Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπέρ Αγία Θεοτόκο του Ακάθιστου Ύμνου Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπέρ Αγία Θεοτόκο του Ακάθιστου Ύμνου

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 12:31 pm
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥΚύριε εισάκουσον

θεός Κύριος ...

Ήχος δ!

- Ο υψωθείς εν τω Στανρώ


Τους προσδραμόντας τη θερμή Σου πρεσβεία και προσκυνούντας ιεράν Σου εικόνα, Μήτερ των χαιρετισμών, νυν πάσης ελευθέρωσον απειλής και κινδύνου και παθών και θλίψεων και δεινών νοσημάτων και
εν ειρήνη φύλαττε ημάς ως διεφύλαξας την Πόλιν, Άχραντε!


Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι...

Και νυν και αεί...

Ωδή Α! - Ήχος Πλ. Λ!

- Υγράν διοδενσας


Τη Ση προστασία, Μήτερ Θεού, τους δούλους πιστούς Σου πάσης βλάβης εκλύτρωνε και ρύσε ποικίλων κινδύνων, ως του Κυρίου Μητέρα Πανάχραντε!

Της Σης βοήθειας της μυστικής και της χάριτος Σου την εικόνα Σου τοις πιστοίς δοτήρα εχαρίσω Θεοτόκε του Ακαθίστου Μητέρα Πανάχραντε!


Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι...

Ως πάλαι ερύσω παντός κακού, άπαντες εν Πόλει προστασία Σου ισχυρά, ούτω και νυν παντοίων κινδύνων ρύσε τους σπεύδοντας Μήτερ τη εικόνι Σου!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας

Πάσι τοις αιτούσι Σου την σεπτήν βοήθειαν Κόρη ημίν δίδου τας δωρεάς και σώζε κινδύνων ποικίλων, Μήτερ ημών του Ακαθίστου Πανάχραντε!

Ωδή γ

Ουρανίας αψίδος


Εξ εχθρών και δολίων των απειλούντων τε Πόλιν το πάλαι Παρθένε ερύσω δούλους Σου, ότι επήκουσας την δέησιν του Σέργιου και πάντων χριστιανών των αιτουμένων Σε!

Τοις αιτούσιν την χάριν, Μήτερ Θεού βράβευε. Δέσποινα του Ακαθίστου, ως πολυεύσπλαχνος προς Σε γαρ σπεύδουσιν και ουκ ελλείπουσι πάντες το Σεπτόν Σου όνομα επικαλούμενοι!


Δόξα Πατρί & Υιώ...

Ποταμοί χάριτος Σου ως αληθώς βλύζουσιν εκ της Σης Αγίας Εικόνος, ω Μήτερ Δέσποινα, πάντας δροσίζοντες και αναψύχοντες πάντας τους καταιόμενους πυρί των θλίψεων!

Και νυν και αεί...

Του εχθρού τας παγίδας τας καθ’ ημών σύντριψον Μήτερ μας του Ακαθίστου, ττ] επισκέψει Σου και ττι Ση χάριτι, εν ειρήνη του Υιού Σου την ζωήν κυβέρνησον ημών δεόμεθα!

Διάσωσον, Μήτερ του Ακαθίστου Θεογεννήτωρ εκ παντοίων κινδύνων και περιστάσεων τους επικαλουμένους Σην προστασίαν!

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος!


Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ήχος β! Πρεσβεία θερμή


Πρεσβείαν την Σην ως φρούριον απόρθητον κατέχοντε; νυν αεί ε- λευθερούμεθα του δολίου εχθρού και πολεμήτορος  και ευφροσύνη: και χάριτος Σης πληρούμεθα μόνη Παντευλόγητε!

Ωδή δ!

Εισακήκοα Κύριε


Των Αβάρων την έφοδον ως το πάλαι απέκρουσας Δέσποινα  νυν εκ των πιστών Σου αποδίωξον πάσας τας εφόδους του αλάστορος!

Νυν των πόνων θεράπευσον των κατά ψυχήν και σώμα Πανάχραντε, Μητρική Σου αγαθότητι τους τα μεγαλεία Σου δοξάζοντας!


Δόξα Πατρί & Υιώ...

Ως της νόσου την κάμινον έσβυσας του δούλου Σου του Βουλγάρεως, μητρική Σου αγαθότητι σβέσον τας ορμάς παθών των δούλων Σου!

Και νυν και αεί...

Πάσης βλάβης διάσωζε πάσης του εχθρού παγίδος και επιθέσεό)ς Θεοτόκε αειπάρθενε, τους τα μεγαλεία Σου δοξάζοντας!

Ωδή ε!

Φώτισον ημάς


Άπαντες πιστοί προσιούσιν τη εικόνι Σου και λαμβάνουν τας αιτήσεις συμπαθώς, Συ γαρ πάντας ελεείς ως πολυεύσπλαχνος!

Θείον θησαυρόν, η Μονή Διονυσίου νυν την Εικόνα Σου κατέχει την σεπτήν και αρύεται τας δωρεάς Σης χάριτος!


Ωδή ΣτΙ

'Την δέησιν εκχεώ


Απείρανδρε Μαριάμ Πανάχραντε, ως διέφυγας το πάλαι τας παγί¬δας του πειρατού του δολίου, ω Κόρη, και εις ναόν της Μονής Σου επέτρεψας, ούτω και νυν πάντας ημάς καθοδήγησον και ρύσε των θλίψεων

Τη Ση εικόνι πιστώς προσδραμόντες οι πιστοί μοναχοί Σου Θεοτόκε. από βάθους καρδίας βοώσιν ασθενειών και ποικίλων κακώσεων ελεύθερον και αεινή των πιστών Σου τον βίον διατήρησον!


Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι...

Ασθενειών Σε ιατρόν εγνωκότες και χαράς την πηγήν, ω Μητέρα, των θλιβομένων την παρηγορίαν κινδυνευόντων τε πάντων διάσωσιν Πανάχραντε Μήτερ Θεού, πας πιστός Σοι καταφεύγει και σώζεται!


Διάσωσον...

Άχραντε...


Αίτησις τον ιερέως. Κύριε ελέησον (ιβ' φορές)

Ήχος 6! Τοις των αιμάτων Σου


Επιστασία Σου Κόρη προστρέχοντες ελευθερούμεθα πάσης κακώσεως  Διό Σου την χάριν κηρύττομεν Μήτερ ημών Ακαθίστου Θαυματουργέ Σύ γαρ ημών η βοήθεια!

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ)

Λόξα Πατρί...


ταις της Θεοτόκον...

Και νυν...

ταις της Παναχράντου...

Στιχ. Ελέησον με ο θεός κατά το μέγα έλεος Σου


Ήχος πλ. 6!

Όλην αποθέμενοι


Σκεπήν και βοήθειαν, ισχυράν προστασίαν Δέσποινα Πανάχραντε, εν τω βίω Σε Κόρη έχοντες εκ παντοίων θλίψεων και ασθενημάτων και παγίδων του παγκάκιστου και πάσης. Δέσποινα, άλλης συμφοράς τε και μάστιγος Ση χάριτι λυτρούμεθα, τη Ση αρωγή και χρηστότητι όθεν μη ελείπεις παρέχειν Σην βοήθειαν πιστοίς τοις προς την Σην αγαθότητα, Μήτερ, ατενίζουσιν!

Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ωδή Ζ!

Οι εκ της Ιονδαίας


Την υγείαν χορήγει και εν πάσει βοήθειαν, Μήτερ Άχραντε, τοις πίστει αδιστάκτω τη θεία Σου εικόνι προσκυνούσιν και ψάλλουσιν: Ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει!

Ω Πανάχραντε Μήτερ, της ψυχής την υγείαν ως και του σώματος χορήγει χάριτι Σου τοις πίστει αδιστάκτω τη θεία Σου εικόνι προσιοΰσι και ψάλλουσι:


Ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει!

Δόξα Πατρί & Υιώ...

Των κακούργων ανθρώπων ως ματαίωσας πάλαι βουλάς δολίους των, νυν πάσαν απειλήν τε εχθρών και κακουργίαν ματαίωσον Άχραντε, Δέσποινα Μήτερ Θεού, η Σκέπη των πιστών Σου!

Και νυν και αεί...

Πειρατών αλλοφύλων ως διέφυγας πάλαι ω Μήτερ Άχραντε, ούτω και νυν πιστούς διάσωσον κακίας του Παναλάστορος ίνα υμνούν Σε αεί Μήτερ του Ακαθίστου!

Ωδή η! Τον Βασιλέα

Ως ερύσθης των χειρών των κακούργων και εκπληρώσας του μύρου Σου το σκάφος  ρύσον με και σώδε και χάριτος Σου γέμει!

Τη χάριτι Σου, ω Μήτερ του Ακαθίστου παραμύθησον ψυχής μου αλγηδόνας ίνα Σε δοξάζω την Κεχαριτωμένη!


Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Σε σωτηρίαν, εν πολέμοις, ω Μήτερ, αποκτήσαντες εν τω παρόντι βίω τας της αρωγής Σου κηρύττομεν εκφάνσεις!

Ωδή θ!

Κυρίως Θεοτόκον


Μεγάλων δωρημάτων παρά Σου τρυφώντες Μήτερ ημών του Ακαθίστου Πανάχραντε, την προς ημάς Σου βοήθειαν μεγαλύνομεν!

Πάντες οι πιστοί Σου τω μύρω Σου χρισθέντες απολαμβάνουν υγείαν ψυχής και σώματος, Μήτερ ημών του Ακαθίστου και Σε δοξάζουσιν!


Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Υμνούμεν της πολλής Σου προς ημάς ευνοίας Μήτερ ημών του Ακαθίστου Πανάχραντε, ότι ημάς περισκέπεις και σώζεις πάντοτε!

Το Άξιον Εστί και τα Μεγαλυνάρια:

Την Παντοβασίλισσα Μαριάμ ήτις προστατεύει πάντας δούλους αυτής πιστούς και τους διασώζει πάσης εχθρού μανίας, την μόνην Θεοτόκο ύμνοις τιμήσωμεν!

Χάριτι Σου θεία Μήτερ Σεπτή όντως χαριτώθη η Εικών Σου η θαυμαστή, μύρον αναβλύζει και βλύζει τας ιάσεις τοις πίστει προσκυνούσιν αυτήν, Πανάχραντε!

Χαίρε Προστασία η Φοβερά, η Αγγέλων τάξεις διατάζουσα εν παντί, χαίρε των πιστών Σου ασπίδα τους και Σκέπη, Μήτερ του Ακαθίστου Κόρη Θεόνυμφε!

Πάσαι των Αγγέλων...


Ήχος 61

Ότε εκ του ξύλου


Πάντας τους την θείαν και σεπτήν κατασπαζομένους εικόνα, ήνπερ ονομάζομεν του Ακαθίστου νυν, πειρασμών ελευθέρωσον και νόσων ποικίλων και πλήρωσον αιτήματα τα δίκαια αυτών, τη Ση προς Θεόν παρρησία Παρθένε ίνα ευχαρίστως Σε γεραίρουσιν!

Απολυ τίκιον

Εικόνα Σου Αγίαν του Ακαθίστου Μητέρα μας, νυν πανευλαβώς προσκυνούντες, δοξάζομεν Σε Κόρη. Επέστη γαρ σκέπη προς ημάς και βρύει τας ιάσεις συμπαθώς  εκ παντοίων κινδύνων και θλίψεων ημάς α- παλλάττουσα ευχαρίστως βοώμεν: Δόξα τω Σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω Σε μεγαλύναντι, δόξα τω διασώσαντι ημάς διά του τόκου Σου!


Αμήν
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης