Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1634
https://www.proseyxi.com

Ευχή κατά της βασκανίας Empty Ευχή κατά της βασκανίας

Την / Το Σαβ Φεβ 16, 2013 3:30 am
ΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ

Συντεταγμένη υπό
Αγιορειτών Πατέρων


Ευχή κατά της βασκανίας Stauro10

Ελλείψει ιερέως, εκείνος ο οποίος θα αναγνώση την παρούσα ευχήν πρέπει να είναι καθαρός καθ’ όλα. Παίρνει τον Τίμιο Σταυρόν, σταυρώνει το βασκανόμενον και λέγει:

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγώς, ελθέ και και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθε, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιω και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιω και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφελήματα ημών, ως και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Δι ευχών των αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Και τα παρόντα τροπάρια. Ήχος πλ. δ΄.

Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, τον Σταυρόν Σου ημίν δέδωκας φρίττει γαρ και τρέμει, μη φέρων καθοράν αυτού την σύναμιν. Ότι νεκρούς ανιστά και θανάτον κατήργησε. Δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγερσιν.
Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε ημίν.

Αθλοφόρε άγιε και ιαματικές Παντελεήμων, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχές ημών.

Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον ή οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, Ούτως άγιε Μεγαλομάρτυρ Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.

Και την παρούσαν ευχήν.

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των ουρανών, ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο οποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω το βούλεσθαι ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών, και τους αγίους σου τρεις παίδας σώους διαφυλάξας ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών ή ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον πάσαν διαβολική ενέργειαν, πάσαν σατανική έφοδον, και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην, και οφθαλμών βασκανίαν των φθονερών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου (δεινά) και ή υπό ωραιοτήτος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου ή και φθόνου βασκανίας συνέβη αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν σου χειρά, και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκόπων επισκοπησον το πλάσμα σου τούτο, και κατάμπεμψον αυτώ αγγέλον κραταιόν, ειρηνικόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ’ αυτού πάσαν βλάβην, πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθονερών ανθρώπων, και υπό σου οσός ικέτης φρουρούμενος μετ’ ευχαριστίας ψάλλει σοι Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος και πάλιν ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ’ έμεου ει ότι συ ει ο Θεός κραταιωνά μου, ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου, και ρύσαι τον δούλο σου (δεινά) από πάσης βλάβης, από πάσης επηρείας και από πάσης βασκανίας, και ανώτερον αυτόν και ημάς παντός κακού διαφυλάξον πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαρχαγγέλων και πάντων σου των αγίων. Αμήν.

Ευχή επι πάσαν αρρωστίαν.

Δέσποτα Παντοκράτωρ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιώμενος τον αδελφόν ημών (τον δεινά) τον ασθενούνταεπισκέψαι εν τω ελέει σου, έκτεινον τον βραχίονά σου, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας και ίασαι αυτόν εξανιστών από κλίνης, και αρρωστείας επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας απόστησον, απ’ αυτού πάσαν πληγήν, πάσαν αλγηδόνα, πάσα μάστιγα, πάντα πυρετόν ή ρίγος και ει τι εστίν εν αυτώ πλημμέλημα ή ανόμημα, άφες, συγχώρησον δια την Σην φιλανθρωπίαν. Ναι, Κύριε, φείσαι του πλάσματός Σου, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ετέρα προσευχή.

Κύριε ο Θεός ημών, ο τα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μόνω θεραπεύσας, ο την πενθεράν Πέτρου πυρέσσουσαν ιασάμενος Αυτός, και νυν, Δέσποτα, ίασαι τον δούλο Σου (δεινά) από της συνεχούσης αυτόν μάστιγος, ο παιδεύων συμπαθώς και ιώμενος αγαθώς, ο πάσαν νόσον και μαλακίαν αφαιρείσθαι συνάμενος και ανάστησον αυτόν από κλίνης οδυνηράς και από στρωμνής κακώσεως, επίθεις επ’ αυτόν το φαρμάκον του ελέους Σου παράσχου αυτώ τελείαν ιάσιν και υγείαν. Ότι Συ ει ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών ημών και Σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί, και Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε, Ιησού, Χριστέ ο Θεός, ελέησον, και σώσον ημάς. Αμήν.
Μετά παίρνει την κανδήλαν τον σταυρώνει δια του Τιμίου Σταυρού και λέγει:
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Και με το έλαιον του κανδηλίου χρίει τον βασκανόμενον και με αυτό θεραπεύεται ο ασθενής.

Αναγιγνώσκεται και εις το άνεμοπρωμα και την λιοκρίσιν.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης