Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1634
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Εικοσιφοίνισσαν Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Εικοσιφοίνισσαν

Την / Το Κυρ Οκτ 21, 2012 12:47 am
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Εικοσιφοίνισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Εικοσιφοίνισσαν Eikosi11

Εΰλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ' (142) Ψαλμόν.
Κύριε, είσάκουσον της προσευχής μου, ένώτισαι την δέησίν μου έν τη άληθεία σου, είσάκουσον μου έν τη δικαιοσύνη σου. Και μή είσέλθης είς κρίσιν μετά τοϋ δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ό εχθρός την ψυχήν μου έταπείνωσεν είς γήν τήν ζωήν μου. Έκάθισέ με έν σκοτεινοΐς, ώς νεκρούς αίώνος, και ήκηδίασεν έπ’ εμέ τό πνεύμα μου, έν έμοι έταράχθη ή καρδία μου. Έμνήσθην ήμερων άρχαίων, έμελέτησα έν πάσι τοις έργοις σου, έν ποιήμασι των χειρών σου έμελέτων. Διεπέτασα πρός σε τάς χείράς μου ή ψυχή μου ώς γη άνυδρός σοι. Ταχύ είσάκουσόν μου, Κύριε, έξέλιπε τό πνεΰμά μου. Μή άποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ’ έμοΰ, και όμοιωθήσομαι τοΐς καταβαίνουσιν είς λάκκον. Άκουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό έλεός σου, ότι έπΐ σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, όδόν εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα την ψυχήν μου. Έξελοΰ με έκ των εχθρών μου Κύριε, πρός σέ κατέφυγον δίδαξόν με τοΰ ποιεΐν τό θέλημά σου, ότι σύ εί ό Θεός μου. Τό Πνεΰμά σου τό άγαθόν οδηγήσει με έν γή ευθεία ενεκεν τοΰ ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Έν τή δικαιοσύνη σου, έξάξεις έκ θλίψεως την ψυχήν μου. Καί έν τω έλέει σου έξολοθρεύσεις τούς έχθρούς μου. Και άπολεΐς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι έγώ δοΰλός σού εΐμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὀνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

και τά Τροπάρια

΄Ήχος δ  Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τους προστρέχοντας τη θερμή Σου πρεσβεία και προσκυνούντας την σεπτή Σου εικόνα εν πίστει Μήτερ ημών Εικοσιφοίνισαα. πάντας διαφύλασσε απειλών και κινδύνων και δεινών και θλίψεων και φρικτών νοσημάτων και προς την πίστην την αληθινήν στρέψον αυτούς. ω Μήτερ Πανάχραντε.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνευματι.......
Τή Θεοτόκο έκτενώς νΰν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί καί ταπεινοί, καί προσπέσωμεν έν μετανοία, κράζοντες έκ βάθους ψυχής Δέσποινα, βοήθησον, έφ’ ήμΐν σπλαγχνισθεΐσα σπεΰσον, άπολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, μή άποστρέψης σούς δούλους κενούς σέ γάρ καί μόνην έλπίδα κεκτήμεθα.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ού σιωπήσομέν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεΐν οί ανάξιοι  Εί μή γάρ συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ημάς έρρυσατο έκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν έως νϋν έλευθέρους; Ούκ άποστώμεν, Δέσποινα, έκ σοϋ•  σούς γάρ δούλους σώζεις άει  έκ παντοίων δεινών.


Ο Ν' (50) Ψαλμός
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Ήχος Πλ. δ Υγράν διοδεύσας
Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Ω Μήτερ Πανάχραντε του Χριστού, πως επιχειρήσω ιστορήσαι Σας δωρεάς, αι βλύζουν εκ της Σης εικόνος. ως ποταμός συνεχής θείας χάριτος!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Ραδίως Εικών Σου η θαυμαστή πάλαι ετυπώθη θεία χάριτι. ω Σεπτή. άνευ ανθρώπινης βοήθειας άνευ ζωγράφου, χρωστήρος και χρώματος!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Ακτίνας φωτός θεία Σου εικών εξέπεμψε πάλαι τοις πιστοίς Σου ω Θαυμαστή, ακτίνας φωτός κοκκίνου. και εξ αυτού ονομάσθη «Εικοσιφοίνισσα»

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι
Πως Σου τα'θαυμάσια εξειπείν δυνήσομαι Κόρη Θεραπείες ποικίλες γαρ εκ της Σης αχειροποιήτου εικόνος ως εκ πηγής αστείρευτου πηγάζουσιν!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Τη θεία Μονή Σου προστρέχω νυν. Πανάχραντε Κόρη και λαμβάνω τας δωρεάς εκ της Σης αχειροποιήτου εικόνος, Εικοσιφοίνισσα Δέσποινα Μήτερ μας!


Ωδή γ' Ουρανίας αψίδος
Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Εχαρίσω τοις πάσιν, Εικοσιφοίνισσα. προβλημάτων την λύσιν και την εκπλήρωσιν των αιτημάτων τους, ω Θεοτόκε Παρθένε, ότι χάριν δέxονται εκ της εικόνος Σου!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Η μονή Σου ω Κόρη, πάσαν την περιοχήν του όρους Παγγαίου διαφυλάσσει νυν, ήν σώζε πάντοτε Εικοσιφοίνισσα Μήτερ ταις θερμαίς πρεσβείαις Σου προς τον Σωτήρα μας!

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι
Πάσα θλίψις και νόσος απομακρύνεται εκ παντός πιστού Σου Παρθένε. τη επισκέψειΣου όθεν οι πάσχοντες εκ της οδύνης λυθέντεςχαίροντες κηρύττουσι τα Μεγαλεία Σου!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Ώσπερ ήλιος λάμπει η Ση Εικών, Άχραντε και ταις του φοτός Σου ακτίσι φωτίζει άπαντας, Εικοσιφοίνισσα Παρθένε Μήτερ Κυρίου, ήνπερ και οι Άγγελοι φόβω δοξάζουσιν!Εισάκουσον, Εικοσιφοίνισσα Μήτερ Θεογεννήτωρ, τας ικεσίας. Παρθένε, των δούλιον Σου και λύτρωνε εκ παντοίων κινδύνων!

Επίβλεψον εν ευμενεία. Πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος!Ήχος β' Πρεσβεία θερμή
Πρεσβεία θερμή και φοβερόν προπύργιον. λιμήν ασφαλής υπάρχεις ημίν Δέσποινα  όθεν βοωμεν Σοι πράϋνον τας εφόδους εχθρού του αρχεκάκου και εν ειρήνη φύλαττε ημάς. Εικοσιφοίνισσα Μήτερ πρεσβείαις Σου!

Ωδή δ' Εισακήκοα Κύριε
Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Στης Ελλάδος τα πέρατα. η θαυματουργός Εικών Σου τεθρύληται και αυτήν επικαλούνται νυν πάντες οι πιστοί Εικοσιφοίνισσα!

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Γερμανω τω πιστότατω. Μήτερ, ανεφάνης το πάλαι λάμπουσα και την θείαν Εικόνα Σου τούτω εδωρήσω αχειροποίητον!

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι.
Τις Σου Κόρη το όνομα εν ανάγκη πάση επεκαλέσατο και αυτού ουχ ευμενέστατα αίτησιν εδέχθης. Εικοσιφοίνισσα!

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Της Χανούμισσας αίτησιν, Μήτερ απεδέχθης ως πολυεύσπλαχνος και το τέκνον της θεράπευσες την θερμήν της πίστιν ανταμοίβουσα!Ωδή Ε  Φώτισον ημάς
Πως Σου την μορφήν ατενίσω ο ανάξιος, ω Πανάχραντε Μητέρα του Θεού, οφθαλμοίς μου ρυπαροίς Σε την Πανάσπιλον.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Χαίρε Κραταιά, της Εικόνος Σου τα θαύματα πάσα η Ελλάς κηρύττει νυν. Μήτερ Θεού, ότι πλήθος των πιστών Σου ευεργέτησας.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Αξιωματικούς των Βουλγάρων εξεδίωξας και σκληρήν ποινήν επέβαλες τω θελήσαντι συλήσαι την Εικόνα Σου

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Γλυκυτάτη Σου, η μορφή ω Παντευλόγητε, φως και δύναμιν παρέχει  τοις πιστοις εκδιώκουσα μακράν λύπας και θλίψεις τους.Ωδή στ' Την δέησιν εκχεώ
Ατέκνοις τέκνα χάρισες, οραθείσα κατ' όναρ ω Κόρη αυτών την θλίψιν διώξασα Μήτερ και εις χαράν μετατρέψασα. Άχραντε. αλλ' εύρομεν Σε και ημείς εν ανάγκαις Μητέρα φιλόστοργον.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Ουκ έχομεν οι άθλιοι δούλοι Σου άλλην πλην Σου σκέπην και προστασίαν  διό Σεμνή εν, καρδίας βοώμεν από κινδύνου παντός ελευθέρωσαν τους Σους ικέτας ταπεινώς τους τη Ση καταφεύγοντας χάριτι.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι
Ως έσωσας εκ κινδύνου. Άχραντε, και εκ πάσης ασθένειας και πόνου, ούτω ημάς διαφύλαξον Κόρη εκ των παγίδων εχθρού του αλάστορος και διατήρησον αεί εν τελεία υγεία δυνάμει Σου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Η χάρις Σου και φιλανθρωπία Σου τοις πιστοίς εδώρησε την Σήν εικόνα, ίνα προστρέχουν οι πάντες οι εν ανάγκαις και εν πόνοις, κινδύνοις και θλίψεσιν και πάντες Σε καταφυγήν και παράκλησιν Κόρη ευρίσκουσιν.Κύριε ελέησον (12 φορές)

Ήχος Β' Τα άνω ζητών
Πελάγη συμφορών του βίου ποντιζόμενοι και παντοίων παθών τρικυμίαις απειλούμενοι και δίνη περιπίπτοντες Παρθένε πειρασμών, εις Εικόνα Σου σεπτήν καταφεύγομεν θερμώς ως εις λιμένα εύδιον, έκτεινον ημίν χείρα ως Πέτρω ο Υιός Σου και κλυδωνίου εκ παντός ημάς Κόρη λύτρωσε.


«Έκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου, τό Ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν».
Εύαγγέλιον (Λουκά A' 39-49,56).

Εν ταϊς ήμέραις έκειναις, άναστάσα Μαριάμ έπορεύθη εις τήν όρεινήν μετά
σπονδής, είς πάλιν Ιούδα καί είσήλ&εν είς τόν οίκον Ζαχαρίου, και ήσπασατο τήν Ελισάβετ. Καί έγένετο,ώς ήκουσεν ή Ελισάβετ τόν άσπασμόν τής Μαρίας,έσκίρτηαε τό βρέφος έν τή κοιλία αυτής καί έπλήσθη Πνεύματος Αγίου ή Ελισάβετ, καί άνεφώνησε φωνή μεγάλη, καί εϊπεν Ευλογημένη σύ έν γυναιξί καί ευλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου. Καί πόθεν μοι τοΰτο, ϊνα έλθη ή μήτηρ τοΰ Κυρίου μου πρός με; Ιδού γάρ, ώς έγένετο ή φωνή τοΰ άσπασμοΰ σου εις τό ώτά μου, έσκίρτησε τό βρέφος έν άγαλλιάσει έν τή κοιλία μου. Καί μακαρία ή πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοΐς λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Καί είπε Μαριάμ Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον, καί ήγαλλίασε τό πνεΰμά μου έπί τώ Θεω τώ Σωτήρι μου. "Οτι έπέβλεψεν έπί τήν ταηείνωσιν τής δούλης αύτοΰ' ιδού γάρ άπό τοΰ νΰν μακαριοΰσί με πάσαι αί γενεαί. Οτι έποίησέ μοι μεγαλεία ό Δυνατός καί Αγιου τό ονομα αύτοΰ. Έμεινε δέ Μαριάμ σύν αύτή ώσεί μήνας τρεις, καί ύπέστρεψεν είς τόν οίκον αύτής.


Δόξα Πατρί & Υιώ...
Πάτερ, Λόγε Πνεύμα Τριας ή έν Μονάδι, έξάλειψον τά πλήθη, τών έμών εγκλημάτων.

Ταις Εικοσιφοινίσσης πρεσβείαις, Έλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη, των έμών εγκλημάτων.

Ελεήμων, ελέησον με ο Θεός...


Ήχος Πλ. Β' Όλην αποθέμενοι
Σκεπήν και βοήθειαν, κραταιάν προστασίαν και χαράς μας την πηγήν εν παντί τω βίω Σε Κόρη έχοντες εν πολλαίς θλίψεσιν και εν αρρωστίαις και σκανδάλοις τοις του όφειος. εκ πάσης Δέσποινα συμφοράς τε και μάστιγος ταχέως εκλυτρούμεθα τη Ση αρωγή και χρηστότητι  όθεν μη ελείπης παρέχειν τας ιάσεις συμπαθως τοις προς την Σην αγαθότητα σπεύδουσιν Πανάχραντε.


Ωδή Ζ' Οι εκ της Ιουδαίος
Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Αιτούσιν εδωρήσω την τεκνοποιίαν Εικοσιφοίνισαα. αλλά και της ψυχής τους την ίασιν Παρθένε εχαρίσω πρεσβείαις Σου ίνα θερμώς ανυμνούν Σεπτά Σου μεγαλεία.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Λοιμικής ασθενείας και πάσης άλλης βλάβης Εικοσιφοίνισσα. ούτω ημάς πιστούς Σου δούλους ω Θεοτόκε απολύτρωσε Δέσποινα, όπως υμνώμεν αεί σεπτά Σου μεγαλεία.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Του Βούλγαρου το θράσος ετιμώρησας Μήτερ και την κακίαν του  ούτω καμάς εν πίστει σωστεί και ευλαβεία διατήρησον Δέσποινα ίνα δεχωμεθα πιστοί θερμήν Σου προστασίαν.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Η μόνη εις αιώνας αειπάρθενος Μήτηρ και προστασία μας Κυρία τον Αγγελον. Βασίλισσα του Κόσμου σκέπε και φύλαττε πάντας πιστούς οί Σε τιμούν γεραίρουν και δοξάζουν.Ωδή Η Τον Βασιλέα
Από ποικίλων ασθενειών, ο Παρθένε, ημάς ρύσε θερμή Σου προστασία. ώσπερ τούτον Κόρη πολλούς ερρύσω πάλαι.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς
Πηγή θαυμάτων. Εικοσιφοίνισσα Μήτερ. η Εικών Σου ανεδείχθη εν τω κόσμο εξ ης οι διψώντες αρύωνται το νέκταρ.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Πάντας πιστούς Σου Συ βοηθάς Θεοτόκε και την χάριν και ίασιν παρέχεις  ως Ύψιστου Μήτηρ η Κεχαριτωμένη.

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Τη προσταγή Σου Εικοσιφοίνισσα Μήτερ πειθαρχούσιν Αγγέλων αι τάξεις, αι βοηθούσιν πάντας τους Σε επικαλουμένους.Ωδή θ Κυρίως Θεοτόκον
Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς
Των Ορθοδόξων πλήθη σπεύσατε προθύμως προς Εικοσιφοινίσσης εικόνα την πάντιμον, ο ιατρός γαρ εν ταύτη μένει ο άμισθος.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Μόνην Σου την αγίαν όλων καταυγάζει η Σεβασμία Εικών Σου, Πανύμνητε και καταλάμπει τους ταύτην πιστώς γεραίροντας.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Εικόνι τη Αγία Εικοσιφοινίσσης οι εν κινδύνοις προσπέσατε άπαντες και των θαυμάτων την χάριν λήψεσθε άφθονον.ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΓΑΑΥΝΑΡΙΑ
Εικοσιφοινίσσης τη θαυμαστή και σεπτή εικόνι νυν προσπέσωμεν αδελφοί, ως πλήθη τελούσαν αέναα θαυμάτων πάσιν τοις προσκυνούσιν την Θείαν ΧάρΐΥ Της.

Μόνην εν ταις θλίψεσιν αρωγόν και θερμόν προστάτην, αντιλήπτορα, βοηθόν έχομεν εν πασιν Πανάχραντε μας Μήτερ σπεύσον και μη παρίδεις χρείαν των τέκνων Σου.

Χαίρε η γεννήσασα Λυτρωτήν ημίν και Σωτήρα τον Δοτήρα των αγαθών, Πύλη γαρ εδόθης πιστών εις Σωτηρίαν, η Κεχαριτωμένη, Χαίρε Θεόνυμφε

Τι ανταποδώσωμεν οι πιστοί δούλοι Σόυ Παρθένε αντί της χάριτος Σου πολλής ήνπερ έδωσας μας χαρισαμένη Μήτερ Εικόνα Σου Αγίαν ως πλούτον άφθορον

Πάσαι τών Άγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων ή δωδεκάς, οί Άγιοι πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, είς τό σωθηναι ήμάς.Ήχος Β Πάντων προστατεύεις Αγαθή
Πάντων προστατεύεις ο Σεπτή, τον καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά Σου χειρί. άλλων γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί εν κινδύνοις και θλίψεσιν αεί μεσιτείαν οι κτατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών. Εικοσιφοίνισσα Μήτερ. Συ υπάρχεις. Άχραντε. σπεϋσον δυσωπούμεν ρύσασθαι τους δούλους Σου.


Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων Σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκεπήν Σου.


Δι’ ευχών τών 'Αγίων Πατέρων ημών.
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον ημάς. ’Αμήν.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης