Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1634
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πέντε Ενδόξους Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης Empty Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πέντε Ενδόξους Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης

Την / Το Πεμ Φεβ 22, 2018 12:24 pm
Φήμη μηνύματος : 100% (2 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πέντε Ενδόξους Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης

Έγράφη, συν Θεώ άγίω, ό παρών Παρακλητικός κανών έν τη Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους Άθω,
τη 8/21. 7. 2008

Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πέντε Ενδόξους Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης 5marty10

Μετά τό, Εύλογητός, ό ψαλμός 142
Κύριε, είσάκουσον της προσευχής μου, ένώτισαι την δέησίν μου έν τη άληθεία σου, είσάκουσον μου έν τη δικαιοσύνη σου. Και μή είσέλθης είς κρίσιν μετά τοϋ δούλου σου, δτι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ό εχθρός την ψυχήν μου έταπείνωσεν είς γήν τήν ζωήν μου. Έκάθισέ με έν σκοτεινοΐς, ώς νεκρούς αίώνος, και ήκηδίασεν έπ’ εμέ τό πνεύμα μου, έν έμοι έταράχθη ή καρδία μου. Έμνήσθην ήμερων άρχαίων, έμελέτησα έν πάσι τοις έργοις σου, έν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων. Διεπέτασα πρός σε τάς χείράς μου ή ψυχή μου ώς γη άνυδρός σοι. Ταχύ είσάκουσόν μου, Κύριε, έξέλιπε τό πνεΰμά μου. Μή άποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ’ έμοΰ, και όμοιωθήσομαι τοΐς καταβαίνουσιν είς λάκκον. Άκουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό έλεός σου, ότι έπΐ σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, όδόν εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα την ψυχήν μου. Έξελοΰ με έκ των εχθρών μου Κύριε, πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοΰ ποιεΐν τό θέλημά σου, ότι σύ εί ό Θεός μου. Τό Πνεΰμά σου τό άγαθόν οδηγήσει με έν γή ευθεία ενεκεν τοΰ ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Έν τή δικαιοσύνη σου, έξάξεις έκ θλίψεως την ψυχήν μου. Καί έν τω έλέει σου έξολοθρεύσεις τούς έχθρούς μου. Και άπολεΐς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι έγώ δοΰλός σού εΐμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὀνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
και τά Τροπάρια
Ήχος δ' Ό ύψωθείς έν τω σταυρώ.

Τή τοΰ Κυρίου πυρωθέντες άγάπη, έμυκτηρίσατε τής ’Άγαρ τήν πλάνην, συμμέτοχοι γενόμενοι των πάλαι Αθλητών δθεν άνεδείχθητε Σαμοθράκης προστάται, Πέντε Νεομάρτυρες, έν τη Μάκρη τυθέντες, και χορηγείτε πάσι τοΐς πιστώς, έξαιτουμένοις, αιτήσεων πλήρωσιν.

Δόξα. Και νΰν Θεοτοκίον, όμοιον.

Ού σιωπήσομέν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεΐν οί άνάξιοι, εΐ μή γάρ συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ή μάς έρρύσατο έκ τοσούτων κινδύνων; τις δε διεφύλαξεν, εως νΰν έλευθέρους; ούκ άποστώμεν, Δέσποινα, έκ σοΰ, σούς γάρ δούλους σώζεις άεί, έκ παντοίων δεινών.

Είτα ό Ν' ψαλμός
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.


Είτα ό κανών, ού ή άκροστιχίς:
«Σκέπετε πιστούς, Πεντας Νεομαρτύρων. (Άθανάσιος)».
’Ωδή α'. Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδεύσας.

Σταμόθρακες όντες γένος φθαρτόν, υίοι Εκκλησίας, άνεδείχθητε άθληταί, πιστών έκδεχόμενοι αιτήσεις, και έκπληροΰντες αύτάς ώς φιλάδελφοι.

Κλαπέντες τήν Πίστιν τήν άληθή, βιαίω τώ τρόπω, άπεπτύσατε θαυμαστώς, τής ’Άγαρ τήν πλάνην άθλοφόροι, ύπέρ Χριστού μαρτυρήσαντες σύμπεντε.

Εν σκότει βαδίζοντες μεριμνών, τό φώς έκζητούμεν, τό λαμττρότατον τοΰ Χριστοΰ, ο δότε ήμΐν, Μάρτυρες θείοι, όπως ευθέως τάς τρίβους ποιώμεθα.

Θεοτοκίον
Παρθένε, τεκοΰσα Λόγον Θεοΰ, πολλήν παρρησίαν, νΰν δικαίως Αύτώ πλουτεΐς, διό ώς φιλάνθρωπον δυσώπει, δοΰναι ήμΐν των σφαλμάτων διόρθωσιν.


’Ωδή γ'. Ούρανίας άψΐδος.
Εν νυκτί και ήμερα, τά ζοφερά κύματα, την ζωήν ήμών καταντλοΰσιν, 'Άγιοι Μάρτυρες, όθεν δεόμεθα, εύχαϊς ύμών πρός Δεσπότην, τήν γαλήνην δίδοσθε, τοΰ θείου Πνεύματος.

Τυραννία μεγίστη, ή των παθών κράτησις, έξ ών, Νεομάρτυρες Πέντε, ήμας λυτρώσασθε, ώσπερ τον τύραννον, τής άσεβείας συμφώνως, καθομολογήσαντες, κατενικήσατε.

Είληφότες τήν χάριν, παρά Χριστού, 'Άγιοι, νόσους έκδιώκειν και πάθη, ψυχής και σώματος, ταχύ ίάσασθε, σωματικάς άλγηδόνας, και ψυχών άχθήματα, ήμών δυσίατα.

Θεοτοκίον
Ποίοις λόγοις, Παρθένε, τήν πρός ήμας χάριν σου, έκδιηγηθήναι άξίως, αν δυνηθείημεν; πάσαν γάρ νόησιν, καί λογισμόν τών άνθρώπων, ύπερβαίνει, Δέσποινα, τό σόν μυστήριον.

Διάσωσον, Πεντάς Αγίων τής Σαμοθράκης, έκ παντοίων κινδύνων τούς σοι προσπίπτοντας, και δός ειρήνην τάΐς ψυχαΐς, τον Χρίστον δυσωποΰσα.

Επίβλεψον, έν εύμενεία, Πανύμνητε Θεοτόκε, έπΐ τήν έμήν χαλεπήν τοΰ σώματος κάκωσιν, και ΐασαι τής ψυχής μου τό άλγος.


Κάθισμα. Ήχοςβ'. Πρεσβεία θερμή.
Τήν Νήσον ύμών, φυλάττετε, Πεντάριθμοι, και πάσι πιστοΐς, έν βίω συμπαρίστασθε, πειρασμών τά νέφη άποδιώκοντες τάχιστα, και τήν ειρήνην τοΰ Χριστοΰ, ψυχαΐς καταβραβεύοντες.


’Ωδή δ' Είσακήκοα, Κύριε.
Ιερεΐα χριστόθυτα, ώφθητε έν Μάκρη καλώς άθλήσαντες, και παρέχετε ιάματα, τοΐς έξαιτουμένοις ύμών δέησιν.

Σαμοθράκης γεννήματα, καί τής Εκκλησίας τερπνά καυχήματα, Νεομάρτυρες, έδείχθητε, και πιστών άπάντων καταφύγια.

Το πυρι θείου έρωτος, σύμπεντε φλεγόμενοι, Νεομάρτυρες, τον εχθρόν κατεπατήσατε, πρέσβεις χριστωνύμων χρηματίζοντες.

Θεοτοκίον
Ο καρπός τής κοιλίας σου, γέγονε τού κόσμου ζωή ή άφθαρτος, και Μαρτύρων θειον γλύκασμα, δι’ Ού τού έχθροΰ πικρίας έλυσαν.


’Ωδή ε'. Φώτισον ήμας.
Υπερ τής υμων, γενεθλίου Νήσου, Μάρτυρες, καθικετεύσατε Χρίστον τον Ίησούν, δι’ όν προθύμως, τώ θανάτω παρεδόθητε.

Στύλοι ακλυνείς Εκκλησίας άνεδείχθητε, και πρός Χρίστον πρέσβεις εύπρόσδεκτοι, των πιστευόντων, πρός Αύτόν αιτήσεις άγοντες.

Πέπτωκεν έχθροΰ, τό γαυρίαμα, Μακάριοι, ότε θανάτω παρεδόθητε πικρώ, διό τά τούτου, καθ’ ήμών βέλη άπώσασθε.

Θεοτοκίον
Έχοντες αει, πρός Θεόν σε μεσιτεύουσαν, ώσπερ Μητρί σοι καταφεύγομεν πιστοί, και έκζητοΰμεν, Παναμώμητε, πρεσβείαν σου.


’Ωδή ς'. Τήν δέησιν.
Νικήσαντες, τον ύμάς νικήσαντα, κατεστέφθητε στεφάνω της νίκης, και άδελφών, έστηρίξατε πίστιν, τών κατιδόντων σεπτήν ύμών άθλησιν, ή μάς δε ύπό πειρασμών,
κυκλουμένους ταχέως λυτρώσασθε.

Τήν ϊασιν, τής ψυχής καί σώματος, έκζητοΰμεν, Νεομάρτυρες θείοι, θήκην ύμών, άσπαζόμενοι πόθω, τήν περιέχουσαν λείψανα τίμια, καί γάρ ή χάρις επ’ αυτά, άνεκφοίτητος μένει άείποτε.

Ανύστακτοι, έποφθέντες φύλακες, τών ύμάς τιμώντων, 'Άγιοι Πέντε, ώς ποταμοί, εύλογίας Κυρίου, πάσι παρέχετε θείαν άνάψυξιν, έκ τών τοΰ βίου θλιβερών, καί έχθροΰ τής κακίας, πανεύφημοι.

Θεοτοκίον
Συστέλλομαι, Παναγία Δέσποινα, έκ τοΰ πλήθους τών πολλών μου πταισμάτων, παρά Χριστού, έκζητήσαι τήν λύσιν, άμαρτημάτων δι’ ών κατελύπησα, Αυτόν, διό σε, Αγαθή, ττάλιν πρέσβιν μου θείαν προβάλλομαι.


Διάσωσον, Πεντάς Αγίων τής Σαμοθράκης, έκ παντοίων κινδύνων τούς σοι προσπίπτοντας, και δός ειρήνην ταϊς ψυχαΐς, τον Χρίστον δυσωποϋσα.

Αχραντε, ή διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως, έπ’ έσχάτων των ήμερων τεκοΰσα δυσώπησον, ώς έ'χουσα μητρικήν παρρησίαν.


Κοντάκιον. Ήχος β'. Προστασία των Χριστιανών.
Τούς γενναίους Χριστού Νεομάρτυρας, Σαμοθράκης τά θεία βλαστήματα, και της Μάκρης, τούς πολιούχους ύμνοις ίεροΐς, όμοΰ άπαντες πιστοί, έκ καρδίας καθαράς, συντιμήσωμεν λέγοντες• Αγιοι, τάς αιτήσεις, των έπικαλουμένων, Χριστώ προσάγετε άεί, ϊνα δώ ήμΐν τό έλεος.

Προκείμενον. Δίκαιος ώς φοΐνιξ ανθήσει, και ώσει κέδρος ή έν τώ Λιβάνω πληθυνθήσεται.
Στίχ. Πεφυτευμένοι έν τώ οϊκω Κυρίου, έν ταΐς αύλαΐς τοΰ Θεοΰ ήμών έξανθήσουσιν.

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ
Έκ τοΰ κατά Λουκάν (κα' 12-19)

Είπεν ό Κύριος τοΐς έαυτοΰ μαθηταΐς Προσέχετε άπό τών ανθρώπων έπιβαλοΰσι γάρ έφ’ ύμάς τάς χεΐρας αύτών και διώξουσι, παραδιδόντες είς συναγωγάς και φυλακάς, άγομένους έπι βασιλείς και ηγεμόνας ενεκεν τοΰ ονόματος μου άποβήσεται δέ ύμΐν είς μαρτύριον. Θέσθε ούν είς τάς καρδίας ύμών μή προμελετάν άπολογηθήναι• έγώ γάρ δώσω ύμΐν στόμα και σοφίαν, ή ού δυνήσονται άντειπεΐν, ούδέ άντιστήναι πάντες οί άντικείμενοι ύμΐν. Παραδοθήσε- σθε δέ και ύπό γονέων και συγγενών και φίλων καί άδελφών, καί θανατώσουσιν έξ ύμών, καί εσεσθε μισούμενοι ύπό πάντων διά τό όνομά μου• καί θρίξ έκ τής κεφαλής ύμών ού μή άπόληται• έν τη υπομονή ύμών κτήσασθε τάς ψυχάς ύμών.

Δόξα.
Ταΐς τών Άθλοφόρων, πρεσβείαις, Έλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη, τών έμών εγκλημάτων.
Και νϋν.
Ταΐς της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Έλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη, των έμών εγκλημάτων.


Είτα ψάλλομεν τό προσόμοιον.
Στίχ. Έλέησόν με ό Θεός...
Ήχος πλ.β'. 'Όλην άποθέμενοι.

Μιχαήλ μακάριε, συν τοϊς δυσί Γεωργίοις, Μανουήλ, Θεόδωρε, Σαμοθράκης ένδοξοι Νεομάρτυρες, μηδαμώς παύσητε, χεΐρας ύμών άίρειν, πρός Δεσπότην τον Φιλάνθρωπον, όπως τήν ΐασιν, δώ ημών ψυχής τε και σώματος, και πάσης τοΰ άλάστορος, προσβολής φυλάττη ως εύσπλαγχνος, τούς ύμάς τιμώντας, και θήκη τών λειψάνων εύλαβώς, προσερχομένους έκάστοτε, ως κρουνοΐς της Χάριτος.


’Ωδή ζ'. Οι έκ της Ίουδαίας.
Νοΰν Χρίστου ένθες μάρτυς, Μιχαήλ, τοΐς τιμώσιν σήν θείαν άθλησιν, δπως τοΰ παγκακίστου, έκφύγωμεν παγίδας, καί Κυρίω συζήσωμεν, άμα Αγίων χοροΐς, είς πάντας τούς αιώνας.

Είς ούδέν έλογίσω, φαινομένων άπόλαυσιν, ώ Θεόδωρε, έχων έν τή ψυχή σου, αγάπην τού Δεσπότου,, ήν τοΤς πόθω τιμώσί σε, ένθες ώς δώρον τερπνόν, καί μένον είς αιώνας.

Ούρανοΰ ποθητήν σε, ώ Γεώργιε μάρτυς, σε μακαρίζομεν, καί έκ ψυχής αίτοΰμεν,
Σιών τής άνω δεΐξον, ποθητάς ημάς άπαντας, ένθα γλυκέος Χριστού, τό Πρόσωπον όρώμεν.

Θεοτοκίον
Μακαρία σου όντως! ή κοιλία έδείχθη, Θεομακάριστε, κυήσασα ώς βρέφος, Δημιουργόν τοΰ κόσμου, Ός τούς σε μακαρίζοντας, ώς φιλομήτωρ Υιός, δοξάζει είς αιώνας.


’Ωδή η'. Τον βασιλέα.
Αμαρτημάτων, την συγχώρησιν αϊτει, νεομάρτυς Γεώργιε, τών ϋμνοις, καταγεραιρόντων, γενναίαν άθλησίν σου.
Ρΰσαι κινδύνων, Μανουήλ θεοφόρε, πάντας όσοι πρεσβείαν σου αίτοΰσιν, παρά τοΰ Δεσπότου, δι’ ον ήλοις ήλώθης.

Τής άληθείας, τού Χριστού γεγονότες, Νεομάρτυρες, κήρυκες έν πράξει, έν αύτή βιώσαι, ήμας καταξιοΰτε.
Θεοτοκίον
Υπέρ Υίοϋ σου, Νεομάρτυρες πέντε, Παναμώμητε, ήθλησαν γενναίως, μεθ’ ών τον Δεσπότην, αεί έξιλεοΰσθε.


Ώδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.
Ρήματα ψυχοφθόρα, άθληταί έν Μάκρη, τών διωκτών άνδρικώς βδελυξάμενοι, νΰν Παραδείσω τρυφάτε, θείων έλλάμψεων.

Ω! πλούτου ατίμητου, ού ή Σαμοθράκη, πλουτεΐ κατέχουσα λείψανα τίμια, Νεομαρτύρων γενναίων, οϋς περ έβλάστησε.

Μεώσατε καρδίας, τών ύμας τιμώντων, ώ Νεομάρτυρες Θράκης καυχήματα, και σωτηρίαν δωρεΐσθε, ψυχών αιώνιον.

Θεοτοκίον.
Ανύμφευτε Παρθένε, τών Νεομαρτύρων, ή κραταιά έν τοΐς άθλοις βοήθεια, ήμϊν βοήθει άπαύστως, τοΐς σε δοξάζουσιν.


Αξιόν έστιν ώς αληθώς, μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν άειμακάριστον καί τταναμώμητον, καί μητέρα τοΰ Θεοΰ ήμών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ένδοξοτέραν, άσυγκρίτως τών Σεραφείμ, την άδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοΰσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

καί τά Μεγαλυνάρια

τό παρόν (+) Γέροντος Γερασίμου

Οί τής Σαμοθράκης κλεινοί βλαστοί, Γεώργιος άμα, καί Θεόδωρος, Μανουήλ, Μιχαήλ σύν τούτοις, Γεώργιος ό άλλος, οί πολιούχοι Μάκρης, άνευφημείσθωσαν.

ετερα νεοσύνθετα
Χαίρει Σαμοθράκης γη εύκλεής, καί ή Μάκρης χώρα, έν τή μνήμη τών άθλητών, όίτινες συμφώνως, πατήσαντες τής Άγαρ, τήν πλάνην θαρσαλέως, Χρίστον έδόξασαν.

Χαΐρε Γεωργίων δυάς κλεινή, Μανουήλ θεόφρον, Μιχαήλ τε γέρον σεμνέ, άμα Θεοδώρω, οί Πέντε Σαμοθράκης, φύλακες καί προστάται, έκ πάσης θλίψεως.

Τούς άσπαζομένους πανευλαβώς, θήκην τών λειψάνων, Νεομάρτυρες τοΰ Χριστού, νόσων καί κινδύνων, φυλάττετε άτρώτους, τούς πειρασμούς έκ τούτων, άποδιώκοντες.

Τέκνα Σαμοθράκης χριστοστεφή, άθλοις θαυμασίοις, ήγιάσατε Μάκρης γήν, τών πιστών απάντων, γενόμενοι προστάται, διδάσκοντες Κυρίου, άγάπην ένθεον.

Αλεξανδρουπόλεως ίεράν, Μητρόπολιν Πέντε, Νεομάρτυρες θαυμαστοί, θείαις ίκεσίαις, σκέπετε εύλογοϋντες, ποίμνιον και Ποιμένα, ύμάς δοξάζοντας.

Πνεύματος τήν χάριν δότε ήμΐν, την άνεκφοιτήτως, έν λειψάνοις ύμών σεπτοΐς, Μάρτυρες, σκηνούσαν, ώς Παλαμάς διδάσκει, και θείας Βασιλείας, μετόχους δείξατε.

Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων ή δωδεκάς, οί άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, είς τό σωθήναι ήμάς.

Τρισάγιον.
Παναγία Τριάς.
Πάτερ ημών. "Οτι σοΰ έστιν, κλπ.
Είς δε την άπόλυσιν ψάλλομεν τό παρόν προσόμοιον.

Ήχος β'. Ότε έκ τοΰ ξύλου σε.

Πέντε Νεομάρτυρας Χριστού, νήσου Σαμοθράκης τούς γόνους, και Μάκρης τούς πρεσβευτάς, ϋμνοις μεγαλύνοντες, καθικετεύσωμεν έκ κινδύνων και θλίψεων, έξέλεσθε τάχει, τούς ύμΐν προστρέχοντας και αίτουμένους θερμώς, πάσης άσθενείας τήν λύσιν, και άφανισμόν προβλημάτων, άθληταί Χριστού θεοστεφάνωτοι.

Δέσποινα, πρόσδεξαι, τάς δεήσεις τών δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, άπό πάσης άνάγκης και θλίψεως.

Τήν πάσαν έλπίδα μου, είς σε άνατίθημι, Μήτερ τοΰ Θεού, φύλαξόν με ύπό τήν σκεπήν σου.


Δι’ εύχών.


Στίχοι
Πεντάς Νεομαρτυρων τής Σαμοθράκης, Καθαγιάσατε μου αισθήσεις πέντε.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης