδεύεις την vησov, Θεογεννήτρια• τούς πόνους απαλύνεις, τον Κύριον πρεσβεύεις δν ύμνοΰμεν και ψάλλομεν ό των Πατέρων ημών, Θεός, ευλογητός εί.


Ώδή η'. Τον βασιλέα των ουρανών...
'Υπεραγία, Θεοτόκε,...

Γης βασιλέα καί ουρανών, τον Υίόν σου, ανυμνώ μετ’ ’Αγγέλων, Παρθένε• καί δοξολογώ σε, την Κεχαριτωμένην.

'Υπεραγία, Θεοτόκε,...
Ε’νδοξοτέρα έν ούρανοίς, άνεδείχθης, καί αυτών τών ’Αγγέλων ύμνοΰμεν καί ύπερυψοΰμεν την μόνην, Θεοτόκον.

Δόξα Πατρί,...
Ω'ραιοτέρα συ έκ Θεοΰ, έκλεγεΐσα• ως Μητέρα Παρθένον, ύμνοΰμεν καί δοξολογοΰμεν σέ, Κόρη, εις αιώνας.

Καί νΰν,...
Ρερρυπωμένην μου την στολήν, της ψυχής σύ, έκκαθαίρεις, Παρθένε• ύμνώ σε, καί δοξολογώ σε, την άσπιλον Μητέρα.


Ώδή Θ'. Κυρίως Θεοτόκον,...
'Υπεραγία, Θεοτόκε,...

Γεραίρω, προσκυνώ σε, καί καθικετεύω, καί παρακλήσεις ποιούμαι σοι, Μήτερ αγνή, δοξολογών, Παναγία καί μεγαλύνων σε.

'Υπεραγία, Θεοτόκε,...
Ιδοΰσα τάς όδύνας, καί τάς ικεσίας, μή διακόψης πρεσβείας προς Κύριον καταφυγή καί ελπίς μου, Θεοχαρίτωτε.

Δόξα Πατρί,...
Ορθρίζομεν. Παρθένε, καί παρακαλοΰμεν, οί Σαμοθράκην οίκοΰντες, Πανάχραντε, συν Άσωμάτοις χορείαις, σέ μεγαλύνοντες.

Καί νΰν,...
Σωτήρα, έν κινδύνοις, σέ όμολογοΰσιν, οί διά σοΰ σεσωσμένοι, Παρθένε 'Αγνή την σήν εικόνα τιμώντες καί μεγαλύνοντες.


Καί ευθύς τά' ’’Αξιόν:
’Αξιόν έστιν ώς αληθώς, μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν άειμακάριστον καί τταναμώμητον, καί μητέρα τοΰ Θεοΰ ήμών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ένδοξοτέραν, άσυγκρίτως τών Σεραφείμ, την άδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοΰσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.


Την υψηλοτέραν των ουρανών, και καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, την λυτρωσαμένην ημας εκ της κατάρας, την Δέσποιναν του κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν

Απο των πολλων μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή προς σε καταφευγω την Κεχαριτωμένη ελπίς απηλπισμένων, συ μοι βοήθησον.

Τής Καμαριωτίσσης.
Υμνώ ’Επισκέπτιν την προσφιλή, την υπό ’Αγγέλων ύμνουμένην έν ούρανοΐς• την επί κυμάτων θαλάσσης άφιχθεΐσαν, την Δέσποιναν τοΰ κόσμου, την Καμαριώτισσαν.

Ασπίλε, άμόλυντε καί άγνή, θείαν σου εικόνα, επισκέπτιν την προσφιλή• την διασωθεΐσαν έκ τών είκονομάχων, έν πίστει προσκυνοϋντες, σε μεγαλύνομεν.

Εχομεν ύπέρμαχον κραταιάν, τής Καμαριωτίσσης, την εικόνα την ιερόν την θαυματουργούσαν σημείοις αενάως, καί φύλακα τής νήσου, κλέος λαμπρότατον.

Εις την έπίσκεψιν τών ’Αποστόλων.
Χαίρετε, ’Απόστολοι, τοΰ Χριστού, οί πνευματοφόροι καί διδάσκαλοι τών εθνών οί την Σαμοθράκην έν ταϊς όδοιπορίαις, ποσίν ήμών άγίοις, έπισκεψάμενοι.

Εις τον "Οσιον Θεοφάνην.
Χαίροις ό ύπέρμαχος αθλητής, τών είκονομάχων, αυστηρότατος ελεγκτής• Συ την Σαμοθράκην πληροίς έν εύλογίαις, Θεόφανες, πλουσίους, έν τή κοιμήσει σου.

Εις τούς πέντε Νεομάρτυρας (υπό Μοναχού ’Ιακώβου, 1843).
Σαμοθράκης νήσου γόνους λαμπρούς, καί τής χώρας Μάκρης, μέγα κλέος τε καί φρουρούς καί τών άσθενούντων ιατρούς τε καί ρύστας, τούς πέντε μεγαλάθλους, άνευφημήσωμεν.

Είς τούς ανωνύμους Νεομάρτυρας.
Μνήμην έορτάζομεν αθλητών, φάλαγγα γενναίων, τών άξίως υπέρ Χριστού, αϊμασι φοινίξαντες τή νήσω Σαμοθράκη, την πίστιν δε Πατέρων, μη άρνησάμενοι.

Πάσαι των ’Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Άποστόλων ή δωδεκάς οί Αγιοι Πάντες μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.


Αμήν.
Αγιος ό θεός, Αγιος Ισχυρός, "Αγιος Αθάνατος, έλέησον ήμάς. (τρίς).

«Δόξα Πατρί,...». Καί νΰν...
Παναγία Τριάς, έλέησον ήμάς. Κύριε, ίλάσθητι ταϊς άμαρτίαις ήμών. Δέσποτα, συγχώρησον τάς άνομίας ήμίν, Αγιε, έπίσκεψαι καί ίασαι τάς άσθενείας ήμών, ένεκεν τοΰ ονόματος σου.

«Δόξα... καί νΰν...».
«Πάτερ ημών, ό εν τοίς ούρανοΐς, άγιασθήτω...».
«"Οτι σοΰ έστιν ή βασιλεία...». ’Αμήν.

Εΐτα' τό Τροπάριον τοΰ 'Αγίου τής ημέρας καί τής Παναγίας τής Καμαριοτίσσης.


Ήχος δ'. Πρός το Κανόνα πίστεως..
.
Λιμένα εΰδιον, καί λειμώνα σωτήριον, ίατρείον άδάπανον άνέδειξας την εικόνα σου, τών άλιέων τό εύρημα διά τοΰτο υμνώ σε, μετ’ εγκωμίων τε καί ωδών, καί θερμών παρακλήσεων Μήτερ τών πιστών, Καμαριώτισσα• πρέσβευε τω σω Υίω καί Θεω, τοΰ σώσαι τάς ψυχάς ημών.


’Ή τό τοΰ πλ. α' ήχου  Τον Συνάναρχον Λόγον
Σεβασμίαν εικόνα της Θεομήτορος, την εν θαλάσση όφθεϊσαν, ως έπισκέπτιν ήμών, προσκυνοΰμεν εΰλαβώς καί άσπαζόμεθα ότι ηύδόκησεν έλθείν. άπαλλάξαι τών δεινών καί λΰτρωσιν ήμΐν δοΰναι καί παρέχειν την προστασίαν, καί εκ κινδύνων διασώζειν ημάς.

Ή Εκτενής, παρά τοΰ Ιερέως καί ή Μνημόνεύσις. Άπόλυσις.
Καί προ τοΰ Δι’ ευχών...

τών χριστιανών άσπαζομένων την εικόνα τής Θεοτόκου, ψάλλονται τά Τροπάρια:

’Ηχος β'.  Ότε εκ τοΰ ξύλου...

Πάντων προστατεύεις, Αγαθή, τών καταφευγόντων έν πίστει τή κραταια σου χειρί άλλην γάρ ούκ έχομεν αμαρτωλοί πρός Θεόν έν κινδύνοις καί θλίψεσιν άεί μεσιτείαν, οί κατακαμπτόμενοι ύπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ τοΰ Θεού τοΰ Ύψιστου, όθεν σοί προσπίπτομεν ρΰσαι πόσης περιστάσεως τούς δούλους σου.

Πάντων θλιβομένων ή χαρά καί άδικουμένων προστάτις, καί πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις καί βακτηρία τυφλών, άσθενούν των έπίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη καί άντίληψις καί ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεοΰ τοΰ Ύψιστου, σύ ύπάρχεις' "Αχραντε, σπεΰσον, δυσωποΰμεν ρύσασθαι τούς δούλους σου.

Τής Καμαριωτίσσης. "Ομοια.
Οτε, τών εικόνων διωγμός καί είκονοκλάσται ήπείλουν την Ιεράν σου μορφήν, τότε εις την θάλασσαν ταύτην άπέθεντο, πόντους δε διαπλεύσασα, καταλάμπουσα ήκεν αυτή καί προσώρμητο νήσφ έν τήδε ήμών όθεν εκπληττόμενοι πάντες, χαίροντες άνύμνουν τό θαΰμα, τής σεπτής έφόδου σου, Πανάμωμε.

Ωφθη, έν θαλάσση, φωτεινή καί, ποντοποροΰσα αισίως, ή ιερά σου είκών Μήτερ αειπάρθενε, ώς ναΰς πλησίστιος καί την νήσον κατέλαβες, καί φύλαξ έγένου. σκέπη καί κραταίωμα, ώ Καμαριώτισσα. "Οθεν άγαλλόμενοι πάντες, πίστει σοι προσάδομεν, χαίρε. τή φιλοφρονήσει σου. Πανάχραντε.

Χαίρε, Καμαριώτισσα σεπτή, χαΐρε έπισκέπτις ή θεία, χαίρε ελπίς τών πιστών χαίρε θαυματόβρυτος πηγή ακένωτος σοΐς έκπλύνουσα νάμασι ψυχών τε τούς ρύπους καί σωμάτων τραύματα έξυγιαίνουσα όθεν εύσεβάστως βοώ σοι, χαίρε τάς ελπίδας μου, πάσας ότι σοι άνέθηκα, Πανάμωμε.


Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων σου, καί λύτρωσαι ημάς, άπο πάσης ανάγκης καί θλίψεως.

Την πάσαν έλπίδα μου εις σέ άνατίθημι, Μήτηρ, τοΰ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.Δι’ ευχών τών 'Αγίων Πατέρων ημών.
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον ημάς. ’Αμήν.


_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης