Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1638
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ηρακλείτσας Νο2 Empty Παρακλητικός Κανών Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ηρακλείτσας Νο2

Την / Το Κυρ Απρ 28, 2019 9:09 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ηρακλείτσας Νο2

(Ποίημα Δρos Χαραλάμπους Μ. Μπούσια)
Παρακλητικός Κανών Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ηρακλείτσας Νο2 Fanero10

Εύλογήσαντος τοϋ Ίερέως, το Κύριε ε’ισάκουσον, μεθ’ ό τό
Θεός Kύριos, ωs συνήθως, και το έξης


Ήχος δ ' .’Ο υψωθείς έν τω Σταυρω.
Τής Ήρακλείτσης αρωγόν και προστάτιν, Φανερωμένην Θεοκυμονα πάντες, της  Θράκης πάλαι καύχημα και νυν τιμαλφές, Έλευθερουπόλεως Μητροπόλεως εΰχος, μέλψωμεν ως στήριγμα σταθηρόν Μακεδόνων, και την ίάσεις βλύζουσαν αυτής, σεπτήν εικόνα πιστώς προσκυνήσωμεν.


Δόξα, Και νϋν.
Ού σιωπήσομέν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεΐν οί ανάξιοι  Εί μή γάρ συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ημάς έρρυσατο έκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν έως νϋν έλευθέρους; Ούκ άποστώμεν, Δέσποινα, έκ σοϋ•  σούς γάρ δούλους σώζεις άε'ι  έκ παντοίων δεινών.

Είτα ό Ν' Ψαλμός και ό Κανών, ού ή Άκροστιχίς•
«Φανερωμένη, Ήρακλείτσαν άει φρουρεί. X.»


Ώδή α '. Ύράν διοδεύσας.

Φρουρός, άντιληπτορ και άρωγός, υπάρχεις, Παρθένε, Ήρακλείτσης τής εύλαβώς, έν κόλποις έχούσης την μορφήν σου, ώς Θησαυρόν τιμαλφή καί άσύλητον.

Αγνή, Πάίσία, Τατιανή, τριάς τών παρθένων, Ήρακλείτσης μοναζουσών, έν  πύργω άνεϋρον σήν εικόνα, Φανερωμένη, θαυμάτων τον χείμαρρον.

Νϋν πάντες προστρέχοντες εύλαβώς, έν τη,Ήρακλείτση, προσκυνήσαι την σήν μορφήν, άφθόνως την βλύζουσαν ’ιάσεις, Φανερωμένη, χαράς έμπιμπλάμεθα.

Είκόνα την Θείαν σου και σεπτήν, έν τη, Ήρακλείτση, προσκυνοΰντες πανευλαβώς, ρωννύμεθα, Μήτερ τοϋ Υψίστου, Φανερωμένη, και νόσων ίώμεθα.


Ώδή γ '. Ουρανίας άψΐδος.
Ρυου πάσης ανάγκης, και συμφορών, Δέσποινα, τούς έν Ήρακλείτση οίκοϋντας, και τούς προστρέχοντας, σήν προσκυνήσαι μορφήν, Φανερωμένη Παρθένε, εύσεβεϊς αείποτε, Θεογεννήτρια.

Ως  φρουρόν έπαρχίας, και ασφαλή έφορον, Έλευθερουπόλεως, Μήτερ, άνευφημοϋμέν σε, και Ήρακλείτσης θερμήν, Φανερωμένη, προστάτιν, ούρανόθεν χέουσα, πασι τήν χάριν σου.

Μη  έλλίπης, Παρθένε, τοϋς εΰλαβεΐς πρόσφυγας, τοϋς έν Ήρακλείτση σκηνοϋντας, κατεαιοπτεύουσα, και δωρουμένη αύτοϊς, Φανερωμένη, σήν χάριν, την έκ τής εικόνος σου, πάσιν έκβλύζουσαν.

Εκ του ϋψους σής δόξης, ήμΐν άεί βράβευε, Ήρακλείτσης σκέπη, Παρθένε, άμφω ύγίειαν, Φανερωμένη, μορφήν, τοΐς προσκυνοϋσιν έν πίστει, σου την θαυματόβρυτον, Θεογεννήτρια.

Βοήθησον, τοΐς προσκυνοϋσιν έν πΐστει την σήν εικόνα, Ήρακλείτσης σεπτέ φρουρέ, έν δίναΐς και θλίψεσι, και βίου άνάγκαΐς, Φανερωμένη.

Επίβλεψον, έν εύμενεία, πανύμνητε  Θεοτόκε, έπί την έμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, καί ϊασαι τής ψυχής μου τό άλγος.


Αϊτησίς καί τό Κάθισμα.

Ηχος β '. Πρεσβεία θερμή
.
Εκ Θράκης είκών της Ήρακλείτσης θεία σου, κοσμεί καί φρουρεί, Φάνερωμένη Δέσποινα, Μακεδόνων γην εύσημον, καί πιστούς αγιάζει αείποτε, τους προσκυνοϋντας ταύτην εύλαβώς, την νάματα βλύζουσαν ίάσεων.


Ώδή  δ '.  Εισακήκοα, Κύριε.
Νΰν προσφύγων οί σύλλογοι, των Θρακών εικόνα σου άσπαζόμενοι, ώ Φανερωμένη, ρύονται, Ήρακλείτσης εύχος, περιστάσεων.

Ηρακλείτσα ση χάριτι, σπεύδουσα αίτεΐται τίιν προστασίαν σου, την  έτοίμην, Μητροπάρθενε, ώ Φανερωμένη παντευλόγητε.

Η χαρά των έν θλίψεσι, καί των τρυχομένων τό καταφύγιον, πέλεις, Μητερ εύσυμπάθητε, Ήρακλείτσης Νέας παραμύθιον.

Ρυου πάσης στενώσεως νυν  Φανερωμένη, τούς προσιοντας σοι, καί πιστως άνευφημουντάς σε, Ήρακλείτσης όλβε πολυτίμητε.


Ώδή  ε '.  Φώτισον ήμας.
Αγνισον τον νοϋν, καί διόρθωσον νοήματα, θαυμαστή Φανερωμένη, την μορφήν, εύλαβώς εν Ήρακλείτση, προσκυνοϋντάς σου.

Κοίμισον ημών, πάθη, Μήτερ, τα χαμαίζηλα, των πιστώς, Φανερωμένη, σήν μορφήν, προσκυνούντων Ήρακλείτσαν την φυλάττουσαν.

Λυσον την άχλύν, δυσθυμίας των ύμνουντων σε, καί σπευδόντων προσκυνήσαι σήν μορφήν, την σεπτήν έν Ήρακλείτση, Μητροπάρθενε.

Εχομεν θερμήν, αρωγόν σε καί άκέστορα, ταχινήν, Φανερωμένη, σήν μορφήν, οί πιστώς έν Ήρακλείτση άσπαζόμενοι.Ώδή στ', Την δέησιν.
Ιλέωσαι σόν Υιόν και Κύριον, τοϊς τρανώς, Φανερωμένη Παρθένε, όμολογούσι πληθύν σών χαρίτων, και προσκυνοϋσι την θείαν εικόνα σου, εν Ήρακλείτση την αεί, άσθενοϋσιν ίάσεΐς παρέχουσαν.

Τον Ύψιστον έκδυσώπει Τόκον σου, συν τω μάρτυρι Αυτού Γεωργίω, καί Χαραλάμπει τω ιεροάθλω, Φανερωμένη, ύπέρ των προσφύγων σου, έν Ήρακλείτση σήν μορφήν, προσκυνούντων, την χάριτας βλύζουσαν.

Σόν έκτυπον, ό άνεΰρον, Αχραντε, έν τώ τοίχω πύργου τής Ήρακλείτσας, έντοιχισμένον, ώ Φανερωμένη, αι έν αύτω εύλαβεΐς τρεΐς μονάζουσαι, έν Μη- τροπόλει νυν πιστώς, προσκυνουμεν Έλευθερουπόλεως.


Αξίωσον της  χαρας τής κρείττονος, ούρανών, Φανερωμένη Παρθένε, της Ήρακλείτσης θησαύρισμα μέγα, τους  προσκυνοϋντας εικόνα την θείαν σου, ηνπερ  επέστρεψεν αυτή, των Ιβήρων  μονή ή εν Άθωνι.

Βοήθησον, τοϊς προσκυνοϋσιν εν πίστει την σήν εικόνα, Ήρακλείτσης σεπτέ φρουρέ, εν δίναΐς και θλίψεσι, και βίου άνάγκαΐς, Φανερωμένη.

Αχραντε, ή διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως, επ’ εσχάτων των ήμερων τεκοΰσα, δυσώπησον, ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.


Αιτησίς και τό Κοντάκιον.

Ήχος  β '.  Tοις των αιμάτων σου.

Τns Ήρακλείτσης τής Νέας ίάτειρα, Φανερωμένη, ύπάρχείς, Μητρόθεε• διό πιστών οί χοροί την εικόνα σου, πανευλαβώς εν αυτή άσπαξόμενοι, πανευλαβώς νοσημάτων λυτρούμεθα.


Προκείμενον.
Μντισθήσομαι τοΰ ονόματος Σου έν  παση γενεά και γενεά.
Στίχος. Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οί πλούσιοι τού λαού.

Εύαγγέλιον
Έκ τοΰ κατά Λουκάν (Κεφ. α' 39-49, 56).

Τω καιρω έκείνω άναστάσα Μαριάμ μετά σπουδής...

Δόξα.
Τns Φανερωμένης, πρεσβείαις, Έλεήμον  έξάλειψον τά πλήθη, των έμών εγκλημάτων.
Και νϋν.
Ταις  τής Θεοτόκου, πρεσβείαις,Έλεήμον, έξάλειιμον τά πλήθη, των έμών εγκλημάτων.


Προσόμοιον.
Ήχος πλ. β ' .Όλην άποθέμενοι.

Στίχος. Έλεήμον, έλέησόν με, ό Θεός, κατά το μέγα έλεος Σου καί κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου έξάλειψον το ανόμημά μου.

Θράκης σεμνολόγημα, Φανερωμένη Παρθένε, Ήρακλείτσης έφορε, Μήτερ εύσυμπάθητε, χαριτόβρυτε, σκέπε, αγίαζε, φύλαττε, εύλόγει, περιφρούρει καί έπόπτευε, εξ υψους δόξης σου, σε τους εύλαβώς μακαρίζοντας, καί πίστει προσκυνοϋντάς σου, εκτυπον τό θειον καί πάνσεπτον, Κεχαριτωμένη, τηςΈλευθερουπόλεως κρουνέ, ύπάρχον της Μητροπόλεως, ιαμάτων άφθονε.

Ό Ίερεύς Σώσον, ό Θεός, τον λαόν Σου...


Ωδη ζ '.Οί έκ της’ίουδαίας.

Νυσταγμόν σοΐς οικεταις, προσκυνουσιν εικόνα, μη δός την θείαν σου, εν Ήρακλείτση, Μήτερ, άλλά εν έγρηγόρσει τήρει τους καταφεύγοντας, Φανερωμένη, πιστώς, τη ση έτιιστασία.

Αγλαόμορφε Μήτερ,Ήρακλείτσης προστάτις, Θεογεννήτρια, έπάκουσον σών δούλων, δεήσεων και πλήσον, χαρμονής τούς τιμώντάς σε, Φανερωμένη σεμνή, τής Ήρακλείτσης γέρας.

Εύλαβών χριστωνύμων, οι χοροί σήν  εικόνα, την χαριτόβρυτον, μετήνεγκον έκ Θράκης, εις Νέαν Ήρακλείτσαν, ήν πιστώς άσπαξόμενοι, Φάνερωμένη, των σών, πληρούμεθα χαρίτων.

Ιβηρϊται πατέρες, την αγίαν μορφήν σου, ήν δι’ ασφάλειαν, έφύλαττον έν Μάνδρα, αυτών τη περιδόξω, Ήρακλείτσης παρέδωκαν, χοροΐς προσφύγων, αύτών, προς σκέπην, Θεοτόκε.


Ωδή η '. Τον Βασιλέα.
Φανερωμένη, της Ήρακλείτσης κοσμήτορ, συν στερρώ Γεωργίω καί θείω, Χαραλάμπει ρύου, ημάς εχθρού μανίας.

Ρανίδας σμήξον, Φανερωμένη, δακρυων, Ήρακλείτσης πιστών μανδηλίω, θείων προσευχών σου, προς τον Μονογενή σου.

Όμβρισον πάσι, τον ύετόν σοϋ ελέους, Ήρακλείτσης πιστών ελεούσα, Κεχαριτωμένη, Κυρία Θεοτόκε.

Ύπέρ τών πίστει, άσπαζομένων μορφήν σου, την σεπτήν, Ήρακλείτσης, προστάτις, έκτενώς δυσώπει, τον σόν Υιόν, Παρθενε.


Ωδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.
Ρωννυμενοι σώ σθένει, οι την σήν εικόνα. ένΉρακλείτση πιστώς άσπαζόμενοι, Φανερωμένη Παρθένε, σε  μακαρίζομεν.

Εύλογημένη Μήτερ, Ήρακλείτσης φύλαξ, Φανερωμένη, άπάλλαξον θλίψεων, τους εύλαβως προσκυνουντας τό σόν έκτυπωμα.

Ιάτειρα νοσούντων, ανιάτων πέλεις, Φανερωμένη, ταχεία, Μητρόθεε, της Ήρακλείτσης άκέστορ και θεραπεύτρια.

Χαρά της Ήρακλείτσης, και Θρακών προσφύγων, Φανερωμένη, θερμόν καταφύγιον, έπιβουλη,ς ρύου πάντας τού πολεμήτορος.


Αξιόν έστι...
και τα παρόντα Μεγαλυνάρια


Ευρον, Πάίσία, Τατιανή, και  Άγνίι έν πύργω, Ήρακλείτσης την σην μορφήν, ην προσφύγων δήμοι, Φανερωμένη, πόθω, μετήνεγκον εις Νέαν, τούτων μετοίκησιν.

Χαίροις, Ήρακλείτσης ή αρωγός, χαίροις, των προσφύγων, έκ της Θράκης ή ταχινή, βοηθός και ρΰστις, σεμνή Φανερωμένη, έκ βλάβης μισοκάλου, των προστρεχόντων σοι.

Δεΰτε άσπασώμεθα εύλαβώς, την Φανερωμένην, Θεοτόκον έν τω Ναω,
Νέας Ήρακλείτσης, την βλύξουσαν ιασεΐς, παντι προσερχομενω, ταυτη εκ
πίστεως.

Χαΐρε, Μεγαλόχαρη Μαριάμ, Ήρακλείτσης σκέπη, και έτοιμη καταφυγή, χαίροΐς, Μακεδόνων, ίάτειρα ταχίστη, και πάντων έν άνάγκαΐς, ρϋστίς και πρόμαχος.

Πρέσβευε Κυρίω υπέρ ημών, σοι των προσιόντων, Ήρακλείτσης έν Ναω, συν τω Χαραλάμπει, τω ποταμώ θαυμάτων, και θείω Γεωργίω, Θεογεννήτρια.

Ελευθερουπόλεωδ ταχινή, ώ Φάνερωμένη, Μητροπόλεως άρωγός, και κοσμήτωρ πέλεΐς, και θεία παρακλήτωρ, της Ήρακλείτσης στϋλε, όντως άσάλευτε.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρόμε Κυρίου, Αποστόλων ή δωδεκάς, οι 'Άγιοι πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, είς το σωθήναι ημάς.


Τό Τρισάγιον καί τό Άπολυτίκιον.

Ηχος πλ. α '. Τον συνάναρχον Λόγον.

Ηρακλείτσης προστάτις, φρουρός καί έφορος, υπάρχεις, Φανερωμένη, Θρακών πιστών προσφυγή, καί απάντων θλιβομένων παραμύθιον• όθεν εικόνα σου σεπτήν, προσκυνοϋντες εύλαβώς, πληρουμεθα χάριτός σου, τής δαψιλούς καί κινδύνων, καί πλάνου βλάβης έκλυτρούμεθα.


Εκτενής καί Άπόλυσις,
μεθ’ ήν ψάλλομεν τό έξης

Ήχος β '. Ότε έκ τοϋ Ξύλου.

ΝέαςΉρακλείτσης χαρμονή, καί Θρακών προσφύγων άκέστορ, Φανερωμένη σεμνή, λυπηρών άπέλασον, ημών σκοτόμαιναν, των πιστώς προσιόντων σοι, και σοΰ δεόμενων• Μήτερ παντευλόγητε, εχθρούς έκδίωξον, Άγαρ  τους ανόμους έκγόνους, έκ των έστιών των πατρώων, των ημών, αγνή Θεογεννήτρια.


Δεσποινα, πρόσδεξαι, τάς δεήσεις τών δουλών σου, και λυτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Τ ήν πάσαν ελπίδα μου, είς σέ άνατίθημι, Μήτερ τοϋ Θεοϋ, φύλαξόν με υπό  την σκεπήν σου.


Δίστιχον.
Χρυσόστομον Ιεράρχην, σκέπε, γέρας
Ήρακλείτσης, Μήτερ, Χαραλάμπης ψάλλει.

ΤΕΛΟΣ
ΚΑΙ ΔΟΞΑ

ΤΩ MONO ΑΛΗΘΙΝΩ ΘΕΩ ΗΜΩΝ


Άρίθμ. Καταλ. Π. 3734 / 20-12-07

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης